Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

2024

1.afiș-phot-04.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți anului 2023 pentru acoperirea definitiva a deficitului anului 2023 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venituri proprii și subvenții, la data de 31 decembrie 2023
2.afiș-phot-04.01.2024 pentru modificarea hotărârii nr. 120/2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea PREMIUM TRANSILVANIA SOCIETATE COOPERATIVĂ
3.afiș-phot-04.01.2024 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 54838 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea S. LEN-BETT S.R.L.
4.afiș-phot-04.01.2024 pentru modificarea hotărârii nr. 128/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
5.afiș-phot-04.01.2024 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”
6.afiș-phot-04.01.2024 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2024 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001–privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
7.afiș-phot-04.01.2024 pentru modificarea hotărârii nr. 107/2023 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Joseni
8.afiș-phot-11.01.2024 privind desemnarea persoanelor în adunarea generală al societății Kulturcentrum SRL, pentru reprezentarea Comunei Joseni, în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024, și a statului de funcții
9.afiș-phot-11.01.2024 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027
10.afiș-phot-11.01.2024 privind aderarea comunei Joseni, jud. Harghita la Asociația Comunelor din România
11.afiș-phot-16.02.2024 privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit public intern
12.afiș-phot-16.02.2024 privind închirierea casei de locuit cu suprafața de 120 mp, etaj 1, aflat în domeniul privat al Comunei Joseni, evidențiat în CF nr 50836 Joseni, nr. cad. 50836, A.1.1
13.afiș-phot-16.02.2024 privind închirierea imobilului – Clădire in intravilan situat în Comuna Joseni, 664 aflat în domeniul privat al Comunei Joseni
14.afiș-phot-16.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Elaborare și modificare Plan Urbanistic General în Comuna Joseni”
15.afiș-phot-16.02.2024 privind aprobarea completării anexei nr. 3 a Hotărârii nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al  Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni
16.afiș-phot-16.02.2024 privind aprobarea decontării a cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
17.afiș-phot-21.02.2024 privind acordarea unui ajutor individual de minimis Societății Comerciale AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Joseni, județul Harghita
18.afiș-phot-08.03.2024 privind aprobarea modificării bugetului local și a repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni, pe anul 2024
19.afiș-phot-08.03.2024 privind aprobarea colaborării între U.A.T. Comuna Joseni și U.A.T Județul Harghita, în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier
20.afiș-phot-08.03.2024 privind aprobarea demolării și radierii construcției de sub A.1.2 din CF. nr. 50630 Joseni
21.afiș-phot-08.03.2024 privind aprobarea Organigramei și a numărului de personal al Serviciului voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita
22.afiș-phot-08.03.2024 pentru revocarea Hotărârii nr. 7/2024 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2024 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
23.afiș-phot-08.03.2024 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Joseni
24.afiș-phot-08.03.2024 privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
25.afiș-phot-08.03.2024 privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
26.afiș-phot-08.03.2024 privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
27.afiș-phot-08.03.2024 pentru modificarea hotărârii nr. 10/2024 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027
28.afiș-phot-15.03.2024 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni
29.afiș-phot-29.03.2024 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției: ”ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CU STAȚII DE EPURARE ÎN ZONA BUCIN, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”, pentru a fi depus în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare și epurarea a apelor uzate, finanțat din fondul pentru mediu
30.afiș-phot-29.03.2024 privind aprobarea participării Comunei Joseni, județul Harghita la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, pentru obiectivul de investiții ”ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CU STAȚII DE EPURARE ÎN ZONA BUCIN, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
31.afiș-phot-08.04.2024 privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local și a repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni, pe anul 2024
32.afiș-phot-08.04.2024 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă in valoare din fondul forestier al comunei Joseni
33.afiș-phot-08.04.2024 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Joseni
34.afiș-phot-08.04.2024 pentru modificarea hotărârii nr. 127/2023 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Joseni și a Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General
35.afiș-phot-08.04.2024 pentru modificarea hotărârii nr. 126/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024
36.afiș-phot-08.04.2024 pentru modificarea hotărârii nr. 128/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
37.afiș-phot-08.04.2024 privind modificarea hotărârii nr. 5/2024 pentru modificarea hotărârii nr. 128/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
38.afiș-phot-08.04.2024 privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii, sursa E de finanțare, ale Liceului Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni

2023

1.afiș-phot-03.01.2023 privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți anului 2022 pentru acoperirea definitivă a deficitului anului 2022 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venituri proprii șu subvenții, la data de 31 decembrie 2022
2.afiș-phot-03.01.2023 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă, în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a unității administrativ teritoriale „Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii” și a cheltuielilor de dezvoltare a unității administrativ teritoriale din excedentul „Bugetul fondurilor externe nerambursabile”
3.afiș-phot-06.01.2023 privind aprobarea proiectului ” Együtt Európában! Together in Europe! și aprobarea cheltuielilor legate de proiect
4.afiș-phot-06.01.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita
5.afiș-phot-06.01.2023  privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”, în cadrul PNRR/2022/C1, I.1 ”Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei
6.afiș-phot-06.01.2023  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Joseni, 2021-2027
7.afiș-phot-06.01.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 6.000.000,00 lei pentru o perioadă de până la 10 ani, în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții  Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita
8.afiș-phot-06.01.2023 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni
9.afiș-phot-06.01.2023 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026
10.afiș-phot-11.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2023
11.afiș-phot-11.01.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al societății Kulturcentrum S.R.L
12.afiș-phot-19.01.2023 privind mandatarea domnului viceprimar Bege László Balázs în adunarea generală a societății KULTUR CENTRUM S.R.L pentru reprezentarea Consiliului Local Joseni în vederea stabilirii salariilor angajaților societății
13.afiș-phot-19.01.2023  privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita
14.afiș-phot-25.01.2023 pentru revocarea Hotărârii nr. 97/2022 privind aprobarea numărului maxim  de asistenți personali
15.afiș-phot-25.01.2023 privind stabilirea numărului de asistenți personali al persoanelor cu handicap pentru anul 2023
16.afiș-phot-30.01.2023 pentru revocarea hotărârii nr. 12/2023 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita
17.afiș-phot-30.01.2023 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita
18.afiș-phot-30.01.2023 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni
19.afiș-phot-30.01.2023 privind aprobarea radierii construcțiilor de sub A.1.2 și A. 1.3 din CF. nr. 54496 Joseni, și înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra construcției de sub nr. A.1.1., proprietate publică al Comunei Joseni
