HATÁROZATOK

 

Határozatok

2024

1 számú- Határozat privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți anului 2023 pentru acoperirea definitivă a deficitului anului 2023 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venituri proprii șu subvenții, la data de 31 decembrie 2023
2 számú- Határozat privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2024-2025 pentru unitățile de învățământ preuniversitare din Comuna Joseni, județul Harghita
3 számú- Határozat pentru modificarea hotărârii nr. 120/2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea PREMIUM TRANSILVANIA SOCIETATE COOPERATIVĂ
4 számú- Határozat pentru modificarea hotărârii nr. 121/2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 54838 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea S. LEN-BETT S.R.L.
5 számú- Határozat pentru modificarea hotărârii nr. 128/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
6 számú- Határozat privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita
7 számú- Határozat privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2024 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001–privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
8 számú- Határozat pentru modificarea hotărârii nr. 107/2023 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Joseni
9 számú- Határozat privind desemnarea persoanelor în adunarea generală al societății Kulturcentrum SRL, pentru reprezentarea Comunei Joseni, în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024, și a statului de funcții
10 számú- Határozat privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027
11 számú- Határozat privind aderarea comunei Joseni, jud. Harghita la Asociația Comunelor din România
12 számú- Határozat privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit public intern
13 számú- Határozat privind închirierea casei de locuit cu suprafața de 120 mp, etaj 1, aflat în domeniul privat al Comunei Joseni, evidențiat în CF nr 50836 Joseni, nr. cad. 50836, A.1.1
14 számú- Határozat privind închirierea imobilului – Clădire in intravilan situat în Comuna Joseni, 664, evidențiat în Cartea funciara nr. 54497 Joseni, nr. cad. 54497-C2, aflat în domeniul privat al Comunei Joseni
15 számú- Határozat privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Elaborare și modificare Plan Urbanistic General în Comuna Joseni”
16 számú- Határozat privind aprobarea completării anexei nr. 3 a Hotărârii nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S. R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni.
17 számú- Határozat privind aprobarea  modificării bugetului local și a repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni, pe anul 2024
18 számú- Határozat privind aprobarea colaborării între U.A.T. Comuna Joseni și U.A.T Județul Harghita, în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier
19 számú- Határozat privind aprobarea decontării a cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
20 számú- Határozat privind aprobarea demolării și radierii construcției de sub A.1.2 din CF. nr. 50630 Joseni
21 számú- Határozat privind aprobarea Organigramei și a numărului de personal al Serviciului voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita
22 számú- Határozat pentru revocarea Hotărârii nr. 7/2024 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2024 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
23 számú- Határozat privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Joseni
24 számú- Határozat privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
25 számú- Határozat privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
26 számú- Határozat privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
27 számú- Határozat pentru modificarea hotărârii nr. 10/2024 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027

Határozatok

2023

1 számú- Határozat privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți anului 2022 pentru acoperirea definitivă a deficitului anului 2022 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venituri proprii șu subvenții, la data de 31 decembrie 2022
2 számú- Határozat privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă, în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a unității administrativ teritoriale „Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii” și a cheltuielilor de dezvoltare a unității administrativ teritoriale din excedentul „Bugetul fondurilor externe nerambursabile”
3 számú- Határozat privind aprobarea proiectului ” Együtt Európában! Together in Europe! și aprobarea cheltuielilor legate de proiect
4 számú- Határozat privind aprobarea Studiului de fezabilitate ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”
5 számú- Határozat privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”, în cadrul PNRR/2022/C1, I.1 ”Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei
6 számú- Határozat privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Joseni, 2021-2027
7 számú- Határozat privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 6.000.000,00 lei pentru o perioadă de până la 10 ani, în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita
8 számú- Határozat privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni
9 számú- Határozat privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2023
10 számú- Határozat privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al societății Kulturcentrum S.R.L
11 számú- Határozat  privind mandatarea domnului viceprimar Bege László Balázs în adunarea generală a societății KULTUR CENTRUM S.R.L pentru reprezentarea Consiliului Local Joseni în vederea stabilirii salariilor angajaților societății
12 számú- Határozat privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita

13 számú- Határozat pentru revocarea Hotărârii nr. 97/2023 privind aprobarea numărului maxim de asistenți personali

14 számú- Határozat privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026

15 számú- Határozat privind stabilirea numărului de asistenți personali al persoanelor cu handicap pentru anul 2023

16 számú- Határozat pentru revocarea hotărârii nr. 12/2023 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita

17 számú- Határozat privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita

18 számú- Határozat privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

19 számú- Határozat privind aprobarea radierii construcțiilor de sub A.1.2 și A. 1.3 din CF. nr. 54496 Joseni, și înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra construcției de sub nr. A.1.1., proprietate publică al Comunei Joseni

20 számú- Határozat privind aprobarea protocolului de colaborare ce sa va încheia cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) pentru colaborarea interinstituțională din cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

21 számú- Határozat privind aprobarea dezmembrării imobilului din CF nr. 50365 joseni, în două corpuri funciare

22 számú- Határozat pentru revocarea Hotărârii nr. 5/2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”,  în cadrul PNRR/2022/C1, 1.1 ”Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei

23 számú- Határozat privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”, în cadrul PNRR, COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI, INVESTIȚIA 2 Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate

24 számú- Határozat privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama și în numele UAT Joseni, a atribuțiilor prevăzute de Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 101/-2006 a serviciului de salubrizare a localităților

25 számú- Határozat privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Gheorgheni și UAT Joseni, în scopul cooperării pentru înființarea Centrului Comunitar Integrat din Municipiul Gheorgheni în cadrul apelului PNRR din cadrul Ministerul Sănătății

