Hivatalból történő előzetes informálás a szabályozó jellegű aktatervezeteket illetően

Határozattervezetek

2023

1.Határozattervezet-2023.01.03 privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți anului 2022 pentru acoperirea definitivă a deficitului anului 2022 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venituri proprii șu subvenții, la data de 31 decembrie 2022
2.Határozattervezet-2023.01.03 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă, în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a unității administrativ teritoriale „Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii” și a cheltuielilor de dezvoltare a unității administrativ teritoriale din excedentul „Bugetul fondurilor externe nerambursabile”
3.Határozattervezet-2023.01.06 privind aprobarea proiectului ” Együtt Európában! Together in Europe! și aprobarea cheltuielilor legate de proiect
4.Határozattervezet-2023.01.06 privind aprobarea Studiului de fezabilitate Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita
5.Határozattervezet-2023.01.06 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”, în cadrul PNRR/2022/C1, I.1 ”Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei
6.Határozattervezet-2023.01.06 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Joseni, 2021-2027
7.Határozattervezet-2023.01.06 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 6.000.000,00 lei pentru o perioadă de până la 10 ani, în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții  Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita
8.Határozattervezet-2023.01.06 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni
9.Határozattervezet-2023.01.19 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026
10.Határozattervezet-2023.01.19 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2023
11.Határozattervezet-2023.01.19 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al societății Kulturcentrum S.R.L
12.Határozattervezet-2023.01.19 privind mandatarea domnului viceprimar Bege László Balázs în adunarea generală a societății KULTUR CENTRUM S.R.L pentru reprezentarea Consiliului Local Joseni în vederea stabilirii salariilor angajaților societății
13.Határozattervezet-2023.01.19 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita
14.Határozattervezet-2023.01.25 pentru revocarea Hotărârii nr. 97/2022 privind aprobarea numărului maxim  de asistenți personali
15.Határozattervezet-2023.01.25 privind stabilirea numărului de asistenți personali al persoanelor cu handicap pentru anul 2023
16.Határozattervezet-2023.01.30 pentru revocarea hotărârii nr. 12/2023 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita
17.Határozattervezet-2023.01.30 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita
18.Határozattervezet-2023.01.30 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni
19.Határozattervezet-2023.01.30 privind aprobarea radierii construcțiilor de sub A.1.2 și A. 1.3 din CF. nr. 54496 Joseni, și înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra construcției de sub nr. A.1.1., proprietate publică al Comunei Joseni
20.Határozattervezet-2023.02.07 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56764 Joseni nr. cad. 56764 proprietatea privată al UAT Joseni
21.Határozattervezet-2023.02.07 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56765 Joseni nr. cad. 56765 proprietatea privată al UAT Joseni
22.Határozattervezet-2023.02.07 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 50365 Joseni nr. cad. 50365 proprietatea privată al UAT Joseni
23.Határozattervezet-2023.02.10 privind aprobarea dezmembrării imobilului din CF nr. 50365 joseni, în două corpuri funciare
24.Határozattervezet-2023.02.10 privind aprobarea protocolului de colaborare ce sa va încheia cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) pentru colaborarea interinstituțională din cadrul proiectului
”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963
25.Határozattervezet-2023.02.10 pentru revocarea Hotărârii nr. 5/2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”,  în cadrul PNRR/2022/C1, 1.1 ”Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei
26.Határozattervezet-2023.02.10 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”, în cadrul PNRR,  COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI, INVESTIȚIA 2 Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate
27.Határozattervezet-2023.02.10 privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama și în numele UAT Joseni, a atribuțiilor prevăzute de Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 101/-2006 a serviciului de salubrizare a localităților
28.Határozattervezet-2023.02.13 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Gheorgheni și UAT Joseni, în scopul cooperării pentru înființarea Centrului Comunitar Integrat din Municipiul Gheorgheni în cadrul apelului PNRR din cadrul Ministerul Sănătății
29.Határozattervezet-2023.02.20 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
30.Határozattervezet-2023.02.24 privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
31.Határozattervezet-2023.02.24 privind aprobarea demolării și radierii construcției de sub A.1.2 din CF. nr. 50911 Joseni
32.Határozattervezet-2023.02.24 privind aprobarea contractării a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentarea juridică
33.Határozattervezet-2023.02.24 privind aprobarea asocierii UAT Comuna Joseni cu UAT Județul Harghita în vederea realizării în comun a investiției  „Extinderea rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita”
34.Határozattervezet-2023.02.24 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 66/2022 privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea comunei Joseni, ca stațiunea turistică de interes local
35.Határozattervezet-2023.02.24 privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al unui imobil, situat în comuna Joseni, sat Joseni, str. Gheorgheni, nr. 75
36.Határozattervezet-2023.02,24 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru zona industrială și agricolă
37.Határozattervezet-2023.03.09 privind aprobarea participării comunei Joseni în proiectul ” Harghita biblio digital Hub (HbdH)” ce se va depune în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022, Componența 7 Transformarea digitală Operațiunea D. Competențe digitale, Capital uman și utilizarea Internetului Investiția 117. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.
38.Határozattervezet-2023.03.10 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Extinderea rețelelor de apă și canalizare din Comuna Joseni, jud. Harghita”
39.Határozattervezet-2023.03.10 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între UAT Joseni, Liceul Tehnologic Sövér Elek și Asociația Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A în scopul cooperării pentru derularea proiectului AFM, cu titlul „Educația și conștientizarea elevilor privind protecția mediului”.
40.Határozattervezet-2023.03.10 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 83 unității de învățământ cu personalitate juridică și conexe din județul Harghita” de către UAT JOSENI, în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, UAT-urile din județul Harghita, Clubul Sportiv Școlar Gheorgheni, Clubul Sportiv Școlar Odorheiu Secuiesc și Clubul Copiilor „Cimbora” Odorheiu Secuiesc, în cadrul Programului Național de Reziliență Redresare (PNRR) pentru Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație: Reforma 4., Investiția 13., Investiția 14, Reforma 5. Investiția 9 și Reforma 6. Investiția 11.
41.Határozattervezet-2023.03.10 privind aprobarea actualizării și introducerea în cadastru al imobilului evidențiat sub nr. top. 3589 din CF nr. 86 Joseni
42.Határozattervezet-2023.03.28 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni
43.Határozattervezet-2023.03.28 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni
44.Határozattervezet-2023.03.28 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
45.Határozattervezet-2023.04.06 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni nr. cad. 56804 proprietatea privată al UAT Joseni
46.Határozattervezet-2023.04.06 privind aprobarea ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare de 6.000.000 lei pentru o perioadă de până la 120 luni, în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente  obiectivului de investiții Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita
47.Határozattervezet-2023.04.06 privind aprobarea semnării contractului de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate cu CEC BANK S.A.
48.Határozattervezet-2023.04.06 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
49.Határozattervezet-2023.04.06 privind aprobarea numărului de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita
50.Határozattervezet-2023.04.06  privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivul de investiții: „Extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”
51.Határozattervezet-2023.04.06 privind aprobarea depunerii proiectului la A.F.M. în cadrul programului privind ”protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice”