20.afiș-phot-07.02.2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56764 Joseni nr. cad. 56764 proprietatea privată al UAT Joseni
21.afiș-phot-07.02.2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56765 Joseni nr. cad. 56765 proprietatea privată al UAT Joseni
22.afiș-phot-07.02.2023 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru zona indrustiala
23.afiș-phot-10.02.2023 privind aprobarea dezmembrării imobilului din CF nr. 50365 joseni, în două corpuri funciare
24.afiș-phot-10.02.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare ce sa va încheia cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) pentru colaborarea interinstituțională din cadrul proiectului
”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963
25.afiș-phot-10.02.2023 pentru revocarea Hotărârii nr. 5/2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”,  în cadrul PNRR/2022/C1, 1.1 ”Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei
26.afiș-phot-10.02.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”, în cadrul PNRR,  COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI, INVESTIȚIA 2 Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate
27.afiș-phot-10.02.2023 privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama și în numele UAT Joseni, a atribuțiilor prevăzute de Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 101/-2006 a serviciului de salubrizare a localităților
28.afiș-phot-13.02.2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Gheorgheni și UAT Joseni, în scopul cooperării pentru înființarea Centrului Comunitar Integrat din Municipiul Gheorgheni în cadrul apelului PNRR din cadrul Ministerul Sănătății
29.afiș-phot-20.02.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
30.afiș-phot-24.02.2023 privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
31.afiș-phot-24.02.2023 privind aprobarea demolării și radierii construcției de sub A.1.2 din CF. nr. 50911 Joseni
32.afiș-phot-24.02.2023 privind aprobarea contractării a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentarea juridică
33.afiș-phot-24.02.2023 privind aprobarea asocierii UAT Comuna Joseni cu UAT Județul Harghita în vederea realizării în comun a investiției  „Extinderea rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita”
34.afiș-phot-24.02.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 66/2022 privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea comunei Joseni, ca stațiunea turistică de interes local
35.afiș-phot-24.02.2023 privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al unui imobil, situat în comuna Joseni, sat Joseni, str. Gheorgheni, nr. 75
36.afiș-phot-24.02.2023 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru zona industrială și agricolă
37.afiș-phot-09.03.2023 privind aprobarea participării comunei Joseni în proiectul ” Harghita biblio digital Hub (HbdH)” ce se va depune în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022, Componența 7 Transformarea digitală Operațiunea D. Competențe digitale, Capital uman și utilizarea Internetului Investiția 117. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.
38.afiș-phot-10.03.2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Extinderea rețelelor de apă și canalizare din Comuna Joseni, jud. Harghita”
39.afiș-phot-10.03.2023 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între UAT Joseni, Liceul Tehnologic Sövér Elek și Asociația Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A în scopul cooperării pentru derularea proiectului AFM, cu titlul „Educația și conștientizarea elevilor privind protecția mediului”.
40.afiș-phot-10.03.2023 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 83 unității de învățământ cu personalitate juridică și conexe din județul Harghita” de către UAT JOSENI, în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, UAT-urile din județul Harghita, Clubul Sportiv Școlar Gheorgheni, Clubul Sportiv Școlar Odorheiu Secuiesc și Clubul Copiilor „Cimbora” Odorheiu Secuiesc, în cadrul Programului Național de Reziliență Redresare (PNRR) pentru Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație: Reforma 4., Investiția 13., Investiția 14, Reforma 5. Investiția 9 și Reforma 6. Investiția 11.
41.afiș-phot-10.03.2023 privind aprobarea actualizării și introducerea în cadastru al imobilului evidențiat sub nr. top. 3589 din CF nr. 86 Joseni
42.afiș-phot-28.03.2023 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni
43.afiș-phot-28.03.2023 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni
44.afiș-phot-28.03.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
45.afiș-phot-06.04.2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni nr. cad. 56804 proprietatea privată al UAT Joseni
46.afiș-phot-06.04.2023 privind aprobarea ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare de 6.000.000 lei pentru o perioadă de până la 120 luni, în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente  obiectivului de investiții Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita
47.afiș-phot-06.04.2023 privind aprobarea semnării contractului de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate cu CEC BANK S.A.
48.afiș-phot-06.04.2023 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
49.afiș-phot-06.04.2023 privind aprobarea numărului de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita
50.afiș-phot-06.04.2023 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivul de investiții: „Extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”
51.afiș-phot-06.04.2023 privind aprobarea depunerii proiectului la A.F.M. în cadrul programului privind ”protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice”
52.afiș-phot-21.04.2023 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni
53.afiș-phot-21.04.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
54.afiș-phot-21.04.2023 pentru modificarea hotărârii nr. 101/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici  și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
55.afiș-phot-21.04.2023 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor a comunei JOSENI
56.afiș-phot-21.04.2023 pentru revocarea Hotărârii nr. 103/2022 privind aprobarea delegării temporare a gestiunii serviciului public de salubrizare, în comuna Joseni, județul Harghita, până la finalizarea procedurii de concesionare a serviciului
57.afiș-phot-21.04.2023 privind participarea Comunei Joseni, Județul Harghita la constituirea parteneriatului LEADER „Grup de Acțiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 LEADER 2023-2027” în perioada de programare 2023-2027
58.afiș-phot-21.04.2023 privind aprobarea participării UAT Comuna Joseni la înființarea Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA, prin transformarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, precum și desemnarea reprezentantului UAT Comuna Joseni în cadrul Adunării Generale a Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA
59.afiș-phot-21.04.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni
60.afiș-phot-21.04.2023 privind includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita al imobilului din CF nr. 56749 Joseni
61.afiș-phot-03.05.2023 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: ”Reabilitarea și extinderea rețelei de apă din Comuna Joseni, Județul Harghita”
62.afiș-phot-04.05.2023 pentru declararea de uz și interes public, precum și aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Joseni al imobilului din CF nr. 56749 Joseni, nr. cad. 56749
63.afiș-phot-04.05.2023 privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni
64.afiș-phot-19.05.2023 privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni
65.afiș-phot-19.05.2023 privind aprobarea situației de financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație a societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2022
66.afiș-phot-19.05.2023 privind punerea la dispoziția proiectului ”Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale, comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita,  cu insule ecologice digitalizate” a terenurilor pentru amplasarea noilor investiții
67.afiș-phot-19.05.2023 privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni
68.afiș-phot-14.06.2023 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectul de investiție: „Modernizare drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”