26 számú- Határozat pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 66/2022 privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea  comunei Joseni, ca stațiunea turistică de interes local

27 számú- Határozat privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

28 számú- Határozat  privind aprobarea demolării și radierii construcției de sub  A.1.2 din CF. nr. 50911 Joseni

29 számú- Határozat privind aprobarea contractării a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentarea juridică

30 számú- Határozat privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56764 Joseni nr. cad. 56764 proprietatea privată al UAT Joseni

31 számú- Határozat privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56765 Joseni nr. cad. 56765 proprietatea privată al UAT Joseni

32 számú- Határozat privind aprobarea asocierii UAT Comuna Joseni cu UAT Județul Harghita în vederea realizării în comun a investiției  „Extinderea rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita”

33 számú- Határozat privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al unui imobil, situat în comuna Joseni, sat Joseni, str. Gheorgheni, nr. 75

34 számú- Határozat privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Extinderea rețelelor de apă și canalizare din Comuna Joseni, jud. Harghita”

35 számú- Határozat privind aprobarea participării comunei Joseni în proiectul ” Harghita biblio digital Hub (HbdH)” ce se va depune în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022, Componența 7 Transformarea digitală Operațiunea D. Competențe digitale, Capital uman și utilizarea Internetului Investiția 117. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.

36 számú- Határozat privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între UAT Joseni, Liceul Tehnologic Sövér Elek și Asociația Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A în scopul cooperării pentru derularea proiectului AFM, cu titlul „Educația și conștientizarea elevilor privind protecția mediului”.

37 számú- Határozat privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 83 unității de învățământ cu personalitate juridică și conexe din județul Harghita” de către UAT JOSENI, în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, UAT-urile din județul Harghita, Clubul Sportiv Școlar Gheorgheni, Clubul Sportiv Școlar Odorheiu Secuiesc și Clubul Copiilor „Cimbora” Odorheiu Secuiesc, în cadrul Programului Național de Reziliență Redresare (PNRR) pentru Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație: Reforma 4., Investiția 13., Investiția 14, Reforma 5. Investiția 9 și Reforma 6. Investiția 11.

38 számú- Határozat privind aprobarea actualizării și introducerea în cadastru al imobilului evidențiat sub nr. top. 3589 din CF nr. 86 Joseni

39 számú- Határozat privind aprobarea ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare de 6.000.000 lei pentru o perioadă de până la 120 luni, în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente  obiectivului de investiții Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita

40 számú- Határozat  privind aprobarea semnării contractului de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate cu CEC BANK S.A.

41 számú- Határozat pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

42 számú- Határozat privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni

43 számú- Határozat privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni

44 számú- Határozat privind aprobarea numărului de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita

45 számú- Határozat privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru zona industrială și agricolă

46 számú- Határozat privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru zona industrială

47 számú- Határozat privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivul de investiții:  „Extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”

48 számú- Határozat privind aprobarea depunerii proiectului la A.F.M. în cadrul programului privind ”protecția speciilor da faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice”

49 számú- Határozat privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni

50 számú- Határozat pentru modificarea hotărârii nr. 101/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

51 számú- Határozat privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

52 számú- Határozat privind includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita al imobilului din CF nr. 56749 Joseni

53 számú- Határozat privind aprobarea participării UAT Comuna Joseni la înființarea Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA, prin transformarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, precum și desemnarea reprezentantului UAT Comuna Joseni în cadrul Adunării Generale a Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA

54 számú- Határozat privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor a comunei JOSENI

55 számú- Határozat pentru revocarea Hotărârii nr. 103/2022 privind aprobarea delegării temporare a gestiunii serviciului public de salubrizare, în comuna Joseni, județul Harghita, până la finalizarea procedurii de concesionare a serviciului

56 számú- Határozat privind participarea Comunei Joseni, Județul Harghita la constituirea parteneriatului LEADER „Grup de Acțiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 LEADER 2023-2027” în perioada de programare 2023-2027

57 számú- Határozat privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: ”Reabilitarea și extinderea rețelei de apă din Comuna Joseni, Județul Harghita”

58 számú- Határozat privind aprobarea situației de financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație a societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2022

59 számú- Határozat privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni

60 számú- Határozat pentru declararea de uz și interes public, precum și aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Joseni al imobilului din CF nr. 56749 Joseni, nr. cad. 56749

61 számú- Határozat privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

62 számú- Határozat privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

63 számú- Határozat privind punerea la dispoziția proiectului ”Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale, comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” a terenurilor pentru amplasarea noilor investiții

64 számú- Határozat privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectul de investiție: „Modernizare drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”

65 számú- Határozat privind aprobarea completării inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni,  județul Harghita cu clădirea agro administrativă, evidențiat în CF nr. 54496, Joseni sub nr.crt. A1.1, nr. cad. 54496-C1

66 számú- Határozat privind aprobarea modificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni prin virări de credite între trimestre

67 számú- Határozat privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

68 számú- Határozat pentru declararea de uz și interes public, precum și aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Joseni a clădirea agro administrative, evidențiat în CF nr. 54496, Joseni sub nr. crt. A1.1, nr. cad. 54496-C1 și aprobarea intabulării acestuia ca domeniu public al Comunei Joseni

69 számú- Határozat privind aprobarea documentației tehnico-economica actualizat pentru investiția: ”CONSTRUIRE CENTRU OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, SAT BORZONT, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

70 számú- Határozat privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire Centru Operativ pentru Situații de Urgență, Sat Borzont, Comuna Joseni, Județul Harghita”

71 számú- Határozat privind închirierea imobilului – Clădire in intravilan situat în Comuna Joseni, nr. 665 aflat în domeniul public al Comunei Joseni, pentru organizarea de activități de Servicii