2022

1.Határozattervezet-2022.01.07  privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2022 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
2.Határozattervezet-2022.01.14  privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
3.Határozattervezet-2022.01.14  privind solicitarea transmiterii cotei părți al Consiliului Județean Harghita din totalul de linie electrică realizat în cadrul investiției  „Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa I și etapa II”,  din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Joseni
4.Határozattervezet-2022.01.14  privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
5.Határozattervezet-2022.01.28  privind aprobarea situației financiare ale UAT Comuna Joseni, pentru anul fiscal 2021
6.Határozattervezet-2022.01.28 privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
7.Határozattervezet-2022.01.28  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: „Modernizări drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”
8.Határozattervezet-2022.01.28  privind  aprobarea intabulării imobilului, proprietate privată al Comunei Joseni
9.Határozattervezet-2022.01.28  privind  aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni
10.Határozattervezet-2022.01.28  privind  propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/-1991, republicată și modificată
11.Határozattervezet-2022.01.28  privind  propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/-1991, republicată și modificată
12.Határozattervezet-2022.01.28  privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2022
13.Határozattervezet-2022.01.28  privind  aprobarea statului de funcții al societății Kulturcentrum S.R.L
14.Határozattervezet-2022.01.28  pentru modificarea hotărârii nr. 89/2021 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES ȘI EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
15.Határozattervezet-2022.01.28  pentru modificarea hotărârii nr. 90/2021 privind implementarea proiectului „ Reabilitarea și modernizarea drumurilor  de acces și exploatare agricolă, Comuna Joseni, județul Harghita
16.Határozattervezet-2022.01.28  pentru modificarea hotărârii nr. 96/2021 privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului Social din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni, județul Harghita
17.Határozattervezet-2022.01.28  pentru revocarea hotărârii nr. 97/2021 privind aprobarea procedurilor operaționale elaborate de Compartimentul Social
18.Határozattervezet-2022.01.28  privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni
19.Határozattervezet-2022.01.28  privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comunei Joseni pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025
20.Határozattervezet-2022.02.11  pentru modificarea Hotărârii nr. 15/2022 privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
21.Határozattervezet-2022.02.11  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminelor Culturale din comuna Joseni
22.Határozattervezet-2022.02.18  privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni,  județul Harghita”
23.Határozattervezet-2022.02.18  privind aprobarea încheierii unui contract de comodat a imobilului din CF. nr 55443 Joseni, nr. cad. 55443 proprietatea Parohiei Romano Catolic e Joseni
24.Határozattervezet-2022.02.18  pentru modificarea Hotărârii nr. 103/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022
25.Határozattervezet-2022.02.18  privind rectificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 58/2021 privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Joseni, județul Harghita
26.Határozattervezet-2022.02.24  privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
27.Határozattervezet-2022.02.28 privind închirierea imobilului – teren extravilan situat în Comuna Joseni, postata „Baktafő”, categoria de folosință pășune, aparținând domeniul privat al Comunei Joseni
28.Határozattervezet-2022.02.28 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabile de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
29.Határozattervezet-2022.02.28 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar din bugetul local al Comunei Joseni pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
30.Határozattervezet-2022.03.03 privind aprobarea achiziționării prin cumpărare a unui autoutilitar
31.Határozattervezet-2022.03.03 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investițiib „Extinderea rețelelor de apă și canalizare din Comuna Joseni, jud. Harghita”
32.Határozattervezet-2022.03.03 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a unității administrativ teritoriale ”Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate  integral sau parțial din venituri proprii”
33.Határozattervezet-2022.03.22 privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație a societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2021
34.Határozattervezet-2022.04.01  pentru modificarea hotărârii nr. 12/2022 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni
35.Határozattervezet-2022.04.01 pentru modificarea hotărârii nr. 13/2022 privind aprobarea intabulării imobilului, proprietate privată a Comunei Joseni
36.Határozattervezet-2022.04.01 pentru modificarea hotărârii nr. 14/2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: „Modernizări drumuri locale în satele Borzont și Joseni, comuna Joseni, județul Harghita”
37.Határozattervezet-2022.04.01 pentru modificarea hotărârii nr. 16/2022 aprobarea situației financiare ale UAT Comuna Joseni, pentru anul fiscal 2021
38.Határozattervezet-2022.04.01 privind aprobarea  cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
39.Határozattervezet-2022.04.01 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni, prin actualizarea valorii de inventar a unor bunuri
40.Határozattervezet-2022.04.01 privind aprobarea modificării bugetului local prin virări credite între trimestre-al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni, pe anul 2022
41.Határozattervezet-2022.04.04 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, a societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2022
42.Határozattervezet-2022.05.12 privind aprobarea Organigramei și a numărului de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita
43.Határozattervezet-2022.05.12 privind schimbarea reprezentanților Comunei Joseni în Adunarea Generală a Societății AQUASERV MAROS S.R.L
44.Határozattervezet-2022.05.12 privind schimbarea reprezentanților Comunei Joseni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ”
45.Határozattervezet-2022.05.13 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni, prin actualizarea valorii de inventar a unor bunuri
46.Határozattervezet-2022.05.13 privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
47.Határozattervezet-2022.05.20 privind acordul pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național a unei suprafețe de teren de 40 ha pășune împădurită și inițierea procedurii pentru elaborarea amenajamentului silvic pentru o suprafață de 371,3 ha pășune împădurite
48.Határozattervezet-2022.06.10 privind aprobarea participării în cadrul proiectului: ”MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, COMUNA JOSENI, COMUNA CIUMANI și COMUNA SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”
49.Határozattervezet-2022.06.28. privind modificarea HCL nr. 88/2021 și a procedurii de acordare a ajutorului individual de minimis Societății AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Joseni, județul Harghita, aprobată prin HCL nr. 88/2021
50.Határozattervezet-2022.07.01 privind aprobarea rectificării și modificării prin virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
51.Határozattervezet-2022.07.12 pentru revocarea hotărârii nr. 28/2022 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat a imobilului din CF. nr. 55443 Joseni, nr. cad. 55443 proprietatea Parohiei Romano Catolice Joseni