69.afiș-phot-14.06.2023 privind aprobarea completării inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni,  județul Harghita cu clădirea agro administrativă, evidențiat în CF nr. 54496, Josenisub nr.crt. A1.1, nr. cad. 54496-C1
70.afiș-phot-14.06.2023 privind aprobarea modificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni prin virări de credite între trimestre
71.afiș-phot-14.06.2023 privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
72.afiș-phot-21.06.2023 pentru declararea de uz și interes public, precum și aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Joseni a clădirea agro administrative, evidențiat în CF nr. 54496, Joseni sub nr. crt. A1.1, nr. cad. 54496-C1 și aprobarea intabulării acestuia ca domeniu public al Comunei Joseni
73.afiș-phot-21.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economica actualizat pentru investiția: ”CONSTRUIRE CENTRU OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, SAT BORZONT, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
74.afiș-phot-21.06.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire Centru Operativ pentru Situații de Urgență, Sat Borzont, Comuna Joseni, Județul Harghita”
75.afiș-phot-21.06.2023 privind închirierea imobilului – Clădire in intravilan situat în Comuna Joseni, 665 aflat în domeniul public al Comunei Joseni, pentru organizarea de activități de Servicii
76.afiș-phot-21.06.2023 privind aprobarea condițiilor pentru organizarea și desfășurarea pășunatului pe raza comunei Joseni
77.afiș-phot-14.07.2023 privind aprobarea modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, al societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2023
78.afiș-phot-21.07.2023 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei joseni
79.afiș-phot-28.07.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni prin virări de credite între trimestre
80.afiș-phot-01.09.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economica actualizat pentru investitia: “CONSTRUIRE CENTRU OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, SAT BORZONT, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
81.afiș-phot-01.09.2023 privind aprobarea intabularii unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni
82.afiș-phot-01.09.2023 privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Sövér Elek Joseni
83.afiș-phot-01.09.2023 pentru modificarea Hotărârii nr. 58/2023 privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație a societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2022
84.afiș-phot-01.09.2023 pentru modificarea hotărârii nr. 59/2023 privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local al unităţii administrativ teritoriale Comuna Joseni
85.afiș-phot-01.09.2023 pentru revocarea Hotărârii nr. 71/2023 privind închirierea imobilului – Cladire in intravilan situat în Comuna Joseni, nr. 665 aflat în domeniul public al Comunei Joseni, pentru organizarea de activități de Servicii
86.afiș-phot-01.09.2023 pentru modificarea Hotărârii nr. 77/2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al unităţii administrativ teritoriale Comuna Joseni prin virări de credite între trimestre
87.afiș-phot-01.09.2023 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Joseni
88.afiș-phot-11.09.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al aparatului de specialitate a Primarului comunei Joseni
89.afiș-phot-11.09.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni prin virări de credite între trimestre
90.afiș-phot-11.09.2023 privind aprobarea completării inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita cu terenul arabil in intravilan, din CF. nr. 86 Joseni, top. 942, suprafața 2830 mp
91.afiș-phot-11.09.2023 privind aprobarea intabulării imobilului, proprietate privată al Comunei Joseni
92.afiș-phot-22.09.2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56764 Joseni nr. cad. 56764 proprietatea privată al UAT Joseni
93.afiș-phot-06.10.2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2023 privind aprobarea participării UAT Comuna Joseni la înființarea Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA, prin transformarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”,  precum și desemnarea reprezentantului UAT Comuna Joseni în cadrul Adunării Generale a Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA
94.afiș-phot-06.10.2023 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar din bugetul local al Comunei Joseni pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
95.afiș-phot-06.10.2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni nr. cad. 56804, proprietate privată al UAT Joseni
96.afiș-phot-06.10.2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 54838 Joseni nr. cad. 54838, proprietate privată al UAT Joseni
97.afiș-phot-06.10.2023 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”
98.afiș-phot-26.10.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni
99.afiș-phot-26.10.2023 privind aprobarea contractării a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică
100.afiș-phot-26.10.2023 privind aprobarea unui schimb de terenuri
101.afiș-phot-26.10.2023 privind aprobarea ocupării definitive a suprafeței de 90 mp și ocupării temporare a suprafeței de 9064 mp din domeniul public al comunei Joseni în vederea realizării investiției: ”Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita”
102.afiș-phot-26.10.2023 pentru modificarea hotărârii nr. 93/2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni nr. cad. 56804, proprietatea privată al UAT Joseni
103.afiș-phot-26.10.2023 pentru modificarea hotărârii nr. 90/2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56764 Joseni nr. cad. 56764, proprietatea privată al UAT Joseni
104.afiș-phot-26.10.2023 pentru modificarea hotărârii nr. 94/2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 54838 Joseni nr. cad. 54838, proprietatea privată al UAT Joseni
105.afiș-phot-26.10.2023 pentru revocarea hotărârii nr. 76/2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni nr. cad. 56804, proprietatea privată al UAT Joseni
106.afiș-phot-26.10.2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 56765 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea S.C. SICPOL S.R.L.
107.afiș-phot-26.10.2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 56764 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea Societății STABILITEX BAU S.R.L.
108.afiș-phot-26.10.2023 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Joseni
109.afiș-phot-26.10.2023 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a Comunei Joseni
110.afiș-phot-09.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni
111.afiș-phot-09.11.2023 privind acceptarea donației a imobilului situat în extravilan, categoria de folosință arabil, evidențiate în CF. nr. 57034 Joseni, nr. cad. 57034 oferit cu titlu de donație pentru Comuna Joseni
112.afiș-phot-09.11.2023 privind revocarea hotărârii nr. 80/2023 privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Sövér Elek Joseni
113.afiș-phot-09.11.2023 privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Sövér Elek Joseni
114.afiș-phot-09.11.2023 pentru modificarea Hotărârii nr. 23/2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”, în cadrul PNRR/2022/CI, I.1 ”Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei
115.afiș-phot-09.11.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 17/2023 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita
116.afiș-phot-09.11.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Construire parc fotovoltaic în comuna Joseni, județul Harghita”
117.afiș-phot-09.11.2023 pentru depunerea și implementarea proiectului cu titlul „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ÎN COMUNA JOSENI”
118.afiș-phot-09.11.2023 privind predarea în administrare către Liceul Tehnologic Sövér Elek Joseni a Sălii de sport școlare
119.afiș-phot-17.11.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024
120.afiș-phot-17.11.2023 privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
121.afiș-phot-17.11.2023 privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
122.afiș-phot-17.11.2023 privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
123.afiș-phot-17.11.2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea PREMIUM TRANSILVANIA SOCIETATE COOPERATIVĂ
124.afiș-phot-17.11.2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 54838 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea S. LEN-BETT S.R.L.
