Hivatalból történő előzetes informálás a szabályozó jellegű aktatervezeteket illetően

Határozat-tervezetek

2021

1.Határozattervezet-2021.01.11 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
2.Határozattervezet-2021.01.15 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului a Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINFERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
3.Határozattervezet-2021.01.22 pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021
4.Határozattervezet-2021.01.22 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare pentru plata proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile programe din Fondul European de Dezvoltare Rurală
5.Határozattervezet-2021.01.22 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2021 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416-2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
6.Határozattervezet-2021.01.22 privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2021-2022 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Joseni, județul Harghita
7.Határozattervezet-2021.01.22 privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Sövér Elek Joseni
8.Határozattervezet-2021.01.22 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
9.Határozattervezet-2021.02.12 privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu pentru furnizarea apei potabile și a serviciului de canalizare la nivelul comunei Joseni
10.Határozattervezet-2021.02.12 pentru modificarea regulamentului Serviciului public de salubrizare, anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 71/2019 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare prin concesiune în comuna Joseni și a anexei Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
11.Határozattervezet-2021.02.12 privind aprobarea modelului contractului de voluntariat, al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita
12.Határozattervezet-2021.02.12 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „CONSTRUIRE SENS GIRATORIU, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
13.Határozattervezet-2021.02.12 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.800.00,00 lei  pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflate în derulare
14.Határozattervezet-2021.02.12 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru extinderea rețelei electrice zona Bucin
15.Határozattervezet-2021.02.26 privind numirea persoanei pentru evidențierea situației datoriei publice locale în Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Comuna Joseni
16.Határozattervezet-2021.03.04 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 82/2020
17.Határozattervezet-2021.03.04 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Extinderea rețelile electrice de medie și de joasă tensiune de la ”Postul de transformare nr. 6” existent la o distanță de aproximativ 150 m de la DN 13B, lângă drumul forestier Putna, până la vârful Bucin”
18.Határozattervezet-2021.03.04 pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 41/2014 privind aprobarea participării Comunei Joseni, prin Consiliul Local Josenei, în calitate de membru fondator la constituirea  „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munți Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás
19.Határozattervezet-2021.03.04 pentru aprobarea utilizării de către Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni excedentului din anii precedenți anului 2021 pentru acoperirea deficitului secțiunii de funcționare a anului 2020- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venitul proprii și subvenții- la data de 31 decembrie 2020
20.Határozattervezet-2021.03.04 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție  „REABILITAREA ȘI EXTINDRE CAMIN CULTURAL „PETOFI SANDOR”
21.Határozattervezet-2021.03.04 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție  „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare camera grătar rar la stația de epurare și extindere de rețea de apă, Comuna Joseni, jud. Harghita”
22.Határozattervezet-2021.03.04 privind aprobarea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
23.Határozattervezet-2021.03.11 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2021
24.Határozattervezet-2021.03.11 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru ZONA INDUSTRIALĂ ȘI AGRICOLĂ
25.Határozattervezet-2021.03.30 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului György Botond, ales pe lista      UDMR și declararea ca vacant a locului deținut de acesta
26.Határozattervezet-2021.04.01 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024
27.Határozattervezet-2021.04.12 privind aprobarea ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare de 1.800.000,00 lei pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflat în derulare și desemnarea persoanelor pentru semnarea contractului
28.Határozattervezet-2021.04.15 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip: „Construire bază sportivă TIP 2, sat. Joseni nr. 1248, comuna Joseni, județul Harghita”
29.Határozattervezet-2021.04.15 privind construirea  comisiei de evaluare performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ–teritoriale Comuna Joseni
30.Határozattervezet-2021.04.15 privind aprobarea intabulării parcului, proprietate publică al Comunei Joseni
31.Határozattervezet-2021.04.15 privind  aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
32.Határozattervezet-2021.04.16 privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație al S.C. Kulturcentrum S.R.L. pentru anul 2020
33.Határozattervezet-2021.04.22 pentru aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru aria de servire a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”AQUASERV MAROS-MUREȘ”, Anexa nr. 4 al Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni
34.Határozattervezet-2021.04.22 privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate preluate de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ciumani
35.Határozattervezet-2021.04.29 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
36.Határozattervezet-2021.05.13 privind aprobarea propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuire în proprietatea a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
37.Határozattervezet-2021.05.14 pentru modificarea Hotărârii nr. 62/2020 privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilelor terenuri intravilane, evidențiate în CF. 55688 în suprafață de 599 mp.  și CF. 55723 în suprafață de 2.539 mp