52.Határozattervezet-2022.07.12 privind închirierea casei de locuit evidențiat în CF nr. 50836 Joseni cad. 50836, domeniului privat al Comunei Joseni
53.Határozattervezet-2022.07.12 pentru modificarea Hotărârii nr. 103/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 și a Hotărârii nr. 29/2022
54.Határozattervezet-2022.07.13 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ”REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ANEXA C1 PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI HALE AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA JOSENI” JUDEȚUL HARGHITA”
55.Határozattervezet-2022.07.13 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ”CONSTRUIRE CENTRU OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, COMUNA JOSENI, SAT BORZONT, JUDEȚUL HARGHITA”
56.Határozattervezet-2022.07.13 privind devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție: „Modernizări drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”
57.Határozattervezet-2022.07.13 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
58.Határozattervezet-2022.07.21 privind aprobarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, în vederea implementării obiectivului de investiție: „Modernizări drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”
59.Határozattervezet-2022.08.12 privind aprobarea modificării prin virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
60.Határozattervezet-2022.08.12 privind aprobarea colaborării între U.A.T Comuna Joseni și U.A.T. Județul Harghita, în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unui blocaje în traficul rutier
61.Határozattervezet-2022.09.02 privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea comunei Joseni, ca stațiune turistică de interes local
62.Határozattervezet-2022.09.09 privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
63.Határozattervezet-2022.09.22 privind mandatarea domnului viceprimar Bege László Balázs în adunarea generală a societății KULTUR CENTRUM  S.R.L. pentru reprezentarea Consiliului Local Joseni în vederea stabilirii salariilor angajaților societății
64.Határozattervezet-2022.09.22 privind aprobarea contractării a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică
65.Határozattervezet-2022.09.22 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni, prin includerea în acesta a bunurilor transmise din domeniul public al Consiliului Județean Harghita
66.Határozattervezet-2022.09.22 privind predarea către Distribuție Energie Electrică Romania SA sucursala Harghita a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice aferente lucrării Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa I și etapa II
67.Határozattervezet-2022.09.22 pentru modificarea Hotărârii nr. 52/2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului: ”MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, COMUNA JOSENI, COMUNA CIUMANI și COMUNA SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”
68.Határozattervezet-2022.09.22 privind înființarea unui punct de lucru și modificarea actului constitutiv al operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L
69.Határozattervezet-2022.09.26 privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022 
70.Határozattervezet-2022.10.13 privind aprobarea actualizării poziției nr. 123 din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
71.Határozattervezet-2022.10.13 pentru acceptarea donației a imobilelor situate în extravilan, categoria de folosință arabil, evidențiate în CF. nr. 56556 Joseni, nr. cad. 56544, oferite cu titlu de donație pentru comuna Joseni
72.Határozattervezet-2022.10.19 privind aprobarea actualizării informațiilor  cadastrale a imobilului din CF. nr. 52306 Joseni
73.Határozattervezet-2022.10.19 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drumuri locale în Comuna Joseni, județul Harghita”
74.Határozattervezet-2022.10.19 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: ”Construire piste pentru bicicliști în comuna Joseni, județul Harghita”
75.Határozattervezet-2022.10.28 privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
76.Határozattervezet-2022.10.28 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Extinderea rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita”
77.Határozattervezet-2022.10.28 privind aprobarea solicitării de la Consiliului Județean Harghita a coparticipării la finanțarea investiției „Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita” și a asocierii UAT Județul Harghita cu UAT Comuna Joseni, în vederea realizării în comun a investiției
78.Határozattervezet-2022.10.28 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare parcare și trotuare în comuna Joseni, județul Harghita”
79.Határozattervezet-2022.10.28 privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, prin depunerea cererii de finanțare a obiectivului de investiții: „REABILITARE GRĂDINIȚĂ „BOBITA”, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
80.Határozattervezet-2022.10.28 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023
81.Határozattervezet-2022.11.11 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a activităților finanțate din”Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii”
82.Határozattervezet-2022.11.11 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Amenajare parcare ți trotuare în comuna Joseni, județul Harghita”
83.Határozattervezet-2022.11.11 privind trecerea din domeniul public al Comunei Joseni, în domeniul privat al Comunei Joseni a imobilului din CF nr. 55224 Joseni
84.Határozattervezet-2022.11.11 privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni
85.Határozattervezet-2022.11.11 privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate privată al Comunei Joseni
86.Határozattervezet-2022.11.11 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Joseni
87.Határozattervezet-2022.11.18 privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
88.Határozattervezet-2022.11.21 privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
89.Határozattervezet-2022.11.21 privind modificarea Anexei la HCL nr. 56/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
90.Határozattervezet-2022.11.29 privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2023-2024 pentru unitățile de învățământ preuniversitare din Comuna Joseni, Județul Harghita
91.Határozattervezet-2022.11.29 privind aprobarea Actului adițional pentru modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aquaserv Maros-Mureș și Societatea Aquaserv Maros S.R.L
92.Határozattervezet-2022.12.02 privind participarea Comunei Joseni prin aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului ”Realizarea pistei cicloturistice din  județele Mureș, Harghita și Covasna” de către U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita în parteneriat cu U.A.T. Județul Mureș  și U.A.T Județul Covasna în Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11- Turism și cultură
93.Határozattervezet-2022.12.07 privind aprobarea numărului maxim de asistenți personali
94.Határozattervezet-2022.12.09 privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
95.Határozattervezet-2022.12.09 privind aprobarea dezmembrării imobilului din CF nr. 55224 Joseni în două corpuri funciare
96.Határozattervezet-2022.12.14 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2023 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
97.Határozattervezet-2022.12.16 privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
98.Határozattervezet-2022.12.16 privind aprobarea delegării temporare a gestiunii serviciului public de salubrizare, în comuna Joseni, județul Harghita, până la finalizarea procedurii de concesionare a serviciului
99.Határozattervezet-2022.12.16 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
 