125.afiș-phot-17.11.2023 privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
126.afiș-phot-17.11.2023 privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
127.afiș-phot-17.11.2023 privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
128.afiș-phot-17.11.2023 privind reducerea numărului maxim de posturi cu 10% aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni, județul Harghita
129.afiș-phot-23.11.2023  privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Joseni și a Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 41/2000
130.afiș-phot-23.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Joseni
131.afiș-phot-29.11.2023 privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, prin depunerea cererii de finanțare a obiectivului de investiții: „REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ȘCOLII „ÚJ ELMELETES”, SAT JOSENI, NR. 627, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
132.afiș-phot-23.11.2023 privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, prin depunerea cererii de finanțare a obiectivului de investiții: „REABILITAREA GRĂDINIȚĂ „BOBITA”, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
133.afiș-phot-07.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni
134.afiș-phot-07.12.2023 pentru modificarea Hotărârii nr. 66/2023 privind aprobarea modificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni prin virări de credite între trimestre
135.afiș-phot-12.12.2023 privind aprobarea modificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni
136.afiș-phot-12.12.2023 privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
137.afiș-phot-12.12.2023 privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
138.afiș-phot-12.12.2023 privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
139.afiș-phot-12.12.2023 privind acordarea distincției ”PRO SERVITUM CIVITATEM” doamnei Hunyadi Irén

2022

1.afiș-phot-07.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2022 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
2.afiș-phot-14.01.2022 privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
3.afiș-phot-14.01.2022 privind solicitarea transmiterii cotei părți al Consiliului Județean Harghita din totalul de linie electrică realizat în cadrul investiției  „Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa I și etapa II”,  din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Joseni
4.afiș-phot-14.01.2022 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
5.afiș-phot-28.01.2022 privind aprobarea situației financiare ale UAT Comuna Joseni, pentru anul fiscal 2021
6.afiș-phot-28.01.2022  privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
7.afiș-phot-28.01.2022 aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: „Modernizări drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”
8.afiș-phot-28.01.2022 privind  aprobarea intabulării imobilului, proprietate privată al Comunei Joseni
9.afiș-phot-28.01.2022 privind  aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni
10.afiș-phot-28.01.2022 privind  propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/-1991, republicată și modificată
11.afiș-phot-28.01.2022 privind  propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/-1991, republicată și modificată
12.afiș-phot-28.01.2022 privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2022
13.afiș-phot-28.01.2022 privind  aprobarea statului de funcții al societății Kulturcentrum S.R.L
14.afiș-phot-28.01.2022 pentru modificarea hotărârii nr. 89/2021 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES ȘI EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
15.afiș-phot-28.01.2022 pentru modificarea hotărârii nr. 90/2021 privind implementarea proiectului „ Reabilitarea și modernizarea drumurilor  de acces și exploatare agricolă, Comuna Joseni, județul Harghita
16.afiș-phot-28.01.2022 pentru modificarea hotărârii nr. 96/2021 privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului Social din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni, județul Harghita
17.afiș-phot-28.01.2022 pentru revocarea hotărârii nr. 97/2021 privind aprobarea procedurilor operaționale elaborate de Compartimentul Social
18.afiș-phot-28.01.2022 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni
19.afiș-phot-28.01.2022 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comunei Joseni pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025
20.afiș-phot-11.02.2022 pentru modificarea Hotărârii nr. 15/2022 privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
21.afiș-phot-11.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminelor Culturale din comuna Joseni
22.afiș-phot-18.02.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni,  județul Harghita”
23.afiș-phot-18.02.2022 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat a imobilului din CF. nr 55443 Joseni, nr. cad. 55443 proprietatea Parohiei Romano Catolic e Joseni
24.afiș-phot-18.02.2022 pentru modificarea Hotărârii nr. 103/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022
25.afiș-phot-18.02.2022 privind rectificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 58/2021 privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Joseni, județul Harghita
26.afiș-phot-24.02.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
27.afiș-phot-28.02.2022 privind închirierea imobilului – teren extravilan situat în Comuna Joseni, postata „Baktafő”, categoria de folosință pășune, aparținând domeniul privat al Comunei Joseni
28.afiș-phot-28.02.2022 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabile de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
29.afiș-phot-28.02.2022 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar din bugetul local al Comunei Joseni pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
30.afiș-phot-03.03.2022 privind aprobarea achiziționării prin cumpărare a unui autoutilitar
31.afiș-phot-03.03.2022 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investițiib „Extinderea rețelelor de apă și canalizare din Comuna Joseni, jud. Harghita”
32.afiș-phot-03.03.2022 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a unității administrativ teritoriale ”Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate  integral sau parțial din venituri proprii”
33.afiș-phot-22.03.2022 privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație a societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2021
34.afiș-phot-01.04.2022  pentru modificarea hotărârii nr. 12/2022 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni
35.afiș-phot-01.04.2022 pentru modificarea hotărârii nr. 13/2022 privind aprobarea intabulării imobilului, proprietate privată a Comunei Joseni
36.afiș-phot-01.04.2022 pentru modificarea hotărârii nr. 14/2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: „Modernizări drumuri locale în satele Borzont și Joseni, comuna Joseni, județul Harghita”
37.afiș-phot-01.04.2022 pentru modificarea hotărârii nr. 16/2022 aprobarea situației financiare ale UAT Comuna Joseni, pentru anul fiscal 2021
38.afiș-phot-01.04.2022 privind aprobarea  cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
39.afiș-phot-01.04.2022 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni, prin actualizarea valorii de inventar a unor bunuri
40.afiș-phot-01.04.2022 privind aprobarea modificării bugetului local prin virări credite între trimestre-al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni, pe anul 2022
41.afiș-phot-04.04.2022 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, a societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2022
42.afiș-phot-12.05.2022 privind aprobarea Organigramei și a numărului de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita
43.afiș-phot-12.05.2022 privind schimbarea reprezentanților Comunei Joseni în Adunarea Generală a Societății AQUASERV MAROS S.R.L
44.afiș-phot-12.05.2022 privind schimbarea reprezentanților Comunei Joseni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ”
45.afiș-phot-13.05.2022 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni, prin actualizarea valorii de inventar a unor bunuri
46.afiș-phot-13.05.2022 privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
 47.afiș-phot-20.05.2022 privind acordul pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național a unei suprafețe de teren de 40 ha pășune împădurită și inițierea procedurii pentru elaborarea amenajamentului silvic pentru o suprafață de 371,3 ha pășune împădurite
 48.afiș-phot-10.06.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului: ”MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, COMUNA JOSENI, COMUNA CIUMANI și COMUNA SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”
 49.afiș-phot-28.06.2022  privind modificarea HCL nr. 88/2021 și a procedurii de acordare a ajutorului individual de minimis Societății AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Joseni, județul Harghita, aprobată prin HCL nr. 88/2021
 50.afiș-phot-01.07.2022 privind aprobarea rectificării și modificării prin virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
 51.afiș-phot-12.07.2022 pentru revocarea hotărârii nr. 28/2022 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat a imobilului din CF. nr. 55443 Joseni, nr. cad. 55443 proprietatea Parohiei Romano Catolice Joseni
 52.afiș-phot-12.07.2022 privind închirierea casei de locuit evidențiat în CF nr. 50836 Joseni cad. 50836, domeniului privat al Comunei Joseni
 53.afiș-phot-12.07.2022 pentru modificarea Hotărârii nr. 103/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 și a Hotărârii nr. 29/2022
 54.afiș-phot-13.07.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ”REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ANEXA C1 PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI HALE AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA JOSENI” JUDEȚUL HARGHITA”
 55.afiș-phot-13.07.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ”CONSTRUIRE CENTRU OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, COMUNA JOSENI, SAT BORZONT, JUDEȚUL HARGHITA”
 56.afiș-phot-13.07.2022 privind devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție: „Modernizări drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”
 57.afiș-phot-13.07.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
 58.afiș-phot-21.07.2022 privind aprobarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, în vederea implementării obiectivului de investiție: „Modernizări drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”
 59.afiș-phot-12.08.2022 privind aprobarea modificării prin virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
 60.afiș-phot-12.08.2022 privind aprobarea colaborării între U.A.T Comuna Joseni și U.A.T. Județul Harghita, în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unui blocaje în traficul rutier
 61.afiș-phot-02.09.2022 privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea comunei Joseni, ca stațiune turistică de interes local
