Hivatalból történő előzetes informálás a szabályozó jellegű aktatervezeteket illetően

Határozat-tervezetek

2020

1.Határozattervezet-2020.01.08 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020, estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
2.Határozattervezet-2020.01.10 privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2020-2021 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Joseni, județul Harghita
3.Határozattervezet-2020.01.10 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2020
4.Határozattervezet-2020.01.14 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI,JUDEȚUL HARGHITA”
5.Határozattervezet-2020.01.14 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI,COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
6.Határozattervezet-2020.01.21 privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice și a creditelor bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2020
7.Határozattervezet-2020.01.21 privind mutarea tuturor rețelelor aeriene în subteran de-a lungul DN 13 și DJ 126 în Comuna Joseni, satele Joseni și Borzont
8.Határozattervezet-2020.01.21 privind aprobarea înființării unui loc de joacă în intravilanul Comunei Joseni pe imobilul din CF. 50630, cad. 50630
9.Határozattervezet-2020.01.21 privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Joseni
10.Határozattervezet-2020.01.21 privind participarea Comunei Joseni, în calitate de partener, în Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul nr. 4 ” Dezvoltare locală” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 20104-2021
11.Határozattervezet-2020.01.21 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
12.Határozattervezet-2020.01.30 privind aprobarea preluării dreptului de administrare asupra terenului cu suprafața de 179 mp., situat de-a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni
13.Határozattervezet-2020.01.31 pentru revocarea Hotărârii nr. 81/20109 privind aprobarea primirii dreptului real de folosință gratuită de la Consiliul Județean Harghita, a terenului cu suprafața de 179 mp., situat de-a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile Kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție și care se află în domeniul publice al județului Harghita
14.Határozattervezet-2020.02.07 aprobarea situațiilor financiare (bilanț) și a contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare respectiv de dezvoltare, ale Comunei Joseni, întocmite la 31.12.20109
15.Határozattervezet-2020.02.25 aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
16.Határozattervezet-2020.02.25 aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5777/20107 încheiat cu S.C Ecodesign S.R.L și actualizarea valorii proiectului  „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare camera grătar rar la stația de epurare și extindere de rețea de apă, Comuna Joseni, județul Harghita
17.Határozattervezet-2020.03.17 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
18.Határozattervezet-2020.04.07 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Comunei joseni, în situații excepționale
19.Határozattervezet-2020.04.08 privind alegerea președintelui de ședință pe durata stării de  urgență
20.Határozattervezet-2020.04.09 privind aprobarea retragerii unilaterale a UAT Comuna Joseni, județul Harghita, în calitate de membru fondator, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”GYERVÍZ” și implicit din Societatea Gyervíz Distrib Serv S.R.L
21.Határozattervezet-2020.04.09 privind constituirea Asociației de dezvoltarea intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ”
22.Határozattervezet-2020.04.17 privind înființarea operatorului general al serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L
23.Határozattervezet-2020.04.17 privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție Reabilitarea, amenajarea și dotarea clădirii școlii ”Regi emeletes ” pentru sediul nou al Primăriei din comuna Joseni, județul Harghita
24.Határozattervezet-2020.04.17 privind aprobarea repartizării profitului realizat de S.C Kulturcentrum S.R.L
25.Határozattervezet-2020.04.17 privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație al S.C Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2019
26.Határozattervezet-2020.04.17 privind anularea unor obligații fiscale
27.Határozattervezet-2020.04.17 privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
28.Határozattervezet-2020.05.07 privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
29.Határozattervezet-2020.05.07 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
30.Határozattervezet-2020.05.07 privind implementarea proiectului ”AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
31.Határozattervezet-2020.05.07 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIREA TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI”
32.Határozattervezet-2020.05.19 privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
33.Határozattervezet-2020.05.19 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ȘCOLII ”UJ EMELETES”, COMUNA JOSENI, JUD. HARGHITA
34.Határozattervezet-2020.05.19 pentru revocarea HCL nr. 5/2020 privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice și a creditelor bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2020
35.Határozattervezet-2020.05.19 pentru revocarea HCL nr. 78/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020
36.Határozattervezet-2020.05.19 pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 12/2017 privind aprobarea Regulamentului de circulație a autovehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării, pe drumurile publice ale Comunei Joseni
37.Határozattervezet-2020.05.19 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI”
38.Határozattervezet-2020.06.17 privind propunerea schimbării destinației a bazei materiale a Scolii Régiemeletes din spațiu de învățământ în sediu pentru Primăriei, spațiu pentru desfășurarea activităților administrative ale Primăriei, Consiliului Local Joseni și ale serviciului publice din subordine
39.Határozattervezet-2020.06.17 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție  „REABILITAREA ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL „PETŐFI SANDOR”
40.Határozattervezet-2020.06.17 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
41.Határozattervezet-2020.06.17 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Joseni
42.Határozattervezet-2020.06.17 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 15/2020, privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Josnei
43.Határozattervezet-2020.06.26 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate pentru familii dezavantajate cu copii mici” finanțat prin Granturile  SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului ”Dezvoltare locală”, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel nr. 4 ”Dezvoltare locală”,
44.Határozattervezet-2020.06.26 privind acordul asociatului Comuna Joseni pentru dizolvarea, lichidarea, și radierea Societății Gyerviz Distrib Serv S.R.L.
45.Határozattervezet-2020.06.26 pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 12/2007 privind aprobarea Regulamentului de circulație a autovehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării, pe drumurile publice ale Comunei Joseni
46.Határozattervezet-2020.06.26 privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al imobilului teren intravilan în suprafață de 3.138 mp
47.Határozattervezet-2020.07.16 privind aprobarea intabulării unor străzi, proprietatea publică al Comunei Joseni
48.Határozattervezet-2020.07.16 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru obiectivul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
49.Határozattervezet-2020.07.16 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
50.Határozattervezet-2020.07.16 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
51.Határozattervezet-2020.07.16 privind aprobarea modificării listei dotărilor din proiectul nr. 1/2019 „Reabilitarea Școlii Generale nr. 1 – Gaál Tamás, Comuna Joseni, sat Borzont nr. 77, județul Harghita” faza D.A.L.I -elaborat de S.C. Piramis Design S.R.L – Miercurea Ciuc
52.Határozattervezet-2020.09.04 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
53.Határozattervezet-2020.09.04
54.Határozattervezet-2020.09.04 pentru modificarea Hotărârii nr. 28/2020 privind constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „AQUASERV MAROS – MUREȘ
55.Határozattervezet-2020.09.04 pentru modificarea Hotărârii nr. 29/2020 privind înființarea operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L
56.Határozattervezet-2020.09.04 pentru modificarea Hotărârii nr. 41/2020 privind propunerea schimbării destinației a bazei materiale a Școlii Régi emeletes din spațiu de învățământ în sediu pentru Primărie, spațiu pentru desfășurarea activităților administrative ale Primăriei, Consiliului Local Joseni și ale serviciilor publice din subordine
57.Határozattervezet-2020.09.04 pentru modificarea Hotărârii nr. 44/2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Joseni
58.Határozattervezet-2020.09.15 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
59.Határozattervezet-2020.09.15 privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilelor terenuri intravilane, evidențiate în CF. 55688 în suprafață de 599 mp. și CF. 55723 în suprafață de 2.539 mp.