 
 
 
 

 

2021

1.Határozattervezet-2021.01.11 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
2.Határozattervezet-2021.01.15 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului a Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINFERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
3.Határozattervezet-2021.01.22 pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021
4.Határozattervezet-2021.01.22 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare pentru plata proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile programe din Fondul European de Dezvoltare Rurală
5.Határozattervezet-2021.01.22 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2021 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416-2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
6.Határozattervezet-2021.01.22 privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2021-2022 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Joseni, județul Harghita
7.Határozattervezet-2021.01.22 privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Sövér Elek Joseni
8.Határozattervezet-2021.01.22 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
9.Határozattervezet-2021.02.12 privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu pentru furnizarea apei potabile și a serviciului de canalizare la nivelul comunei Joseni
10.Határozattervezet-2021.02.12 pentru modificarea regulamentului Serviciului public de salubrizare, anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 71/2019 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare prin concesiune în comuna Joseni și a anexei Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
11.Határozattervezet-2021.02.12 privind aprobarea modelului contractului de voluntariat, al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita
12.Határozattervezet-2021.02.12 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „CONSTRUIRE SENS GIRATORIU, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
13.Határozattervezet-2021.02.12 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.800.00,00 lei  pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflate în derulare
14.Határozattervezet-2021.02.12 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru extinderea rețelei electrice zona Bucin
15.Határozattervezet-2021.02.26 privind numirea persoanei pentru evidențierea situației datoriei publice locale în Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Comuna Joseni
16.Határozattervezet-2021.03.04 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 82/2020
17.Határozattervezet-2021.03.04 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Extinderea rețelile electrice de medie și de joasă tensiune de la ”Postul de transformare nr. 6” existent la o distanță de aproximativ 150 m de la DN 13B, lângă drumul forestier Putna, până la vârful Bucin”
18.Határozattervezet-2021.03.04 pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 41/2014 privind aprobarea participării Comunei Joseni, prin Consiliul Local Josenei, în calitate de membru fondator la constituirea  „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munți Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás
19.Határozattervezet-2021.03.04 pentru aprobarea utilizării de către Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni excedentului din anii precedenți anului 2021 pentru acoperirea deficitului secțiunii de funcționare a anului 2020- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venitul proprii și subvenții- la data de 31 decembrie 2020
20.Határozattervezet-2021.03.04 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție  „REABILITAREA ȘI EXTINDRE CAMIN CULTURAL „PETOFI SANDOR”
21.Határozattervezet-2021.03.04 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție  „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare camera grătar rar la stația de epurare și extindere de rețea de apă, Comuna Joseni, jud. Harghita”
22.Határozattervezet-2021.03.04 privind aprobarea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
23.Határozattervezet-2021.03.11 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2021
24.Határozattervezet-2021.03.11 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru ZONA INDUSTRIALĂ ȘI AGRICOLĂ
25.Határozattervezet-2021.03.30 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului György Botond, ales pe lista      UDMR și declararea ca vacant a locului deținut de acesta
26.Határozattervezet-2021.04.01 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024
27.Határozattervezet-2021.04.12 privind aprobarea ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare de 1.800.000,00 lei pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflat în derulare și desemnarea persoanelor pentru semnarea contractului
28.Határozattervezet-2021.04.15 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip: „Construire bază sportivă TIP 2, sat. Joseni nr. 1248, comuna Joseni, județul Harghita”
29.Határozattervezet-2021.04.15 privind construirea  comisiei de evaluare performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ–teritoriale Comuna Joseni
30.Határozattervezet-2021.04.15 privind aprobarea intabulării parcului, proprietate publică al Comunei Joseni
31.Határozattervezet-2021.04.15 privind  aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
32.Határozattervezet-2021.04.16 privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație al S.C. Kulturcentrum S.R.L. pentru anul 2020
33.Határozattervezet-2021.04.22 pentru aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru aria de servire a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”AQUASERV MAROS-MUREȘ”, Anexa nr. 4 al Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni
34.Határozattervezet-2021.04.22 privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate preluate de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ciumani
35.Határozattervezet-2021.04.29 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
36.Határozattervezet-2021.05.13 privind aprobarea propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuire în proprietatea a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
37.Határozattervezet-2021.05.14 pentru modificarea Hotărârii nr. 62/2020 privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilelor terenuri intravilane, evidențiate în CF. 55688 în suprafață de 599 mp.  și CF. 55723 în suprafață de 2.539 mp
38.Határozattervezet-2021.05.15 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Joseni
39.Határozattervezet-2021.05.15 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru PENSIUNE TURISTICĂ