38.Határozattervezet-2021.05.15 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Joseni
39.Határozattervezet-2021.05.15 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru PENSIUNE TURISTICĂ
40.Határozattervezet-2021.05.31 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ȘI EXTINDERE CAMIN CULTURAL „PETOFI SANDOR”
41.Határozattervezet-2021.06.02 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
42.Határozattervezet-2021.06.03 privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni
43.Határozattervezet-2021.06.03 pentru modificarea Hotărârii nr. 72/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
44.Határozattervezet-2021.06.04 privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni
45.Határozattervezet-2021.06.15 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
46.Határozattervezet-2021.06.15 privind aprobarea  Studiului de fezabilitate „EXTINDEREA REȚELEI APĂ ȘI CANALIZARE în comuna Joseni, județul Harghita”
47.Határozattervezet-2021.06..15 privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Joseni și aprobarea Nomenclaturii stradale al comunei Joseni, județul Harghita
48.Határozattervezet-2021.06.16 privind aprobarea semnării contractului de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate cu CEC BANK S.A
49.Határozattervezet-2021.06.16 privind aprobarea  ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare de 1.800.000,00 lei pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflate în derulare și desemnarea persoanelor pentru semnarea contractului
50.Határozattervezet-2021.06.30 privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea desfășurării activităților comerciale și al serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Joseni
51.Határozattervezet-2021.06.30 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
52.Határozattervezet-2021.06.30 pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021
53.Határozattervezet-2021.07.07 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
54.Határozattervezet-2021.07.09 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
55.Határozattervezet-2021.07.09 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și  asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea  rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni, județul Harghita”
56.Határozattervezet-2021.07.28 pentru revocarea Hotărârii nr. 39/2021 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
57.Határozattervezet-2021.07.28 privind trecerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni a bunurilor rezultate în urma finalizării investiției „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare cameră grătar rar la stația de epurare și extindere rețea de apă, comuna Joseni, județul Harghita”
58.Határozattervezet-2021.07.28 pentru modificarea Hotărârii nr. 32/2021 privind aprobarea ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare  de 1.800.000,00 lei pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflate în derulare și desemnarea persoanelor pentru semnarea contractului
59.Határozattervezet-2021.07.28 pentru modificarea Hotărârii nr. 32/2021 privind constituirea comisiei de evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale Comuna Joseni
60.Határozattervezet-2021.07.29 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a unității administrativ teritoriale ”Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii”
61.Határozattervezet-2021.08.19 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate privată al Comunei Joseni
62.Határozattervezet-2021.08.19 privind aprobarea Regulamentului de achiziție a imobilelor de către U.A.T. Comuna Joseni
63.Határozattervezet-2021.08.19 privind darea în folosință gratuită a rețelei electrice aferente investiției ”Electrificarea satului Borzont  - etapa I și etapa II”
64.Határozattervezet-2021.08.19 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
65.Határozattervezet-2021.08.20 privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al unui imobil  în vecinătatea imobilului proprietatea Comunei Joseni, situat în comuna Joseni la nr. administrativ 1248
66.Határozattervezet-2021.08.20 privind aprobarea asocierii UAT Comuna Joseni cu UAT Județul Harghita în vederea realizării în comun a investiției „Construire sens giratoriu, comuna Joseni, județul Harghita” și aprobarea preluării dreptului de administrare asupra sectorului de drum județean DJ 126 de la km. 12+170 – 12+187, respectiv de la km. 12+217 – 12+243, împreună cu terenul aferent acestuia, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni
67.Határozattervezet-2021.09.02 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, al societății KULTUR CENTRUM S.R.L. pentru anul 2021
68.Határozattervezet-2021.09.02 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
69.Határozattervezet-2021.09.02 privind modificarea Hotărârii nr. 51/2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum ți a taxelor speciale, pe anul 2021
70.Határozattervezet-2021.09.02 privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni
71.Határozattervezet-2021.09.17 privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilului situat în Comuna Joseni, nr. 1248, evidențiat în CF. 50836 Joseni, nr. cad. 50836 în suprafață de 2.411 mp. compus din casa de locuit, anexe și teren aferent în suprafață de 2.411 mp
72.Határozattervezet-2021.09.17 privind mandatarea reprezentantului comunei Joseni în AGA al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare „Aquaserv Maros – Mureș” pentru aprobarea tarifelor unice pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Joseni
73.Határozattervezet-2021.09.17 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „REABILITARE GRĂDINIȚĂ „BOBITA”COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
74.Határozattervezet-2021.09.17 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
75.Határozattervezet-2021.09.17 privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni
 

2020

1.Határozattervezet-2020.01.08 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020, estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
2.Határozattervezet-2020.01.10 privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2020-2021 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Joseni, județul Harghita
3.Határozattervezet-2020.01.10 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2020