72 számú- Határozat privind aprobarea condițiilor pentru organizarea și desfășurarea pășunatului pe raza comunei Joseni

73 számú- Határozatprivind aprobarea modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, al societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2023

74 számú- Határozat privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei joseni

75 számú- Határozat privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

76 számú- Határozat privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni nr. cad. 56804 proprietatea privată al UAT Joseni

77 számú- Határozat privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni prin virări de credite între trimestre

78 számú- Határozat privind aprobarea documentației tehnico-economica actualizat pentru investitia: “CONSTRUIRE CENTRU OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, SAT BORZONT, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

79 számú- Határozat privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei joseni

80 számú- Határozat privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Sövér Elek Joseni

81 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 58/2023 privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație a societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2022

82 számú- Határozat pentru modificarea hotărârii nr. 59/2023 privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local al unităţii administrativ teritoriale Comuna Joseni

83 számú- Határozat pentru revocarea Hotărârii nr. 71/2023 privind închirierea imobilului – Cladire in intravilan situat în Comuna Joseni, nr. 665 aflat în domeniul public al Comunei Joseni, pentru organizarea de activități de Servicii

84 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 77/2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al unităţii administrativ teritoriale Comuna Joseni prin virări de credite între trimestre

85 számú- Határozat privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Joseni

86 számú- Határozat privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al aparatului de specialitate a Primarului comunei Joseni

87 számú- Határozat privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni prin virări de credite între trimestre

88 számú- Határozat privind aprobarea completării inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita cu terenul arabil in intravilan, din CF. nr. 86 Joseni, top. 942, suprafața 2830 mp

89 számú- Határozat privind aprobarea intabulării imobilului, proprietate privată al Comunei Joseni

90 számú- Határozat privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56764 Joseni nr. cad. 56764 proprietatea privată al UAT Joseni

91 számú- Határozat pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2023 privind aprobarea participării UAT Comuna Joseni la înființarea Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA, prin transformarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, precum și desemnarea reprezentantului UAT Comuna Joseni în cadrul Adunării Generale a Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA

92 számú- Határozat pentru aprobarea acordării sprijinului financiar din bugetul local al Comunei Joseni pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

93 számú- Határozat privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni nr. cad. 56804, proprietate privată al UAT Joseni

94 számú- Határozat privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 54838 Joseni nr. cad. 54838, proprietate privată al UAT Joseni

95 számú- Határozat  privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”

96 számú- Határozat privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni

97 számú- Határozat privind aprobarea contractării a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică

98 számú- Határozat privind aprobarea unui schimb de terenuri

99 számú- Határozat privind aprobarea ocupării definitive a suprafeței de 90 mp și ocupării temporare a suprafeței de 9064 mp din domeniul public al comunei Joseni în vederea realizării investiției: ”Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita”

100 számú- Határozat pentru modificarea hotărârii nr. 93/2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni nr. cad. 56804, proprietatea privată al UAT Joseni

101 számú- Határozat pentru modificarea hotărârii nr. 90/2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56764 Joseni nr. cad. 56764, proprietatea privată al UAT Joseni

102 számú- Határozat pentru modificarea hotărârii nr. 94/2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 54838 Joseni nr. cad. 54838, proprietatea privată al UAT Joseni

103 számú- Határozat pentru revocarea hotărârii nr. 76/2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni nr. cad. 56804, proprietatea privată al UAT Joseni

104 számú- Határozat privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 56765 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea S.C. SICPOL S.R.L.

105 számú- Határozat privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 56764 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea Societății STABILITEX BAU S.R.L.

106 számú- Határozat privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Joseni

107 számú- Határozat privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a Comunei Joseni

108 számú- Határozat privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni

109 számú- Határozat privind acceptarea donației a imobilului situat în extravilan, categoria de folosință arabil, evidențiate în CF. nr. 57034 Joseni, nr. cad. 57034 oferit cu titlu de donație pentru Comuna Joseni

110 számú- Határozat privind revocarea hotărârii nr. 80/2023 privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Sövér Elek joseni

111 számú- Határozat privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Sövér Elek joseni

112 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 23/2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”, în cadrul PNRR/2022/CI, I.1 ”Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei

113 számú- Határozat pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 17/2023 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita

114 számú- Határozat privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Construire parc fotovoltaic în comuna Joseni, județul Harghita”

115 számú- Határozat pentru depunerea și implementarea proiectului cu titlul „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ÎN COMUNA JOSENI”

116 számú- Határozat privind predarea în administrare către Liceul Tehnologic Sövér Elek Joseni a Sălii de sport școlare

117 számú- Határozat privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

118 számú- Határozat privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

119 számú- Határozat privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

120 számú- Határozat privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea PREMIUM TRANSILVANIASOCIETATE COOPERATIVĂ

121 számú- Határozat privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 54838 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea S. LEN-BETT S.R.L.