40.Határozattervezet-2021.05.31 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ȘI EXTINDERE CAMIN CULTURAL „PETOFI SANDOR”
41.Határozattervezet-2021.06.02 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
42.Határozattervezet-2021.06.03 privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni
43.Határozattervezet-2021.06.03 pentru modificarea Hotărârii nr. 72/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
44.Határozattervezet-2021.06.04 privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni
45.Határozattervezet-2021.06.15 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
46.Határozattervezet-2021.06.15 privind aprobarea  Studiului de fezabilitate „EXTINDEREA REȚELEI APĂ ȘI CANALIZARE în comuna Joseni, județul Harghita”
47.Határozattervezet-2021.06..15 privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Joseni și aprobarea Nomenclaturii stradale al comunei Joseni, județul Harghita
48.Határozattervezet-2021.06.16 privind aprobarea semnării contractului de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate cu CEC BANK S.A
49.Határozattervezet-2021.06.16 privind aprobarea  ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare de 1.800.000,00 lei pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflate în derulare și desemnarea persoanelor pentru semnarea contractului
50.Határozattervezet-2021.06.30 privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea desfășurării activităților comerciale și al serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Joseni
51.Határozattervezet-2021.06.30 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
52.Határozattervezet-2021.06.30 pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021
53.Határozattervezet-2021.07.07 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
54.Határozattervezet-2021.07.09 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
55.Határozattervezet-2021.07.09 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și  asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea  rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni, județul Harghita”
56.Határozattervezet-2021.07.28 pentru revocarea Hotărârii nr. 39/2021 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
57.Határozattervezet-2021.07.28 privind trecerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni a bunurilor rezultate în urma finalizării investiției „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare cameră grătar rar la stația de epurare și extindere rețea de apă, comuna Joseni, județul Harghita”
58.Határozattervezet-2021.07.28 pentru modificarea Hotărârii nr. 32/2021 privind aprobarea ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare  de 1.800.000,00 lei pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflate în derulare și desemnarea persoanelor pentru semnarea contractului
59.Határozattervezet-2021.07.28 pentru modificarea Hotărârii nr. 32/2021 privind constituirea comisiei de evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale Comuna Joseni
60.Határozattervezet-2021.07.29 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a unității administrativ teritoriale ”Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii”
61.Határozattervezet-2021.08.18 privind acordarea unui ajutor individual de minimis Societății Comerciale AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Joseni, județul Harghita
62.Határozattervezet-2021.08.19 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate privată al Comunei Joseni
63.Határozattervezet-2021.08.19 privind aprobarea Regulamentului de achiziție a imobilelor de către U.A.T. Comuna Joseni
64.Határozattervezet-2021.08.19 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
65.Határozattervezet-2021.08.19 privind darea în folosință gratuită a rețelei electrice aferente investiției ”Electrificarea satului Borzont  - etapa I și etapa II”
66.Határozattervezet-2021.08.20 privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al unui imobil  în vecinătatea imobilului proprietatea Comunei Joseni, situat în comuna Joseni la nr. administrativ 1248
67.Határozattervezet-2021.08.20 privind aprobarea asocierii UAT Comuna Joseni cu UAT Județul Harghita în vederea realizării în comun a investiției „Construire sens giratoriu, comuna Joseni, județul Harghita” și aprobarea preluării dreptului de administrare asupra sectorului de drum județean DJ 126 de la km. 12+170 – 12+187, respectiv de la km. 12+217 – 12+243, împreună cu terenul aferent acestuia, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni
68.Határozattervezet-2021.09.02 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, al societății KULTUR CENTRUM S.R.L. pentru anul 2021
69.Határozattervezet-2021.09.02 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
70.Határozattervezet-2021.09.02 privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni
71.Határozattervezet-2021.09.02 privind modificarea Hotărârii nr. 51/2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum ți a taxelor speciale, pe anul 2021
72.Határozattervezet-2021.09.17 privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilului situat în Comuna Joseni, nr. 1248, evidențiat în CF. 50836 Joseni, nr. cad. 50836 în suprafață de 2.411 mp. compus din casa de locuit, anexe și teren aferent în suprafață de 2.411 mp
73.Határozattervezet-2021.09.17 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „REABILITARE GRĂDINIȚĂ „BOBITA”COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
74.Határozattervezet-2021.09.17 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
75.Határozattervezet-2021.09.17 privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni
76.Határozattervezet-2021.09.17 privind mandatarea reprezentantului comunei Joseni în AGA al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare „Aquaserv Maros – Mureș” pentru aprobarea tarifelor unice pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Joseni
77.Határozattervezet-2021.09.22 privind aprobarea procedurilor operaționale elaborate de Compartimentul Social
78.Határozattervezet-2021.10.06  privind aprobarea completării anexei nr. 3 a Hotărârii nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni
79.Határozattervezet-2021.10.06 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoasei din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni
80.Határozattervezet-2021.10.06 pentru modificarea hotărârii nr. 68/2021 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate privată al Comun ei Joseni
81.Határozattervezet-2021.10.06 privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comun ei Joseni