 62.afiș-phot-09.09.2022 privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
63.afiș-phot-22.09.2022 privind mandatarea domnului viceprimar Bege László Balázs în adunarea generală a societății KULTUR CENTRUM  S.R.L. pentru reprezentarea Consiliului Local Joseni în vederea stabilirii salariilor angajaților societății
64.afiș-phot-22.09.2022 privind aprobarea contractării a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică
65.afiș-phot-22.09.2022 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni, prin includerea în acesta a bunurilor transmise din domeniul public al Consiliului Județean Harghita
66.afiș-phot-22.09.2022 privind predarea către Distribuție Energie Electrică Romania SA sucursala Harghita a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice aferente lucrării Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa I și etapa II
67.afiș-phot-22.09.2022 pentru modificarea Hotărârii nr. 52/2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului: ”MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, COMUNA JOSENI, COMUNA CIUMANI și COMUNA SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”
68.afiș-phot-22.09.2022 privind înființarea unui punct de lucru și modificarea actului constitutiv al operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L
69.afiș-phot-26.09.2022 privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
70.afiș-phot-13.10.2022 privind aprobarea actualizării poziției nr. 123 din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
71.afiș-phot-13.10.2022 pentru acceptarea donației a imobilelor situate în extravilan, categoria de folosință arabil, evidențiate în CF. nr. 56556 Joseni, nr. cad. 56544, oferite cu titlu de donație pentru comuna Joseni
72.afiș-phot-19.10.2022 privind aprobarea actualizării informațiilor  cadastrale a imobilului din CF. nr. 52306 Joseni
73.afiș-phot-19.10.2022 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drumuri locale în Comuna Joseni, județul Harghita”
74.afiș-phot-19.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: ”Construire piste pentru bicicliști în comuna Joseni, județul Harghita”
75.afiș-phot-28.10.2022 privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
76.afiș-phot-28.10.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Extinderea rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita”
77.afiș-phot-28.10.2022 privind aprobarea solicitării de la Consiliului Județean Harghita a coparticipării la finanțarea investiției „Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita” și a asocierii UAT Județul Harghita cu UAT Comuna Joseni, în vederea realizării în comun a investiției
78.afiș-phot-28.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare parcare și trotuare în comuna Joseni, județul Harghita”
79.afiș-phot-28.10.2022 privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, prin depunerea cererii de finanțare a obiectivului de investiții: „REABILITARE GRĂDINIȚĂ „BOBITA”, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
80.afiș-phot-28.10.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023
81.afiș-phot-11.11.2022 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a activităților finanțate din”Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii”
82.afiș-phot-11.11.2022 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Amenajare parcare ți trotuare în comuna Joseni, județul Harghita”
83.afiș-phot-11.11.2022 privind trecerea din domeniul public al Comunei Joseni, în domeniul privat al Comunei Joseni a imobilului din CF nr. 55224 Joseni
84.afiș-phot-11.11.2022 privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni
85.afiș-phot-11.11.2022 privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate privată al Comunei Joseni
86.afiș-phot-11.11.2022 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Joseni
87.afiș-phot-18.11.2022 privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
88.afiș-phot-21.11.2022 privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
89.afiș-phot-21.11.2022 privind modificarea Anexei la HCL nr. 56/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
90.afiș-phot-29.11.2022 privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2023-2024 pentru unitățile de învățământ preuniversitare din Comuna Joseni, Județul Harghita
91.afiș-phot-29.11.2022 privind aprobarea Actului adițional pentru modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aquaserv Maros-Mureș și Societatea Aquaserv Maros S.R.L
92.afiș-phot-02.12.2022 privind participarea Comunei Joseni prin aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului ”Realizarea pistei cicloturistice din  județele Mureș, Harghita și Covasna” de către U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita în parteneriat cu U.A.T. Județul Mureș  și U.A.T Județul Covasna în Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11- Turism și cultură
93.afiș-phot-07.12.2022 privind aprobarea numărului maxim de asistenți personali
94.afiș-phot-09.12.2022 privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
95.afiș-phot-09.12.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului din CF nr. 55224 Joseni în două corpuri funciare
96.afiș-phot-14.12.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2023 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
97.afiș-phot-16.12.2022 privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
98.afiș-phot-16.12.2022 privind aprobarea delegării temporare a gestiunii serviciului public de salubrizare, în comuna Joseni, județul Harghita, până la finalizarea procedurii de concesionare a serviciului
99.afiș-phot-16.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
 
 

2021

1.afiș-phot-11.01.2021 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
2.afiș-phot-15.01.2021 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului a Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
3.afiș-phot-22.01.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021
4.afiș-phot-22.01.2021 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare pentru plata proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile programe din Fondul European de Dezvoltare Rurală
5.afiș-phot-22.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2021 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416-2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
6.afiș-phot-22.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2021-2022 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Joseni, județul Harghita
7.afiș-hot-22.01.2021 privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Sövér Elek Joseni
8.afiș-phot-22.01.2021 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
9.afiș-phot-12.02.2021 privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu pentru furnizarea apei potabile și a serviciului de canalizare la nivelul comunei Joseni
10.afiș-phot-12.02.2021 pentru modificarea regulamentului Serviciului public de salubrizare, anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 71/2019 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare prin concesiune în comuna Joseni și a anexei Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
11.afiș-phot-12.02.2021 privind aprobarea modelului contractului de voluntariat, al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita
12.afiș-phot-12.02.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „CONSTRUIRE SENS GIRATORIU, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
13.afiș-phot-12.02.2021 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.800.00,00 lei  pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflate în derulare
14.afiș-phot-12.02.2021 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru extinderea rețelei electrice zona Bucin
15.afiș-phot-26.02.2021 privind numirea persoanei pentru evidențierea situației datoriei publice locale în Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Comuna Joseni
16.afiș-phot-04.03.2021 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 82/2020
17.afiș-phot-04.03.2021 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Extinderea rețelile electrice de medie și de joasă tensiune de la ”Postul de transformare nr. 6” existent la o distanță de aproximativ 150 m de la DN 13B, lângă drumul forestier Putna, până la vârful Bucin”
18.afiș-phot-04.03.2021 pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 41/2014 privind aprobarea participării Comunei Joseni, prin Consiliul Local Josenei, în calitate de membru fondator la constituirea  „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munți Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás
19.afiș-phot-04.03.2021 pentru aprobarea utilizării de către Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni excedentului din anii precedenți anului 2021 pentru acoperirea deficitului secțiunii de funcționare a anului 2020- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venitul proprii și subvenții- la data de 31 decembrie 2020
20.afiș-phot-04.03.2021 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție  „REABILITAREA ȘI EXTINDRE CAMIN CULTURAL „PETOFI SANDOR”
21.afiș-phot-04.03.2021 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție  „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare camera grătar rar la stația de epurare și extindere de rețea de apă, Comuna Joseni, jud. Harghita”
22.afiș-phot-04.03.2021 privind aprobarea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
23.afiș-phot-11.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2021
24.afiș-phot-11.03.2021 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru ZONA INDUSTRIALĂ ȘI AGRICOLĂ
25.afiș-phot-30.03.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului György Botond, ales pe lista      UDMR și declararea ca vacant a locului deținut de acesta
26.afiș-phot-01.04.2021 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024
27.afiș-phot-12.04.2021 privind aprobarea ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare de 1.800.000,00 lei pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflat în derulare și desemnarea persoanelor pentru semnarea contractului
28.afiș-phot-15.04.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N I. S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip: „Construire bază sportivă TIP 2, sat. Joseni nr. 1248, comuna Joseni, județul Harghita”
29.afiș-phot-15.04.2021 privind construirea  comisiei de evaluare performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ–teritoriale Comuna Joseni
30.afiș-phot-15.04.2021 privind aprobarea intabulării parcului, proprietate publică al Comunei Joseni
31.afiș-phot-15.04.2021 privind  aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
32.afiș-phot-16.04.2021  privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație al S.C. Kulturcentrum S.R.L. pentru anul 2020
33.afiș-phot-22.04.2021 pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea ”Aquaserv Maros S.R.L., Regulamentului și Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni.