122 számú- Határozat privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

123 számú- Határozat privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

124 számú- Határozat privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

125 számú- Határozat privind reducerea numărului maxim de posturi cu 10% aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni, județul Harghita

126 számú- Határozat privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024

127 számú- Határozat privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Joseni și a Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 41/2000

128 számú- Határozat privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Joseni

129 számú- Határozat privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, prin depunerea cererii de finanțare a obiectivului de investiții: „REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ȘCOLII „ÚJ ELMELETES”, SAT JOSENI, NR. 627, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

130 számú- Határozat privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, prin depunerea cererii de finanțare a obiectivului de investiții: „REABILITAREA GRĂDINIȚĂ „BOBITA”, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

131 számú- Határozat privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni

132 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 66/2023 privind aprobarea modificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni prin virări de credite între trimestre

133 számú- Határozat privind aprobarea modificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni       

134 számú- Határozat privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

135 számú- Határozat privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

136 számú- Határozat privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

137 számú- Határozat privind acordarea distincției ”PRO SERVITUM CIVITATEM” doamnei Hunyadi Irén

2022

1 számú- Határozat - privind modificarea Hotărârii nr. 92/2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 54/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.”S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni, județul Harghita”

2 számú- Határozat - privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2021 pentru acoperirea definitiva a deficitului anului 2021 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venituri proprii și subvenții la data de 31 decembrie 2021

3 számú- Határozat - pentru aprobarea modelului contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

4 számú- Határozat - privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2022-2023 pentru unitățile de învățământ preuniversitare din Comuna Joseni, județul Harghita

5 számú- Határozat - pentru modificarea Hotărârii nr. 103/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022

6 számú- Határozat -  privind solicitarea transmiterii cotei părți al Consiliului Județean Harghita din totalul de linie electrică realizat în cadrul investiției „Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa I și etapa II”, din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Joseni

7 számú- Határozat - privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

8 számú- Határozat -  privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2022 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

9 számú- Határozat -  privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

10 számú- Határozat - privind propunerea emiterii Ordinul Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

11 számú- Határozat - privind propunerea emiterii Ordinul Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

12 számú- Határozat - privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

13 számú- Határozat - privind aprobarea intabulării imobilului proprietate privată al Comunei Joseni

14 számú- Határozat - aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: „Modernizări drumuri locale în satele Borzont și Joseni, comuna Joseni, județul Harghita”

15 számú- Határozat - privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

16 számú- Határozat - aprobarea situației financiare ale UAT Comuna Joseni, pentru anul fiscal 2021

17 számú- Határozat -  privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2022

18 számú- Határozat - privind  aprobarea statului de funcții al societății Kulturcentrum S.R.L

19 számú- Határozat -  pentru modificarea hotărârii nr. 89/2021 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES ȘI EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

20 számú- Határozat - pentru modificarea hotărârii nr. 90/2021 privind implementarea proiectului „ Reabilitarea și modernizarea drumurilor de acces și exploatare agricolă, Comuna Joseni, județul Harghita

21 számú- Határozat - pentru modificarea hotărârii nr. 96/2021 privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului Social din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni, județul Harghita

22 számú- Határozat - pentru revocarea hotărârii nr. 97/2021 privind aprobarea procedurilor operaționale elaborate de Compartimentul Social

23 számú- Határozat - privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

24 számú- Határozat - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminelor Culturale din comuna Joseni

25 számú- Határozat - pentru modificarea Hotărârii nr. 15/2022 privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

26 számú- Határozat - privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comunei Joseni pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025

27 számú- Határozat - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni, județul Harghita”

28 számú- Határozat - privind aprobarea încheierii unui contract de comodat a imobilului din CF. nr 55443 Joseni, nr. cad. 55443 proprietatea Parohiei Romano Catolice Joseni

29 számú- Határozat - pentru modificarea Hotărârii nr. 103/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022

30 számú- Határozat -  privind rectificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 58/2021 privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Joseni, județul Harghita

31 számú- Határozat - privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelelor de apă și canalizare din Comuna Joseni, jud. Harghita”

32 számú- Határozat - privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a unității administrativ teritoriale ”Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii”

33 számú- Határozat - privind aprobarea achiziționării prin cumpărare a unui autoutilitar

34 számú- Határozat -  privind aprobarea modificării bugetului local prin virări credite între trimestre-al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni, pe anul 2022

35 számú- Határozat - privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni, prin actualizarea valorii de inventar a unor bunuri

36 számú- Határozat - pentru aprobarea acordării sprijinului financiar  din bugetul local al Comunei Joseni pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

37 számú- Határozat - pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabile de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

38 számú- Határozat - privind aprobarea  cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

39 számú- Határozat - privind închirierea imobilului – teren extravilan situat în Comuna Joseni, postata „Baktafő”, categoria de folosință pășune, aparținând domeniul privat al Comunei Joseni

40 számú- Határozat - pentru modificarea hotărârii nr. 12/2022 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

41 számú- Határozat - pentru modificarea hotărârii nr. 13/2022 privind aprobarea intabulării imobilului, proprietate privată a Comunei Joseni

42 számú- Határozat -  pentru modificarea hotărârii nr. 14/2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: „Modernizări drumuri locale în satele Borzont și Joseni, comuna Joseni, județul Harghita”

43 számú- Határozat - pentru modificarea hotărârii nr. 16/2022 aprobarea situației financiare ale UAT Comuna Joseni, pentru anul fiscal 2021

44 számú- Határoza - privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, a societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2022

45 számú- Határozat - privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație a societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2021

46 számú- Határozat -privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni, prin actualizarea valorii de inventar a unor bunuri

47 számú- Határozat -privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

48 számú- Határozat - privind schimbarea reprezentanților Comunei Joseni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ”

49 számú- Határozat - privind schimbarea reprezentanților Comunei Joseni în Adunarea Generală a Societății AQUASERV MAROS S.R.L

50 számú- Határozat -privind aprobarea Organigramei și a numărului de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita

51 számú- Határozat - privind acordul pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național a unei suprafețe de teren de 40 ha pășune împădurită și inițierea procedurii pentru elaborarea amenajamentului silvic pentru o suprafață de 371,3 ha pășune împădurite

52 számú- Határozat - privind aprobarea participării în cadrul proiectului: ”MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, COMUNA JOSENI, COMUNA CIUMANI și COMUNA SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”