82.Határozattervezet-2021.10.06 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE în Comuna Joseni, județul Harghita”
83.Határozattervezet-2021.10.07 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
84.Határozattervezet-2021.10.11 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022
85.Határozattervezet-2021.10.11 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru CONSTITUIREA ABATOR DE VACI
86.Határozattervezet-2021.10.14 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
87.Határozattervezet-2021.10.14 privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin programul național de investiții Anghel Saligny – în vederea implementării obiectivului de investiție: „Modernizări drumuri locale în Comuna Joseni, județul Harghita”
88.Határozattervezet-2021.10.14 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Extinderea rețelelor de apă și canalizare din Comuna Joseni, jud. Harghita”
89.Határozattervezet-2021.10.14 privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează prin Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu -în vederea implementării obiectiv ului de investiție: „REABILITARE GRĂDINIȚĂ „BOB ITA”, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
90.Határozattervezet-2021.10.22  privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES ȘI EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
91.Határozattervezet-2021.10.22 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct al Liceului Tehnologic Sövér Elek Joseni
92.Határozattervezet-2021.10.22 privind implementarea „Reabilitarea și modernizarea drumurilor de acces și exploatare agricolă, Comuna Joseni, județul Harghita”
93.Határozattervezet-2021.10.22 pentru modificarea Hotărârii nr. 54/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni, județul Harghita”
94.Határozattervezet-2021.10.22 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului Social din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni, județul Harghita
95.Határozattervezet-2021.10.28 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
96.Határozattervezet-2021.10.28  pentru modificarea Hotărârii nr. 33/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip „Construire bază sportivă TIP 2, sat Joseni, nr. 1248, comuna Joseni, județul Harghita”
97.Határozattervezet-2021.10.28 privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni
98.Határozattervezet-2021.11.03 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
99.Határozattervezet-2021.11.26 pentru revocarea Hotărârii nr. 86/2021 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
100.Határozattervezet-2021.11.26 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
101.Határozattervezet-2021.11.26 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea și dotarea clădirii administrative pentru înființarea unei case comunitare din comuna Joseni, județul Harghita”
102.Határozattervezet-2021.11.26 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a creditului Rural IFN SA
103.Határozattervezet-2021.11.26 privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Joseni pentru perioada 2021-2026
104.Határozattervezet-2021.11.26 pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 7/2021 privind modificarea hotărârii n r. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021
105.Határozattervezet-2021.11.26 pentru revocarea Hotărârii nr. 35/2021 pentru aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru aria de deservire a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ” AQUASERV MAROS-MUREȘ”, Anexa nr. 4 al Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L, a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică se alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni șu Comuna Suseni
106.Határozattervezet-2021.11.26 pentru modificarea Hotărârii nr. 36/2021 privind aprobarea prețului/-tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate preluate de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ciumani
107.Határozattervezet-2021.11.26 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 HCL nr. 40/2021 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul. Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
108.Határozattervezet-2021.11.26 pentru modificarea hotărârii nr. 53/2021 privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea desfășurării activităților comerciale și al serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Joseni
109.Határozattervezet-2021.11.26 privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
110.Határozattervezet-2021.12.10 privind aprobarea rectificării și modificare prin virări de credite a bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
111.Határozattervezet-2021.12.10 privind aprobarea achiziționării prin cumpărare a unui autoutilitar Ford Tranzit și aprobarea contractării unui leasing financiar
112.Határozattervezet-2021.12.16 privind acordarea titlului ”PRO SERVITUM CIVITATEM” pentru domnul Dr. TAKÁCS JÓZSEF
113.Határozattervezet-2021.12.16 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, al societății KULTUR CENTRUM SRL pentru anul 2021
114.Határozattervezet-2021.12.16 pentru modificarea Hotărârii nr. 56/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
115.Határozattervezet-2021.12.16 privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni
116.Határozattervezet-2021.12.16 aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare respectiv de dezvoltare ale Comunei Joseni, întocmite la 21.12.2021
117.Határozattervezet-2021.12.20 privind aprobarea rectificării și modificare prin virări de credite a bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
118.Határozattervezet-2021.12.22 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a creditului Rural IFN SA
119.Határozattervezet-2021.12.22 privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2022-2023 pentru unitățile de învățământ preuniversitare din Comuna Joseni, județul Harghita
120.Határozattervezet-2021.12.31 pentru modificarea Hotărârii nr. 103/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022
121.Határozattervezet-2021.12.31 pentru aprobarea modelului contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
122.Határozattervezet-2021.12.31 privind modificarea Hotărârii nr. 92/2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 54/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.”S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni, județul Harghita
123.Határozattervezet-2021.12.31 privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2021 pentru acoperirea definitiva a deficitului anului 2021 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venituri proprii și subvenții la data de 31 decembrie 2021
 