34.afiș-phot-22.04.2021 privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate preluate de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ciumani
35.afiș-phot-29.04.2021- pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
36.afiș-phot-13.05.2021 privind aprobarea propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuire în proprietatea a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
37.afiș-phot-14.05.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 62/2020 privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilelor terenuri intravilane, evidențiate în CF. 55688 în suprafață de 599 mp.  și CF. 55723 în suprafață de 2.539 mp
38.afiș-phot-15.05.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Joseni
39.afiș-phot-15.05.2021 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru PENSIUNE TURISTICĂ
40.afiș-phot-31.05.2021 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ȘI EXTINDERE CAMIN CULTURAL „PETOFI SANDOR”
41.afiș-phot-02.06.2021 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
42.afiș-phot-03.06.2021 privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni
43.afiș-phot-03.06.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 72/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
44.afiș-phot-04.06.2021 privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni
45.afiș-phot-15.06.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
46.afiș-phot-15.06.2021 privind aprobarea  Studiului de fezabilitate „EXTINDEREA REȚELEI APĂ ȘI CANALIZARE în comuna Joseni, județul Harghita”
47.afiș-phot-15.06.2021 privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Joseni și aprobarea Nomenclaturii stradale al comunei Joseni, județul Harghita
48.afiș-phot-16.06.2021 privind aprobarea semnării contractului de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate cu CEC BANK S.A
49.afiș-phot-16.06.2021 privind aprobarea  ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare de 1.800.000,00 lei pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflate în derulare și desemnarea persoanelor pentru semnarea contractului
50.afiș-phot-30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea desfășurării activităților comerciale și al serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Joseni
51.afiș-phot-30.06.2021 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
52.afiș-phot-30.06.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021
53.afiș-phot-07.07.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
54.afiș-phot-09.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
55.afiș-phot-09.07.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și  asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea  rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni, județul Harghita”
56.afiș-phot- 28.07.2021 pentru revocarea Hotărârii nr. 39/2021 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
57.afiș-phot-28.07.2021 privind trecerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni a bunurilor rezultate în urma finalizării investiției „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare cameră grătar rar la stația de epurare și extindere rețea de apă, comuna Joseni, județul Harghita”
58.afiș-phot-28.07.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 32/2021 privind aprobarea ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare  de 1.800.000,00 lei pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflate în derulare și desemnarea persoanelor pentru semnarea contractului
59.afiș-phot-28.07.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 32/2021 privind constituirea comisiei de evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale Comuna Joseni
60.afiș-phot-29.07.2021 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a unității administrativ teritoriale ”Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii”
61.afiș-phot-18.08.2021 privind acordarea unui ajutor individual de minimis Societății Comerciale AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Joseni, județul Harghita
62.afiș-phot-19.08.2021 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate privată al Comunei Joseni
63.afiș-phot-19.08.2021 privind aprobarea Regulamentului de achiziție a imobilelor de către U.A.T. Comuna Joseni
64.afiș-phot-19.08.2021 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
65.afiș-phot-19.08.2021 privind darea în folosință gratuită a rețelei electrice aferente investiției ”Electrificarea satului Borzont  - etapa I și etapa II”
66.afiș-phot-20.08.2021 privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al unui imobil  în vecinătatea imobilului proprietatea Comunei Joseni, situat în comuna Joseni la nr. administrativ 1248
67.afiș-phot-20.08.2021 privind aprobarea asocierii UAT Comuna Joseni cu UAT Județul Harghita în vederea realizării în comun a investiției „Construire sens giratoriu, comuna Joseni, județul Harghita” și aprobarea preluării dreptului de administrare asupra sectorului de drum județean DJ 126 de la km. 12+170 – 12+187, respectiv de la km. 12+217 – 12+243, împreună cu terenul aferent acestuia, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni
68.afiș-phot-02.09.2021 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, al societății KULTUR CENTRUM S.R.L. pentru anul 2021
69.afiș-phot-02.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
70.afiș-phot-02.09.2021 privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni
71.afiș-phot-02.09.2021 privind modificarea Hotărârii nr. 51/2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum ți a taxelor speciale, pe anul 2021
72.afiș-phot-17.09.2021 privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilului situat în Comuna Joseni, nr. 1248, evidențiat în CF. 50836 Joseni, nr. cad. 50836 în suprafață de 2.411 mp. compus din casa de locuit, anexe și teren aferent în suprafață de 2.411 mp
73.afiș-phot-17.09.2021 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „REABILITARE GRĂDINIȚĂ „BOBITA”COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
74.afiș-phot-17.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
75.afiș-phot-17.09.2021 privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni
76.afiș-phot-17.09.2021 privind mandatarea reprezentantului comunei Joseni în AGA al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare „Aquaserv Maros – Mureș” pentru aprobarea tarifelor unice pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Joseni
77.afiș-phot-22.09.2021 privind aprobarea procedurilor operaționale elaborate de Compartimentul Social
78.afiș-phot-06.10.2021 privind aprobarea completării anexei nr. 3 a Hotărârii nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni
79.afiș-phot-06.10.2021 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoasei din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni
80.afiș-phot-06.10.2021  pentru modificarea hotărârii nr. 68/2021 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate privată al Comun ei Joseni
81.afiș-phot-06.10.2021 privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comun ei Joseni
82.afiș-phot-06.10.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE în Comuna Joseni, județul Harghita”
83.afiș-phot-07.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
84.afiș-phot-11.10.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022
85.afiș-phot-11.10.2021 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru CONSTITUIREA ABATOR DE VACI
86.afiș-phot-14.10.2021 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
87.afiș-phot-14.10.2021 privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin programul național de investiții Anghel Saligny – în vederea implementării obiectivului de investiție: „Modernizări drumuri locale în Comuna Joseni, județul Harghita”
88.afiș-phot-14.10.2021 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Extinderea rețelelor de apă și canalizare din Comuna Joseni, jud. Harghita”
89.afiș-phot-14.10.2021 privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează prin Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu -în vederea implementării obiectiv ului de investiție: „REABILITARE GRĂDINIȚĂ „BOB ITA”, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
90.afiș-phot-22.10.2021 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES ȘI EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