53 számú- Határozat - privind aprobarea rectificării și modificării prin virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
54 számú- Határozat - privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ”REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ANEXA C1 PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI HALE AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
55 számú- Határozat - privind aprobarea Studiului de fezabilitate ”CONSTRUIRE CENTRU OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, COMUNA JOSENI, SAT BORZONT, JUDEȚUL HARGHITA”
56 számú- Határozat - privind devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție: „Modernizări drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”
57 számú- Határozat - privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
58 számú- Határozat - privind închirierea casei de locuit evidențiat în CF nr. 50836 Joseni nr. cad. 50836, domeniului privat al Comunei Joseni
59 számú- Határozat - pentru revocarea hotărârii nr. 28/2022 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat a imobilului din CF. nr. 55443 Joseni, nr. cad. 55443 proprietatea Parohiei Romano Catolice Joseni
60 számú- Határozat -  pentru modificarea Hotărârii nr. 103/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 și a Hotărârii nr. 29/2022
61 számú- Határozat - privind aprobarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, în vederea implementării obiectivului de investiție: „Modernizări drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”
62 számú- Határozat -  privind aprobarea modificării prin virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
63 számú- Határozat -  privind aprobarea colaborării între U.A.T Comuna Joseni și U.A.T. Județul Harghita, în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unui blocaje în traficul rutier
64 számú- Határozat - privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
65 számú- Határozat - privind modificarea HCL nr. 88/2021 și a procedurii de acordare a ajutorului individual de minimis Societății AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Joseni, județul Harghita, aprobată prin HCL nr. 88/2021
66 számú- Határozat - privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea comunei Joseni, ca stațiune turistică de interes local
67 számú- Határozat - privind mandatarea domnului viceprimar Bege László Balázs în adunarea generală a societății KULTUR CENTRUM  S.R.L. pentru reprezentarea Consiliului Local Joseni în vederea stabilirii salariilor angajaților societății
68 számú- Határozat - privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
69 számú- Határozat - privind aprobarea contractării a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică
70 számú- Határozat - privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni, prin includerea în acesta a bunurilor transmise din domeniul public al Consiliului Județean Harghita
71 számú- Határozat - privind predarea către Distribuție Energie Electrică Romania SA sucursala Harghita a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice aferente lucrării Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa I și etapa II
72 számú- Határozat -  pentru modificarea Hotărârii nr. 52/2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului: ”MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, COMUNA JOSENI, COMUNA CIUMANI și COMUNA SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”
73 számú- Határozat -  privind înființarea unui punct de lucru și modificarea actului constitutiv al operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L
74 számú- Határozat -  privind aprobarea actualizării poziției nr. 123 din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
75 számú- Határozat - pentru acceptarea donației a imobilelor situate în extravilan, categoria de folosință arabil, evidențiate în CF. nr. 56556 Joseni, nr. cad. 56544, oferite cu titlu de donație pentru comuna Joseni
76 számú- Határozat - privind aprobarea actualizării informațiilor  cadastrale a imobilului din CF. nr. 52306 Joseni
77 számú- Határozat - privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drumuri locale în Comuna Joseni, județul Harghita”
78 számú- Határozat - privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: ”Construire piste pentru bicicliști în comuna Joseni, județul Harghita”
79 számú- Határozat - privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
80 számú- Határozat - privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, prin depunerea cererii de finanțare a obiectivului de investiții: „REABILITARE GRĂDINIȚĂ „BOBITA”, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
81 számú- Határozat -  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Extinderea rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita”
82 számú- Határozat - privind aprobarea solicitării de la Consiliului Județean Harghita a coparticipării la finanțarea investiției „Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita” și a asocierii UAT Județul Harghita cu UAT Comuna Joseni, în vederea realizării în comun a investiției
83 számú- Határozat - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare parcare și trotuare în comuna Joseni, județul Harghita”
84 számú- Határozat - privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
85 számú- Határozat - privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a activităților finanțate din ”Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii”
86 számú- Határozat - privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Amenajare parcare ți trotuare în comuna Joseni, județul Harghita”
87 számú- Határozat - privind trecerea din domeniul public al Comunei Joseni, în domeniul privat al Comunei Joseni a imobilului din CF nr. 55224 Joseni
88 számú- Határozat - privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni
89 számú- Határozat - privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate privată al Comunei Joseni
90 számú- Határozat - privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
91 számú- Határozat - privind modificarea Anexei la HCL nr. 56/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
92 számú- Határozat - privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Joseni
93 számú- Határozat - privind participarea Comunei Joseni prin aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului ”Realizarea pistei cicloturistice din județele Mureș, Harghita și Covasna” de către U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita în parteneriat cu U.A.T. Județul Mureș și U.A.T Județul Covasna în Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11- Turism și cultură
94 számú- Határozat - privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
95 számú- Határozat - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023
96 számú- Határozat - privind aprobarea dezmembrării imobilului din CF nr. 55224 Joseni în două corpuri funciare
97 számú- Határozat -  privind aprobarea numărului maxim de asistenți personali
98 számú- Határozat -  privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022
99 számú- Határozat - privind aprobarea Actului adițional pentru modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aquaserv Maros-Mureș și Societatea Aquaserv Maros S.R.L
100 számú- Határozat - privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2023-2024 pentru unitățile de învățământ preuniversitare din Comuna Joseni, Județul Harghita
101 számú- Határozat - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
102 számú- Határozat - privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2023 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
103 számú- Határozat -  privind aprobarea delegării temporare a gestiunii serviciului public de salubrizare, în comuna Joseni, județul Harghita, până la finalizarea procedurii de concesionare a serviciului

Határozatok

2021

1 számú- Határozat privind numirea administratorului Societății Aquaserv Maros S.R.L

2 számú- Határozat privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții respectiv a grilei de salarizare a Operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, Societatea AQUASERV MAROS S.R.L

3 számú- Határozat privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2020 pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a anului 2020 din bugetul local la data de 31 decembrie 2020

4 számú- Határozat privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ADMINISTRATIVE PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI CASE COMUNITARE ÎN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

5 számú- Határozat privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a creditului Rural IFN SA

6 számú- Határozat privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului a Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINFERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

7 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021

8 számú- Határozat privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare pentru plata proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile programe din Fondul European de Dezvoltare Rurală

9 számú- Határozat privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2021 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416-2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

10 számú- Határozat privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2021-2022 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Joseni, județul Harghita

11 számú- Határozat privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Sövér Elek Joseni

12 számú- Határozat privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

13 számú- Határozat privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu pentru furnizarea apei potabile și a serviciului de canalizare la nivelul comunei Joseni

14 számú- Határozat pentru modificarea regulamentului Serviciului public de salubrizare, anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 71/2019 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare prin concesiune în comuna Joseni și a anexei Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021

15 számú- Határozat privind aprobarea modelului contractului de voluntariat, al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita

16 számú- Határozat privind aprobarea Studiului de fezabilitate „CONSTRUIRE SENS GIRATORIU,COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

17 számú- Határozat privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.800.00,00 lei  pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflate în derulare

18 számú- Határozat privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru extinderea rețelei electrice zona Bucin

19 számú- Határozat privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Extinderea rețelile electrice de medie și de joasă tensiune de la ”Postul de transformare nr. 6” existent la o distanță de aproximativ 150 m de la DN 13B, lângă drumul forestier Putna, până la vârful Bucin”

20 számú- Határozat pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 41/2014 privind aprobarea participării Comunei Joseni, prin Consiliul Local Josenei, în calitate de membru fondator la constituirea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munți Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás

21 számú- Határozat pentru aprobarea utilizării de către Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni excedentului din anii precedenți anului 2021 pentru acoperirea deficitului secțiunii de funcționare a anului 2020- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venitul proprii și subvenții- la data de 31 decembrie 2020

22 számú- Határozat privind numirea persoanei pentru evidențierea situației datoriei publice locale în Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Comuna Joseni

23 számú- Határozat pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea  Aquaserv Maros S.R.L., Regulamentului și  Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni

24 számú- Határozat privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA ȘI EXTINDRE CAMIN CULTURAL „PETOFI SANDOR”

25 számú- Határozat privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare camera grătar rar la stația de epurare și extindere de rețea de apă, Comuna Joseni, jud. Harghita”

26 számú- Határozat privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

27 számú- Határozat  privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

28 számú- Határozat privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului György Botond, ales pe lista UDMR și declararea ca vacant a locului deținut de acesta

29 számú- Határozat privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al sociatății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2021

30 számú- Határozat privind aprobarea ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare de 1.800.000,00 lei pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflat în derulare și desemnarea persoanelor pentru semnarea contractului

31 számú- Határozat privind aprobarea intabulării parcului, proprietate publică al Comunei Joseni

32 számú- Határozat privind construirea  comisiei de evaluare performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ–teritoriale Comuna Joseni

33 számú- Határozat privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N I. S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip: „Construire bază sportivă TIP 2, sat. Joseni nr. 1248, comuna Joseni, județul Harghita”

34 számú- Határozat privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru ZONA INDUSTRIALĂ ȘI AGRICOLĂ

35 számú- Határozat pentru aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru aria de servire a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”AQUASERV MAROS-MUREȘ”, Anexa nr. 4 al Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni

36 számú- Határozat privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate preluate de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ciumani

37 számú- Határozat privind aprobarea situației financiare, bilanțului contabil, a contului de prfofit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2020

38 számú- Határozat privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

39 számú- Határozat  privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

40 számú- Határozat pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor  culturale

41 számú- Határozat privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

42 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 62/2020 privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilelor terenuri intravilane, evidențiate în CF. 55688 în suprafață de 599 mp. și CF. 55723 în suprafață de 2.539 mp

43 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 72/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

44 számú- Határozat privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

45 számú- Határozat privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni

46 számú- Határozat privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

47 számú- Határozat privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ȘI EXTINDERE CAMIN CULTURAL „PETOFI SANDOR”

48 számú- Határozat privind aprobarea semnării contractului de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate cu CEC BANK S.A

49 számú- Határozat privind aprobarea  Studiului de fezabilitate „EXTINDEREA REȚELEI APĂ ȘI CANALIZARE în comuna Joseni, județul Harghita”

50 számú- Határozat privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru PENSIUNE TURISTICĂ

51 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021

52 számú- Határozat privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

53 számú- Határozat privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

54 számú- Határozat privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și     asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea  rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni, județul Harghita”

55 számú- Határozat privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

56 számú- Határozat privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

57 számú- Határozat privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a unității administrativ teritoriale ”Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii”

58 számú- Határozat privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Joseni, județul Harghita

59 számú- Határozat pentru revocarea Hotărârii nr. 39/2021 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

60 számú- Határozat privind trecerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni a bunurilor rezultate în urma finalizării investiției „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare cameră grătar rar la stația de epurare și extindere rețea de apă, comuna Joseni, județul Harghita”

61 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 30/2021 privind aprobarea ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare de 1.800.000,00 lei pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflate în derulare și desemnarea persoanelor pentru semnarea contractului

62 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 32/2021 privind constituirea comisiei de evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale Comuna Joseni

63 számú- Határozat privind darea în folosință gratuită a rețelei electrice aferente investiției ”Electrificarea satului Borzont - etapa I și etapa II”

64 számú- Határozat privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

65 számú- Határozat privind aprobarea Regulamentului de achiziție a imobilelor de către U.A.T. Comuna Joseni

66 számú- Határozat privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al unui imobil în vecinătatea imobilului proprietatea Comunei Joseni, situat în comuna Joseni la nr. administrativ 1248

67 számú- Határozat privind aprobarea asocierii UAT Comuna Joseni cu UAT Județul Harghita în vederea realizării în comun a investiției „Construire sens giratoriu, comuna Joseni, județul Harghita” și aprobarea preluării dreptului de administrare asupra sectorului de drum județean DJ 126 de la km. 12+170 – 12+187, respectiv de la km. 12+217 – 12+243, împreună cu terenul aferent acestuia, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni

68 számú- Határozat privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate privată al Comunei Joseni

69 számú- Határozat  privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, al societății KULTUR CENTRUM S.R.L. pentru anul2021

70 számú- Határozat privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

71 számú- Határozat privind modificarea Hotărârii nr. 51/2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum ți a taxelor speciale, pe anul 2021

72 számú- Határozat privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni

73 számú- Határozat privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilului situat în Comuna Joseni, nr. 1248, evidențiat în CF. 50836 Joseni, nr. cad. 50836 în suprafață de 2411 mp. compus din casa de locuit, anexe și teren aferent în suprafață de 2.411 mp

74 számú- Határozat privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni

75 számú- Határozat privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

76 számú- Határozat privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „REABILITARE GRĂDINIȚĂ „BOBITA” COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

77 számú- Határozat privind mandatarea reprezentantului comunei Joseni în AGA al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare „Aquaserv Maros – Mureș” pentru aprobarea tarifelor unice pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Joseni

 78 számú- Határozat privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

79 számú- Határozat privind aprobarea completării anexei nr. 3 a Hotărârii nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseniprivind aprobarea devizului general actualizat și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Extinderea rețelelor de apă și canalizare din Comuna Joseni, jud. Harghita”

80 számú- Határozat privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE în Comuna Joseni, județul Harghita”

81 számú- Határozat privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoasei din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni

82 számú- Határozat pentru modificarea hotărârii nr. 68/2021 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate privată al Comun ei Joseni

83 számú- Határozat privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comun ei Joseni

84 számú- Határozat privind aprobarea devizului general actualizat și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Extinderea rețelelor de apă și canalizare din Comuna Joseni, jud. Harghita”

85 számú- Határozat privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin programul național de investiții Anghel Saligny – în vederea implementării obiectivului de investiție: „Modernizări drumuri locale în Comuna Joseni, județul Harghita”

86 számú- Határozat privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

87 számú- Határozat privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează prin Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu - în vederea implementării obiectiv ului de investiție: „REABILITARE GRĂDINIȚĂ „BOB ITA”, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

88 számú- Határozat privind acordarea unui ajutor individual de minimis Societății Comerciale AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Joseni, județul Harghita

89 számú- Határozat privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES ȘI EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

90 számú- Határozat privind implementarea „Reabilitarea și modernizarea drumurilor de acces și exploatare agricolă, Comuna Joseni, județul Harghita”

91 számú- Határozat privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct al Liceului Tehnologic Sövér Elek Joseni

92 számú- Határozat  pentru modificarea Hotărârii nr. 54/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni, județul Harghita”

93 számú- Határozat  privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

94 számú- Határozat  pentru modificarea Hotărârii nr. 33/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip „Construire bază sportivă TIP 2, sat Joseni, nr. 1248, comuna Joseni, județul Harghita”

95 számú- Határozat privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni

96 számú- Határozat privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului Social din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni, județul Harghita

97 számú- Határozat privind aprobarea procedurilor operaționale elaborate de Compartimentul Social

98 számú- Határozat privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

99 számú- Határozat pentru revocarea Hotărârii nr. 86/2021 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

100 számú- Határozat privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

101 számú- Határozat privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea și dotarea clădirii administrative pentru înființarea unei case comunitare din comuna Joseni, județul Harghita”

102 számú- Határozat privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a creditului Rural IFN SA

103 számú- Határozat privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022

104 számú- Határozat privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Joseni pentru perioada 2021-2026

105 számú- Határozat privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru CONSTITUIREA ABATOR DE VACI

106 számú- Határozat pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 7/2021 privind modificarea hotărârii n r. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021

107 számú- Határozat pentru revocarea Hotărârii nr. 35/2021pentru aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru aria de deservire a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ” AQUASERV MAROS-MUREȘ”, Anexa nr. 4 al Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L, a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică se alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni șu Comuna Suseni

108 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 36/2021 privind aprobarea prețului/-tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate preluate de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ciumani

109 számú- Határozat privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 HCL nr. 40/2021 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul. Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

110 számú- Határozat pentru modificarea hotărârii nr. 53/2021 privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea desfășurării activităților comerciale și al serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Joseni

111 számú- Határozat privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

112 számú- Határozat privind aprobarea rectificării și modificare prin virări de credite a bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

113 számú- Határozat privind aprobarea achiziționării prin cumpărare a unui autoutilitar Ford Tranzit și aprobarea contractării unui leasing financiar

114 számú- Határozat privind aprobarea rectificării și modificare prin virări de credite a bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

115 számú- Határozat privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, al societății KULTUR CENTRUM SRL pentru anul 2021

116 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 56/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate  al primarului comunei Joseni

117 számú- Határozat  privind acordarea titlului ”PRO SERVITUM CIVITATEM” pentru domnul Dr. TAKÁCS JÓZSEF

118 számú- Határozat privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni

119 számú- Határozat aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare respectiv de dezvoltare ale Comunei Joseni, întocmite la 21.12.2021

120 számú- Határozat privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a creditului Rural IFN SA

2020

1 számú- Határozat privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2019 pentru acoperirea deficitului anului 2019 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 31 decembrie 2019

2 számú- Határozat  privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă al secțiunii de funcționare

3 számú- Határozat privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Joseni

4 számú- Határozat privind aprobarea modului de valorificare masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni

5 számú- Határozat privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice creditului bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2020

6 számú- Határozat privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

7 számú- Határozat privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul  „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI,COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

8 számú- Határozat privind participarea Comunei Joseni, în calitate de partener, în Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul nr. 4 ” Dezvoltare locală” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 20104-2021

9 számú- Határozat privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

10 számú- Határozat privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2020

11 számú- Határozat privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2020-2021 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Joseni, județul Harghita

12 számú- Határozat privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020, estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

13 számú- Határozat pentru revocarea Hotărârii nr. 81/20109 privind aprobarea primirii dreptului real de folosință gratuită de la Consiliul Județean Harghita, a terenului cu suprafața de 179 mp., situat de-a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile Kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție și care se află în domeniul publice al județului Harghita

14 számú- Határozat privind mutarea tuturor rețelelor aeriene în subteran de-a lungul DN 13 și DJ 126 în Comuna Joseni, satele Joseni și Borzont

15 számú- Határozat privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Joseni

16 számú- Határozat privind aprobarea înființării unui loc de joacă în intravilanul Comunei Joseni pe imobilul din CF. 50630 nr. cad. 50630

17 számú- Határozat aprobarea situațiilor financiare (bilanț) și a contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare respectiv de dezvoltare, ale Comunei Joseni, întocmite la 31.12.20109

18 számú- Határozat privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

19 számú- Határozat privind aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5777/20107 încheiat cu S.C Ecodesign S.R.L și actualizarea valorii proiectului  „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare camera grătar rar la stația de epurare și extindere de rețea de apă, Comuna Joseni, județul Harghita

20 számú- Határozat privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

21 számú- Határozat privind alegerea președintelui de ședință pe durata stării de  urgență

22 számú- Határozat privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Comunei joseni, în situații excepționale

23 számú- Határozat privind aprobarea retragerii unilaterale a UAT Comuna Joseni, județul Harghita, în calitate de membru fondator, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”GYERVÍZ” și implicit din Societatea Gyervíz Distrib Serv S.R.L

24 számú- Határozat privind aprobarea preluării dreptului de administrare asupra terenului cu suprafața de 179 mp., situat de-a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni

25 számú- Határozat privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație al S.C Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2019

26 számú- Határozat privind aprobarea repartizării profitului realizat de S.C Kulturcentrum S.R.L

27 számú- Határozat privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

28 számú- Határozat privind constituirea Asociației de dezvoltarea intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ”

29 számú- Határozat privind înființarea operatorului general al serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L

30 számú- Határozat privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție Reabilitarea, amenajarea și dotarea clădirii școlii ”Regi emeletes ” pentru sediul nou al Primăriei din comuna Joseni, județul Harghita

31 számú- Határozat privind luarea act de anularea unor obligații fiscale

32 számú- Határozat privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

33 számú- Határozat privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIREA TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI”

34 számú- Határozat privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

35 számú- Határozat privind implementarea proiectului ”AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

36 számú- Határozat privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

37 számú- Határozat privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ȘCOLII ”UJ EMELETES”, COMUNA JOSENI, JUD. HARGHITA

38 számú- Határozat pentru revocarea HCL nr. 5/2020 privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice și a creditelor bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2020

39 számú- Határozat pentru revocarea HCL nr. 78/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020

40 számú- Határozat privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI”

41 számú- Határozat privind propunerea schimbării destinației a bazei materiale a Scolii Régiemeletes din spațiu de învățământ în sediu pentru Primăriei, spațiu pentru desfășurarea activităților administrative ale Primăriei, Consiliului Local Joseni și ale serviciului publice din subordine

42 számú- Határozat privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL „PETŐFI SANDOR”

43 számú- Határozat privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

44 számú- Határozat privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Joseni

45 számú- Határozat pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 15/2020, privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Joseni

46 számú- Határozat privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate

pentru familii dezavantajate cu copii mici” finanțat prin Granturile  SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului ”Dezvoltare locală”, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel nr. 4 ”Dezvoltare locală”,

47 számú- Határozat privind acordul asociatului Comuna Joseni dizolvarea, lichidarea, și radierea Societății Gyervíz Distrib Serv S.R.L.

48 számú- Határozat pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 12/2007 privind aprobarea Regulamentului de circulație a autovehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării, pe drumurile publice ale Comunei Joseni

49 számú- Határozat privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al imobilului teren intravilan în suprafață de 3.138 mp

50 számú- Határozat privind aprobarea intabulării unor străzi, proprietatea publică al Comunei Joseni

51 számú- Határozat privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru obiectivul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

52 számú- Határozat privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

53 számú- Határozat pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

54 számú- Határozat privind aprobarea modificării listei dotărilor din proiectul nr. 1/2019 „Reabilitarea Școlii Generale nr. 1 – Gaál Tamás, Comuna Joseni, sat Borzont nr. 77, județul Harghita” faza D.A.L.I -elaborat de S.C. Piramis Design S.R.L – Miercurea Ciuc

55 számú- Határozat privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020

56 számú- Határozat privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din pășunea proprietatea privata al Comunei Joseni

57 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 28/2020 privind constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „AQUASERV MAROS – MUREