Határozatok 2018

NR.1./2018 Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Construire trotuar dealungul DJ 126 in Comuna Joseni"

NR.2./2018 Hotarare privind aprobarea solicitarii de preluare al Sistemului de alimentare cu apa pentru satele Joseni si Borzont, situat in Comuna Joseni, judetul Harghita respectiv transmiterii acestuia din domeniul public al Judetului Harghita, in domeniul public al Comunei Joseni

NR.3./2018 Hotarare pentru aprobarea platii ratelor de leasing a autoturismului Dacia Logan MCV din capitolul 51.01.03 pana la aprobarea bugetului initial pe anul 2018 si a listei de investitie provizorie

NR.4./2018 Hotarare privind stabilirea salariilor de baza functionarilor publici si personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Joseni

NR.5./2018 Hotarare privind evaluarea performatelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Joseni, dl. Iszlai Barna Rudolf,

NR.6./2018 Hotarare privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile din Comuna Joseni, judetul Harghita

NR.7./2018 Hotarare privind aprobarea intabularii unor imobile proprietate publica al Comunei Joseni

NR.8./2018 Hotarare privind aprobarea retelei scolare pe anul scolar 2018-2019 pentru unitatile de invatamant preuniversitar din Comuna Joseni, judetul Harghita

NR.9./2018 Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pentru anul 2018, estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

NR.10./2018 Hotarare pentru revocarea Hotararii nr.84/2017 privind aprobarea asocierii Unitatii administrativ-teritoriale Joseni, prin Consiliul Local Joseni cu Unitatii administrativ teritoriala Judetul Harghita in vederea intretinerii de iarna a drumurilor judetene in perioada decembrie 2017 - ianuarie 2018

NR.11./2018 Hotarare privind aprobarea valorificarii masei lemnoase pusa in valoare din fondul forestier al comunei Joseni

NR.12./2018 Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unei camere cu suprafata de 30 mp., proprietatea publica al Comunei Joseni

NR.13./2018 Hotarare privind aprobarea bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021

NR.14./2018 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii al S.C. Kulturcentrum S.R.L. pentru anul 2018

NR.15./2018 Hotarare privind constituirea "Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utulitati publice pentru serviciul de alimentara cu apa si de canalizare GYERVÍZ"

NR.16./2018 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr.1 /2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Construire trotuar dealungul DJ 126 in Comuna Joseni"

NR.17./2018 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 72/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al investitiei, precum si a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie: "CONSTRUIREA UNEI SALI DE SPORT PENTRU LICEUL TEHNOLOGIC SÖVÉR ELEK DIN COMUNA JOSENI JUDETUL HARGHITA"

NR.18./2018 Hotarare privind aprobarea participarii in proiectul "Europa pentru Cetateni 2014-2020 Orase infratite - HELYI ÉRTÉKEK = EURÓPAI ÉRTÉKEK" si aprobarea cheltuielilor legate de proiect

NR.19./2018 Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea imobilului intravilan, teren cu constructii, in suprafata de 25.018 mp., proprietatea publica al Comunei Joseni

NR.20./2018 Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea concesionarii unui imobil cu suprafata de 25.018 mp. teren cu constructii in intravialan, proprietatea publica al Comunei Joseni

NR.21./2018 Hotarare privind aprobarea alipirii unor imobile

NR.22./2018 Hotarare privind acordarea unui drept de servitute si acces de trecere subterana pe terenul din domeniul public al Comunei Joseni in vederea exploatarii pe durata existentei liniei, in vederea alimentarii cu energie electrica a unor locuinte

NR.23./2018 Hotarare privind aprobarea intabularii unor drumuri, proprietate publica al Comunei Joseni

NR.24./2018 Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea a unui numar de sase sali din dispensarul uman din Comuna Joseni, ci a suprafata totala de 109,54 mp, evidentiat in CF.54915 Joseni, nr. cad.54915

NR.25./2018 Hotarare privind aprobarea studiului de opurtunitate pentru concesionarea salii de mese si bucatarie cu pivnita, cu o supr. totala de 435,15 mp, evidentiat in CF. 50630 Joseni, nr. cad. 50630

NR.26./2018 Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru consecionarea 13 terenuri extravilane, categoria faneata, proprietate privata al Comunei Joseni, cu suprafata totala de 14,27 Ha, evidentiat in CF nr. 50362 si 50363;

NR.27./2018 Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesioanrii a sase sali din dispenasarul uman din Comuna Joseni cu o suprafata totala de 109,54 mp., proprietatea publica al Comunei Joseni

NR.28./2018 Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unei sali de mese si bucatarie in pivnita, cu suprafata de 435.16 mp., proprietatea publica al Comunei Joseni

NR.29./2018 Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea concesionarii 13 terenuri extravilante categoria faneata propr privinta a Comunei Joseni cu suprafata totala de 14,27 Ha.

NR.30./2018 Hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire agropensiune

NR.31./2018 Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

NR.32./2018 Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea nr. 4/2018 privind stabilirea salariilor de baza fincionariilor publici si personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Joseni

NR.33./2018 Hotarare privind constatarea incetarii de drept al mandatului de consilier local al domnului KIS LORÁND in urma demisiei

NR.34./2018 Hotarare privind validarea mandatului consilierului supleant dl. Székely Zoltán, ales la alegerile locale din 5 iunie 2016,

NR.35./2018 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 48/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

NR.36./2018 Hotarare privind aprobarea alipirii unor imobile

NR.37./2018 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al investitiei, precum si a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie: "REABILITARE TERMICA, RENOVARE SI EXTINDERE CAMIN CULTURAL COMUNA JOSENI, SAT BORZONT, JUDETUL HARGHITA" proiect nr. 81/2018, faza D.A.L.I

NR.38./2018 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie "REABILITAREA, AMENAJARE SI DOTAREA CLADIRII SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA".

NR.39./2018 Hotarare pentru aprobarea Programului anual de finantare nrembursabila pentru programe, proiecte si actiuni culturale, sociale, sportive, precum si a Regulamentului privind procedurile sistemului de finantare nerambursabila de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor si actiunilor Culturale, sociale si sportive

NR.40./2018 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 38/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actializati pentru obiectivul de investitie "REABILITAREA, AMENAJAREA SI DOTAREA CLADIRII SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA".

NR.41./2018 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 27/2018 privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii a sase sali din dispensarul uman din Comuna Joseni ci o suprafata total de 109,54 mp., proprietatea publica al Comunei Joseni

NR.42./2018 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 38/2018 privind rectificarea bugetului local al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018 si estimari pentru anni 2019-2021

NR.43./2018 Hotarare privind aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2018

NR.44./2018 Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie REABILITAREA SI DOTAREA CLADIRII SCOLII "UJ EMELETES", COMUNA JOSENI, JUD. HARGHITA

NR.45./2018 Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate si a organizarii licitatiei publice deschise, in vederea concesionarii a unei suprafete de 680mp. teren intravilan, proprietatea privata al Comunei Joseni

NR.46./2018 Hotarare privind aprobarea raportului consiliului de administratie, a raportului comisiei de cenzori, a situatiilor financiare si a raportului de audit financiar a S.C.Alfamor S.A. pentru anul 2017

NR.47./2018 Hotarare aprobarea bilantului contabil, a raportului administratorului si a raportului auditorului independent asupra sitiatiilor financiare al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2017

NR.48./2018 Hotarare privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Joseni cu U.A.T Judetul Harghita, in vederea realizarii in comun a lucrarilor "Construire trotuar langa DJ 126 in comuna Joseni", pe parcursul anilor bugetari 2018 si 2019

NR.49./2018 Hotarare privind aprobarea Regulamentului communal cu privire la organizarea pasanatului precum si exploatarea pajistilor si a pasunirol de pe raza administrativ-teritoriala al comunei Joseni, judetul Harghita

NR.50./2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local al unitatii administrativ teritoriale Comunan Joseni pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021

NR.51./2018 Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 1.350,00 mii lei

NR.52./2018 Hotarare privind infiintarea operatorului regional al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, societatea Gyerviz Distrib Serv S.R.L.

NR.53./2018 Hotarare privind nesuportarea cheltuierilor pentru racordarea la reteaua de distributie de gaze naturale al Comunei Joseni localitatiile Joseni, Borzont, Bucin

NR.54./2018 Hotarare privind aprobarea asocierii U.A.T. Judetul Harghita, in vederea realizarii unui sistem de supraveghere video pe DJ 126

NR.55./2018 Hotarare privind stabilirea procentului de ocupare a terenului (POT) si coeficientului de utilizarea terenului (CUT) aplicabil pentru institutiile publice la nivelul Comunei Joseni

NR.56./2018 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 92/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2018

NR.57./2018 Hotarare nr.57 din 28.06.2018 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 1.350.000 lei,

NR.58/2018Hotarare privind aprobarea utilizarii fondului de rezerva

NR.59./2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021

Nr. 60/2018 Hotărâre privind aprobarea constituirii parteneriatului Comuna Joseni prin Consiliul Local Joseni, cu Consiliul Județean Harghita, UAT Voșlăbeni, UAT Suseni, UAT Ciumani, UAT Lăzarea, în vederea realizării proiectelor de finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T inclusiv a nodurilor multimodale” PROIECTE NEFINALIZATE

Nr.61/2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al unităţii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe  anul  2018 şi estimări pentru anii 2019-2021

 NR.62/2018 Hotărâre privind  aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Joseni

 Nr.63/2018 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 58/2018privind aprobarea utilizării fondului de rezervă