91.afiș-phot-22.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct al Liceului Tehnologic Sövér Elek Joseni
92.afiș-phot-22.10.2021 privind implementarea „Reabilitarea și modernizarea drumurilor de acces și exploatare agricolă, Comuna Joseni, județul Harghita”
93.afiș-phot-22.10.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 54/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni, județul Harghita”
94.afiș-phot-22.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului Social din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni, județul Harghita
95.afiș-phot-28.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
96.afiș-phot-28.10.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 33/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip „Construire bază sportivă TIP 2, sat Joseni, nr. 1248, comuna Joseni, județul Harghita”
97.afiș-phot-28.10.2021 privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni
98.afiș-phot-03.11.2021 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
99.afiș-phot-26.11.2021 pentru revocarea Hotărârii nr. 86/2021 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
100.afiș-phot-26.11.2021 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
101.afiș-phot-26.11.2021 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea și dotarea clădirii administrative pentru înființarea unei case comunitare din comuna Joseni, județul Harghita”
102.afiș-phot-26.11.2021 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a creditului Rural IFN SA
103.afiș-phot-26.11.2021 privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Joseni pentru perioada 2021-2026
104.afiș-phot-26.11.2021 pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 7/2021 privind modificarea hotărârii n r. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021
105.afiș-phot-26.11.2021 pentru revocarea Hotărârii nr. 35/2021 pentru aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru aria de deservire a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ” AQUASERV MAROS-MUREȘ”, Anexa nr. 4 al Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L, a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică se alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni șu Comuna Suseni
106.afiș-phot-26.11.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 36/2021 privind aprobarea prețului/-tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate preluate de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ciumani
107.afiș-phot-26.11.2021 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 HCL nr. 40/2021 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul. Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
108.afiș-phot-26.11.2021 pentru modificarea hotărârii nr. 53/2021 privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea desfășurării activităților comerciale și al serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Joseni
109.afiș-phot-26.11.2021 privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
110.afiș-phot-10.12.2021 privind aprobarea rectificării și modificare prin virări de credite a bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
111.afiș-phot-10.12.2021 privind aprobarea achiziționării prin cumpărare a unui autoutilitar Ford Tranzit și aprobarea contractării unui leasing financiar
112.afiș-phot-16.12.2021 privind acordarea titlului ”PRO SERVITUM CIVITATEM” pentru domnul Dr. TAKÁCS JÓZSEF
113.afiș-phot-16.12.2021 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, al societății KULTUR CENTRUM SRL pentru anul 2021
114.afiș-phot-16.12.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 56/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
115.afiș-phot-16.12.2021 privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni
116.afiș-phot-16.12.2021 aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare respectiv de dezvoltare ale Comunei Joseni, întocmite la 21.12.2021
117.afiș-phot-20.12.2021 privind aprobarea rectificării și modificare prin virări de credite a bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021
118.afiș-phot-22.12.2021 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a creditului Rural IFN SA
119.afiș-phot-22.12.2021 privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2022-2023 pentru unitățile de învățământ preuniversitare din Comuna Joseni, județul Harghita
120.afiș-phot-31.12.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 103/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022
121.afiș-phot-31.12.2021 pentru aprobarea modelului contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
122.afiș-phot-31.12.2021 privind modificarea Hotărârii nr. 92/2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 54/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.”S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni, județul Harghita
123.afiș-phot-31.12.2021 privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2021 pentru acoperirea definitiva a deficitului anului 2021 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venituri proprii și subvenții la data de 31 decembrie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2020

1.afiș-phot-08.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020, estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
2.afiș-phot-10.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2020-2021 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Joseni, județul Harghita
3.afiș-phot-10.01.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2020
4.afiș-phot-14.01.2020 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI,JUDEȚUL HARGHITA”
5.afiș-phot-14.01.2020 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI,COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
6.afiș-phot-21.01.2020 privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice și a creditelor bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2020
7.afiș-phot-21.01.2020 privind mutarea tuturor rețelelor aeriene în subteran de-a lungul DN 13 și DJ 126 în Comuna Joseni, satele Joseni și Borzont
8.afiș-phot-21.01.2020 privind aprobarea înființării unui loc de joacă în intravilanul Comunei Joseni pe imobilul din CF. 50630, cad. 50630
9.afiș-phot-21.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Joseni
10.afiș-phot-21.01.2020 privind participarea Comunei Joseni, în calitate de partener, în Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul nr. 4 ” Dezvoltare locală” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 20104-2021
11.afiș-phot-21.01.2020 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
12.afiș-phot-21.01.2020 privind aprobarea preluării dreptului de administrare asupra terenului cu suprafața de 179 mp., situat de-a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni
13.afiș-phot-21.01.20 pentru revocarea Hotărârii nr. 81/20109 privind aprobarea primirii dreptului real de folosință gratuită de la Consiliul Județean Harghita, a terenului cu suprafața de 179 mp., situat de-a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile Kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție și care se află în domeniul publice al județului Harghita
14.afiș-phot-21.01.2020 aprobarea situațiilor financiare (bilanț) și a contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare respectiv de dezvoltare, ale Comunei Joseni, întocmite la 31.12.2019
15.afiș-phot-25.02.2020  aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
16.afiș-phot-25.02.2020 aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5777/20107 încheiat cu S.C Ecodesign S.R.L și actualizarea valorii proiectului  „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare camera grătar rar la stația de epurare și extindere de rețea de apă, Comuna Joseni, județul Harghita
17.afiș-phot-17.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
18.afiș-phot-07.04.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Comunei joseni, în situații excepționale
19.afiș-phot-08.04.2020 privind alegerea președintelui de ședință pe durata stării de  urgență
20.afiș-phot-09.04.2020 privind aprobarea retragerii unilaterale a UAT Comuna Joseni, județul Harghita, în calitate de membru fondator, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”GYERVÍZ” și implicit din Societatea Gyervíz Distrib Serv S.R.L
21.afiș-phot-09.04.2020 privind constituirea Asociației de dezvoltarea intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ”