 
 

 

 

 

 

2020

1.Határozattervezet-2020.01.08 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020, estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
2.Határozattervezet-2020.01.10 privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2020-2021 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Joseni, județul Harghita
3.Határozattervezet-2020.01.10 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2020
4.Határozattervezet-2020.01.14 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI,JUDEȚUL HARGHITA”
5.Határozattervezet-2020.01.14 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI,COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
6.Határozattervezet-2020.01.21 privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice și a creditelor bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2020
7.Határozattervezet-2020.01.21 privind mutarea tuturor rețelelor aeriene în subteran de-a lungul DN 13 și DJ 126 în Comuna Joseni, satele Joseni și Borzont
8.Határozattervezet-2020.01.21 privind aprobarea înființării unui loc de joacă în intravilanul Comunei Joseni pe imobilul din CF. 50630, cad. 50630
9.Határozattervezet-2020.01.21 privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Joseni
10.Határozattervezet-2020.01.21 privind participarea Comunei Joseni, în calitate de partener, în Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul nr. 4 ” Dezvoltare locală” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 20104-2021
11.Határozattervezet-2020.01.21 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
12.Határozattervezet-2020.01.30 privind aprobarea preluării dreptului de administrare asupra terenului cu suprafața de 179 mp., situat de-a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni
13.Határozattervezet-2020.01.31 pentru revocarea Hotărârii nr. 81/20109 privind aprobarea primirii dreptului real de folosință gratuită de la Consiliul Județean Harghita, a terenului cu suprafața de 179 mp., situat de-a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile Kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție și care se află în domeniul publice al județului Harghita
14.Határozattervezet-2020.02.07 aprobarea situațiilor financiare (bilanț) și a contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare respectiv de dezvoltare, ale Comunei Joseni, întocmite la 31.12.20109
15.Határozattervezet-2020.02.25 aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
16.Határozattervezet-2020.02.25 aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5777/20107 încheiat cu S.C Ecodesign S.R.L și actualizarea valorii proiectului  „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare camera grătar rar la stația de epurare și extindere de rețea de apă, Comuna Joseni, județul Harghita
17.Határozattervezet-2020.03.17 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
18.Határozattervezet-2020.04.07 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Comunei joseni, în situații excepționale
19.Határozattervezet-2020.04.08 privind alegerea președintelui de ședință pe durata stării de  urgență
20.Határozattervezet-2020.04.09 privind aprobarea retragerii unilaterale a UAT Comuna Joseni, județul Harghita, în calitate de membru fondator, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”GYERVÍZ” și implicit din Societatea Gyervíz Distrib Serv S.R.L
21.Határozattervezet-2020.04.09 privind constituirea Asociației de dezvoltarea intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ”
22.Határozattervezet-2020.04.17 privind înființarea operatorului general al serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L
23.Határozattervezet-2020.04.17 privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție Reabilitarea, amenajarea și dotarea clădirii școlii ”Regi emeletes ” pentru sediul nou al Primăriei din comuna Joseni, județul Harghita
24.Határozattervezet-2020.04.17 privind aprobarea repartizării profitului realizat de S.C Kulturcentrum S.R.L
25.Határozattervezet-2020.04.17 privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație al S.C Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2019
26.Határozattervezet-2020.04.17 privind anularea unor obligații fiscale
27.Határozattervezet-2020.04.17 privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
28.Határozattervezet-2020.05.07 privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
29.Határozattervezet-2020.05.07 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
30.Határozattervezet-2020.05.07 privind implementarea proiectului ”AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
31.Határozattervezet-2020.05.07 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIREA TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI”
32.Határozattervezet-2020.05.19 privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
33.Határozattervezet-2020.05.19 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ȘCOLII ”UJ EMELETES”, COMUNA JOSENI, JUD. HARGHITA
34.Határozattervezet-2020.05.19 pentru revocarea HCL nr. 5/2020 privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice și a creditelor bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2020
35.Határozattervezet-2020.05.19 pentru revocarea HCL nr. 78/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020
36.Határozattervezet-2020.05.19 pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 12/2017 privind aprobarea Regulamentului de circulație a autovehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării, pe drumurile publice ale Comunei Joseni
37.Határozattervezet-2020.05.19 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI”
38.Határozattervezet-2020.06.17 privind propunerea schimbării destinației a bazei materiale a Scolii Régiemeletes din spațiu de învățământ în sediu pentru Primăriei, spațiu pentru desfășurarea activităților administrative ale Primăriei, Consiliului Local Joseni și ale serviciului publice din subordine
39.Határozattervezet-2020.06.17 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție  „REABILITAREA ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL „PETŐFI SANDOR”
40.Határozattervezet-2020.06.17 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
41.Határozattervezet-2020.06.17 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Joseni
42.Határozattervezet-2020.06.17 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 15/2020, privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Josnei
43.Határozattervezet-2020.06.26 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate pentru familii dezavantajate cu copii mici” finanțat prin Granturile  SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului ”Dezvoltare locală”, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel nr. 4 ”Dezvoltare locală”,
44.Határozattervezet-2020.06.26 privind acordul asociatului Comuna Joseni pentru dizolvarea, lichidarea, și radierea Societății Gyerviz Distrib Serv S.R.L.
45.Határozattervezet-2020.06.26 pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 12/2007 privind aprobarea Regulamentului de circulație a autovehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării, pe drumurile publice ale Comunei Joseni
46.Határozattervezet-2020.06.26 privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al imobilului teren intravilan în suprafață de 3.138 mp
47.Határozattervezet-2020.07.16 privind aprobarea intabulării unor străzi, proprietatea publică al Comunei Joseni
48.Határozattervezet-2020.07.16 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru obiectivul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
49.Határozattervezet-2020.07.16 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
50.Határozattervezet-2020.07.16 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
51.Határozattervezet-2020.07.16 privind aprobarea modificării listei dotărilor din proiectul nr. 1/2019 „Reabilitarea Școlii Generale nr. 1 – Gaál Tamás, Comuna Joseni, sat Borzont nr. 77, județul Harghita” faza D.A.L.I -elaborat de S.C. Piramis Design S.R.L – Miercurea Ciuc
52.Határozattervezet-2020.09.04 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
53.Határozattervezet-2020.09.04
54.Határozattervezet-2020.09.04 pentru modificarea Hotărârii nr. 28/2020 privind constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „AQUASERV MAROS – MUREȘ
55.Határozattervezet-2020.09.04 pentru modificarea Hotărârii nr. 29/2020 privind înființarea operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L
56.Határozattervezet-2020.09.04 pentru modificarea Hotărârii nr. 41/2020 privind propunerea schimbării destinației a bazei materiale a Școlii Régi emeletes din spațiu de învățământ în sediu pentru Primărie, spațiu pentru desfășurarea activităților administrative ale Primăriei, Consiliului Local Joseni și ale serviciilor publice din subordine
57.Határozattervezet-2020.09.04 pentru modificarea Hotărârii nr. 44/2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Joseni
58.Határozattervezet-2020.09.15 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
59.Határozattervezet-2020.09.15 privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilelor terenuri intravilane, evidențiate în CF. 55688 în suprafață de 599 mp. și CF. 55723 în suprafață de 2.539 mp.
60.Határozattervezet-2020.09.24 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: REABILITAREA ȘCOLII GENERALE Nr.1 ”GAÁL TAMÁS”,DIN COMUNA JOSENI, SAT BORZONT,
NR. 7 7, JUDEȚUL HARGHITA
61.Határozattervezet-2020.09.24 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”;
62.Határozattervezet-2020.10.06 privind demararea procedurii de selecție a administratorului unic al Societății Aquaserv Maros S.R.L
63.Határozattervezet-2020.10.07 privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
64.Határozattervezet-2020.10.22 pentru revocarea Hotărârii nr. 64/2020 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”;
65.Határozattervezet-2020.10.22 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”;
66.Határozattervezet-2020.10.26 privind alegerea președintelui de ședință
67.Határozattervezet-2020.10.27 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al Comunei Joseni,  către S.C Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Joseni
68.Határozattervezet-2020.11.05 privind alegerea președintelui de ședință
69.Határozattervezet-2020.11.05 privind alegerea viceprimarului
70.Határozattervezet-2020.11.05 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
71.Határozattervezet-2020.11.20 privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020.
72.Határozattervezet-2020.11.20 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni.
73.Határozattervezet-2020.11.20 pentru modificarea Hotărârii nr. 41/2014 privind aprobarea participării Comunei Joseni, prin Consiliul Local Joseni, în calitate de membru fondator la constituirea  „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás”.
74.Határozattervezet-2020.11.20 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Joseni
75.Határozattervezet-2020.11.20 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Joseni
76.Határozattervezet-2020.12.08 privind declararea stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice
77.Határozattervezet-2020.12.08 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum, și a taxelor speciale, pe anul 2021
78.Határozattervezet-2020.12.11 privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
79.Határozattervezet-2020.12.11 privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
80.Határozattervezet-2020.12.17 privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
81.Határozattervezet-2020.12.30 privind numirea administratorului Societății Aquaserv Maros S.R.L
82.Határozattervezet-2020.12.31 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții respectiv a grilei de salarizare a Operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, Societatea AQUASERV MAROS S.R.L
83.Határozattervezet-2020.12.31 privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2020 pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a anului 2020 din bugetul local la data de 31 decembrie 2020.
84.Határozattervezet-2020.12.31 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”REABILITAREA ȘI DOTAREA CLȘDIRII ADMINISTRATIVE PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI CASE COMUNITARE ÎN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”