 Nr.64/2018 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 59/2018 privind rectificarea bugetului local al unităţii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe  anul  2018 şi estimări pentru anii 2019-2021

 Nr.65/2018 Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în trimestrul III și IV între capitole, subcapitole și artocole

 Nr.66/2018 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 86/2017

 Nr.67/2018 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al investiției, precum și  al Studiului de fezabilitate  pentru obiectivul de investiţie: ALIMENTARE REZERVOR DE APĂ DIN PUȚ FORAT ȘI EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA

 Nr.68/2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al unităţii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe  anul  2018

 Nr.69/2018 Hotărâre privind  aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2018

 Nr.70/2018 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 14/2018 privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  a organigramei și a statului de funcții al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2018

 Nr.71/2018 Hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Natională de Investiţii "C.N.I." S.A., a terenului proprietate publică a Comunei Joseni, număr cadastral 55120 cu o suprafață totală de 7200 mp și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Construire sală de sport comuna Joseni, sat Joseni nr. 110, jud. Harghita”

 Nr.72/2018 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Joseni

 Nr.73/2018 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie „REABILITARE TERMICĂ, RENOVARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL COMUNA JOSENI, SAT BORZONT, JUDEȚUL HARGHITA

 Nr.74/2018 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie „REABILITARE SI EXTINDERE CAMIN CULTURAL „PETOFI SANDOR”.

 Nr.75/2018 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unor imobile

 Nr.76/2018 Hotărâre privind aprobarea proiectului: „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr POR 2018/6/6.1/6, precum și a cheltuielilor acestuia

 Nr.77/2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea începerii demersurilor în vederea realizării proiectului: ,,Amenajarea și dotarea terenului de sport la Liceul Tehnologic Sover Elek din Joseni, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală

 Nr.78/2018 Hotărâre privind aprobarea începerii demersurilor în vederea realizării proiectului: ,,REABILITARE SCOALA GENERALA NR.1 GAAL TAMAS BORZONTîn cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală

 Nr.79/2018 Hotărâre privind aprobarea contractului de finanțare C0430A000011772100142 din 04.10.2018, încheiat între Comuna Joseni şi MADR, Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național Național Pentru Dezvoltarea Rurală 2014-2020

 Nr.80/2018 Hotărâre privind  aprobarea  solocitării scrisorii de garanţie din partea FONDULUI DE GARANTARE  a Creditului Rural IFN SA

 Nr.81/2018 Hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru deschiderea unei carieră de piatră Comuna Joseni, județul Harghita

 Nr.82/2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al unităţii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe  anul  2018

 Nr.83/2018 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 71/2018  privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Natională de Investiţii "C.N.I." S.A., a terenului proprietate publică a Comunei Joseni, nr. CF. 55120 Joseni, număr cadastral 55120,  o suprafață de 4000 mp., din suprafața totală de 8632 mp. și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Construire sală de sport comuna Joseni, sat Joseni nr. 110, jud. Harghita”

 Nr.84/2018 Hotărâre privind  aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Joseni 

 Nr.85/2018 Hotărâre DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT

 Nr.86/2018 Hotărâre privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“

 Nr.87/2018 Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

 Nr.88/2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al unităţii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe  anul  2018

 Nr.89/2018 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019

 Nr.90/2018 Hotărâre pentru aprobarea ocupării temporare a unei suprafețe de 3.300 mp.  teren  aflat în domeniul public al Comunei Joseni în vederea executării lucrărilor de modernizarea iluminatului public al Comunei Joseni, județul Harghita

 Nr.91/2018 Hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Natională de Investiţii "C.N.I." S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Sală de sport școlară – proiect pilot din satul Joseni, comuna Joseni, nr.110, județul Harghita

 Nr.92/2018 Hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2018

 Nr.93/2018 Hotărâre privind  aprobarea achiziționării prin cumpărărare al imobilului teren intravilan în suprafață de 300 mp.

 Nr.94/2018 Hotărâre privind  aprobarea  întabulării unor imobile proprietate  publică  al  Comunei  Joseni

 Nr.95/2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local a lunităţii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe  anul  2018

 Nr.96/2018 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2018 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare GYERVÍZ”

 Nr.97/2018 Hotărâre privind  aprobarea prețului de cumpărărare al imobilului teren intravilan, în suprafață de 300 mp.

 Nr.98/2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al unităţii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe  anul  2018

 Nr.99/2018 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 26/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea 13 terenuri extravilane, categoria fâneață, proprietate privată al Comunei Joseni, cu suprafata totala de 14,27 Ha, evidențiat în CF nr.50362 si 50363

 Nr.100/2018 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 29/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate și a organizării licitaţiei publice deschise în vederea concesionării

 Nr.101/2018 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 30/2018 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire agropensiune

 Nr.102/2018 Hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Joseni şi al Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr.41/2000