22.afiș-phot-17.04.2020 privind înființarea operatorului general al serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L
23.afiș-phot-17.04.2020 privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție Reabilitarea, amenajarea și dotarea clădirii școlii ”Regi emeletes ” pentru sediul nou al Primăriei din comuna Joseni, județul Harghita
24.afiș-phot-17.04.2020 privind aprobarea repartizării profitului realizat de S.C Kulturcentrum S.R.L
25.afiș-phot-17.04.2020 privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație al S.C Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2019
26.afiș-phot-17.04.2020 privind anularea unor obligații fiscale
27.afiș-phot-17.04.2020 privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
28.afiș-phot-07.05.2020 privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
29.afiș-phot-07.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
30.afiș-phot-07.05.2020 privind implementarea proiectului ”AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
31.afiș-phot-07.05.2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIREA TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI”
32.afiș-phot-19.05.2020 privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
33.afiș-phot-19.05.2020 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ȘCOLII ”UJ EMELETES”, COMUNA JOSENI, JUD. HARGHITA
34.afiș-phot-19.05.2020 pentru revocarea HCL nr. 5/2020 privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice și a creditelor bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2020
35.afiș-phot-19.05.2020 pentru revocarea HCL nr. 78/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020
36.afiș-phot-19.05.2020 pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 12/2017 privind aprobarea Regulamentului de circulație a autovehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării, pe drumurile publice ale Comunei Joseni
37.afiș-phot-28.05.2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI”
38.afiș-phot-17.06.2020 privind propunerea schimbării destinației a bazei materiale a Scolii Régiemeletes din spațiu de învățământ în sediu pentru Primăriei, spațiu pentru desfășurarea activităților administrative ale Primăriei, Consiliului Local Joseni și ale serviciului publice din subordine
39.afiș-phot-17.06.2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție  „REABILITAREA ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL „PETŐFI SANDOR”
40.afiș-phot-17.06.2020 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA
41.afiș-phot-17.06.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Joseni
42.afiș-phot-17.06.2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 15/2020, privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Josnei
43.afiș-phot-26.06.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate pentru familii dezavantajate cu copii mici” finanțat prin Granturile  SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului ”Dezvoltare locală”, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel nr. 4 ”Dezvoltare locală”,
44.afiș-phot-26.06.2020 privind acordul asociatului Comuna Joseni pentru dizolvarea, lichidarea, și radierea Societății Gyerviz Distrib Serv S.R.L.
45.afiș-phot-26.06.2020 pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 12/2007 privind aprobarea Regulamentului de circulație a autovehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării, pe drumurile publice ale Comunei Joseni
46.afiș-phot-26.06.2020 privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al imobilului teren intravilan în suprafață de 3.138 mp
47.afiș-phot-16.07.2020 privind aprobarea intabulării unor străzi, proprietatea publică al Comunei Joseni
48.afiș-phot-16.07.2020 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru obiectivul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
49.afiș-phot-16.07.2020 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
50.afiș-phot-16.07.2020 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
 51.afiș-phot-16.07.2020 privind aprobarea modificării listei dotărilor din proiectul nr. 1/2019 „Reabilitarea Școlii Generale nr. 1 – Gaál Tamás, Comuna Joseni, sat Borzont nr. 77, județul Harghita” faza D.A.L.I -elaborat de S.C. Piramis Design S.R.L – Miercurea Ciuc
 52.afiș-phot-04.09.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
 53.afiș-phot-04.09.2020 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din pășunea proprietatea privata al Comunei Joseni
 54.afiș-phot-04.09.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 28/2020 privind constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „AQUASERV MAROS – MUREȘ
 55.afiș-phot-04.09.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 29/2020 privind înființarea operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L
56.afiș-phot-04.09.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 41/2020 privind propunerea schimbării destinației a bazei materiale a Școlii Régi emeletes din spațiu de învățământ în sediu pentru Primărie, spațiu pentru desfășurarea activităților administrative ale Primăriei, Consiliului Local Joseni și ale serviciilor publice din subordine
57.afiș-phot-04.09.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 44/2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Joseni
58.afiș-phot-15.09.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
59.afiș-phot-15.09.2020 privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilelor terenuri intravilane, evidențiate în CF. 55688 în suprafață de 599 mp. și CF. 55723 în suprafață de 2.539 mp.
60.afiș-phot-24.09.2020 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: REABILITAREA ȘCOLII GENERALE Nr.1 ”GAÁL TAMÁS”,DIN COMUNA JOSENI, SAT BORZONT,
NR. 7 7, JUDEȚUL HARGHITA
61.afiș-phot-24.09.2020 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”;
62.afiș-phot-06.10.2020 privind demararea procedurii de selecție a administratorului unic al Societății Aquaserv Maros S.R.L
63.afiș-phot-07.10.2020 privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
64.afiș-phot-22.10.2020 pentru revocarea Hotărârii nr. 64/2020 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”;
65.afiș-phot-22.10.2020 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”;
66.afiș-phot-26.10.2020 privind alegerea președintelui de ședință
67.afiș-phot-27.10.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al Comunei Joseni,  către S.C Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Joseni
68.afiș-phot-05.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință
69.afiș-phot-05.11.2020 privind alegerea viceprimarului
70.afiș-phot-05.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
71.afiș-phot-20.11.2020 privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020.
72.afiș-phot-20.11.2020 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni.
73.afiș-phot-20.11.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 41/2014 privind aprobarea participării Comunei Joseni, prin Consiliul Local Joseni, în calitate de membru fondator la constituirea  „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás”.
74.afiș-phot-20.11.2020 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Joseni
75.afiș-phot-20.11.2020 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Joseni
76.afiș-phot-08.12.2020 privind declararea stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice
77.afiș-phot-08.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum, și a taxelor speciale, pe anul 2021
78.afiș-phot-11.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
79.afiș-phot-11.12.2020 privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
80.afiș-phot-17.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020
81.afiș-phot-30.12.2020 privind numirea administratorului Societății Aquaserv Maros S.R.L
82.afiș-phot-31.12.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții respectiv a grilei de salarizare a Operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, Societatea AQUASERV MAROS S.R.L
83.afiș-phot-31.12.2020 privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2020 pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a anului 2020 din bugetul local la data de 31 decembrie 2020.
84.afiș-phot-31.12.2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”REABILITAREA ȘI DOTAREA CLȘDIRII ADMINISTRATIVE PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI CASE COMUNITARE ÎN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”