4.Határozattervezet-2020.01.14 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI,JUDEȚUL HARGHITA”
5.Határozattervezet-2020.01.14 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI,COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
6.Határozattervezet-2020.01.21 privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice și a creditelor bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2020
7.Határozattervezet-2020.01.21 privind mutarea tuturor rețelelor aeriene în subteran de-a lungul DN 13 și DJ 126 în Comuna Joseni, satele Joseni și Borzont
8.Határozattervezet-2020.01.21 privind aprobarea înființării unui loc de joacă în intravilanul Comunei Joseni pe imobilul din CF. 50630, cad. 50630
9.Határozattervezet-2020.01.21 privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Joseni
10.Határozattervezet-2020.01.21 privind participarea Comunei Joseni, în calitate de partener, în Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul nr. 4 ” Dezvoltare locală” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 20104-2021
11.Határozattervezet-2020.01.21 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
12.Határozattervezet-2020.01.30 privind aprobarea preluării dreptului de administrare asupra terenului cu suprafața de 179 mp., situat de-a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni
13.Határozattervezet-2020.01.31 pentru revocarea Hotărârii nr. 81/20109 privind aprobarea primirii dreptului real de folosință gratuită de la Consiliul Județean Harghita, a terenului cu suprafața de 179 mp., situat de-a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile Kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție și care se află în domeniul publice al județului Harghita
14.Határozattervezet-2020.02.07 aprobarea situațiilor financiare (bilanț) și a contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare respectiv de dezvoltare, ale Comunei Joseni, întocmite la 31.12.20109
15.Határozattervezet-2020.02.25 aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
16.Határozattervezet-2020.02.25 aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5777/20107 încheiat cu S.C Ecodesign S.R.L și actualizarea valorii proiectului  „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare camera grătar rar la stația de epurare și extindere de rețea de apă, Comuna Joseni, județul Harghita
17.Határozattervezet-2020.03.17 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
18.Határozattervezet-2020.04.07 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Comunei joseni, în situații excepționale
19.Határozattervezet-2020.04.08 privind alegerea președintelui de ședință pe durata stării de  urgență
20.Határozattervezet-2020.04.09 privind aprobarea retragerii unilaterale a UAT Comuna Joseni, județul Harghita, în calitate de membru fondator, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”GYERVÍZ” și implicit din Societatea Gyervíz Distrib Serv S.R.L
21.Határozattervezet-2020.04.09 privind constituirea Asociației de dezvoltarea intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ”
22.Határozattervezet-2020.04.17 privind înființarea operatorului general al serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L
23.Határozattervezet-2020.04.17 privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție Reabilitarea, amenajarea și dotarea clădirii școlii ”Regi emeletes ” pentru sediul nou al Primăriei din comuna Joseni, județul Harghita
24.Határozattervezet-2020.04.17 privind aprobarea repartizării profitului realizat de S.C Kulturcentrum S.R.L
25.Határozattervezet-2020.04.17 privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație al S.C Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2019
26.Határozattervezet-2020.04.17 privind anularea unor obligații fiscale
27.Határozattervezet-2020.04.17 privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
28.Határozattervezet-2020.05.07 privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
29.Határozattervezet-2020.05.07 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
30.Határozattervezet-2020.05.07 privind implementarea proiectului ”AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
31.Határozattervezet-2020.05.07 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIREA TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI”
32.Határozattervezet-2020.05.19 privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
33.Határozattervezet-2020.05.19 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ȘCOLII ”UJ EMELETES”, COMUNA JOSENI, JUD. HARGHITA
34.Határozattervezet-2020.05.19 pentru revocarea HCL nr. 5/2020 privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice și a creditelor bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2020
35.Határozattervezet-2020.05.19 pentru revocarea HCL nr. 78/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020
36.Határozattervezet-2020.05.19 pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 12/2017 privind aprobarea Regulamentului de circulație a autovehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării, pe drumurile publice ale Comunei Joseni
37.Határozattervezet-2020.05.19 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI”
38.Határozattervezet-2020.06.17 privind propunerea schimbării destinației a bazei materiale a Scolii Régiemeletes din spațiu de învățământ în sediu pentru Primăriei, spațiu pentru desfășurarea activităților administrative ale Primăriei, Consiliului Local Joseni și ale serviciului publice din subordine
39.Határozattervezet-2020.06.17 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție  „REABILITAREA ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL „PETŐFI SANDOR”
40.Határozattervezet-2020.06.17 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
41.Határozattervezet-2020.06.17 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Joseni
42.Határozattervezet-2020.06.17 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 15/2020, privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Josnei
43.Határozattervezet-2020.06.26 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate pentru familii dezavantajate cu copii mici” finanțat prin Granturile  SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului ”Dezvoltare locală”, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel nr. 4 ”Dezvoltare locală”,
44.Határozattervezet-2020.06.26 privind acordul asociatului Comuna Joseni pentru dizolvarea, lichidarea, și radierea Societății Gyerviz Distrib Serv S.R.L.
45.Határozattervezet-2020.06.26 pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 12/2007 privind aprobarea Regulamentului de circulație a autovehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării, pe drumurile publice ale Comunei Joseni
46.Határozattervezet-2020.06.26 privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al imobilului teren intravilan în suprafață de 3.138 mp
47.Határozattervezet-2020.07.16 privind aprobarea intabulării unor străzi, proprietatea publică al Comunei Joseni
48.Határozattervezet-2020.07.16 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru obiectivul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
49.Határozattervezet-2020.07.16 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
50.Határozattervezet-2020.07.16 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
51.Határozattervezet-2020.07.16 privind aprobarea modificării listei dotărilor din proiectul nr. 1/2019 „Reabilitarea Școlii Generale nr. 1 – Gaál Tamás, Comuna Joseni, sat Borzont nr. 77, județul Harghita” faza D.A.L.I -elaborat de S.C. Piramis Design S.R.L – Miercurea Ciuc
52.Határozattervezet-2020.09.04 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
53.Határozattervezet-2020.09.04
54.Határozattervezet-2020.09.04 pentru modificarea Hotărârii nr. 28/2020 privind constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „AQUASERV MAROS – MUREȘ
55.Határozattervezet-2020.09.04 pentru modificarea Hotărârii nr. 29/2020 privind înființarea operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L
56.Határozattervezet-2020.09.04 pentru modificarea Hotărârii nr. 41/2020 privind propunerea schimbării destinației a bazei materiale a Școlii Régi emeletes din spațiu de învățământ în sediu pentru Primărie, spațiu pentru desfășurarea activităților administrative ale Primăriei, Consiliului Local Joseni și ale serviciilor publice din subordine
57.Határozattervezet-2020.09.04 pentru modificarea Hotărârii nr. 44/2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Joseni
58.Határozattervezet-2020.09.15 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
59.Határozattervezet-2020.09.15 privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilelor terenuri intravilane, evidențiate în CF. 55688 în suprafață de 599 mp. și CF. 55723 în suprafață de 2.539 mp.
60.Határozattervezet-2020.09.24 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: REABILITAREA ȘCOLII GENERALE Nr.1 ”GAÁL TAMÁS”,DIN COMUNA JOSENI, SAT BORZONT,
NR. 7 7, JUDEȚUL HARGHITA
61.Határozattervezet-2020.09.24 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”;
62.Határozattervezet-2020.10.06 privind demararea procedurii de selecție a administratorului unic al Societății Aquaserv Maros S.R.L
63.Határozattervezet-2020.10.07 privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
64.Határozattervezet-2020.10.22 pentru revocarea Hotărârii nr. 64/2020 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”;
65.Határozattervezet-2020.10.22 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”;
66.Határozattervezet-2020.10.26 privind alegerea președintelui de ședință
67.Határozattervezet-2020.10.27 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al Comunei Joseni,  către S.C Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Joseni
68.Határozattervezet-2020.11.05 privind alegerea președintelui de ședință
69.Határozattervezet-2020.11.05 privind alegerea viceprimarului
70.Határozattervezet-2020.11.05 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
71.Határozattervezet-2020.11.20 privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020.
72.Határozattervezet-2020.11.20 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni.
73.Határozattervezet-2020.11.20 pentru modificarea Hotărârii nr. 41/2014 privind aprobarea participării Comunei Joseni, prin Consiliul Local Joseni, în calitate de membru fondator la constituirea  „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás”.
74.Határozattervezet-2020.11.20 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Joseni
75.Határozattervezet-2020.11.20 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Joseni
76.Határozattervezet-2020.12.08 privind declararea stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice
77.Határozattervezet-2020.12.08 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum, și a taxelor speciale, pe anul 2021
78.Határozattervezet-2020.12.11 privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
79.Határozattervezet-2020.12.11 privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
80.Határozattervezet-2020.12.17 privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
81.Határozattervezet-2020.12.30 privind numirea administratorului Societății Aquaserv Maros S.R.L
82.Határozattervezet-2020.12.31 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții respectiv a grilei de salarizare a Operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, Societatea AQUASERV MAROS S.R.L
83.Határozattervezet-2020.12.31 privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2020 pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a anului 2020 din bugetul local la data de 31 decembrie 2020.
84.Határozattervezet-2020.12.31 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”REABILITAREA ȘI DOTAREA CLȘDIRII ADMINISTRATIVE PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI CASE COMUNITARE ÎN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”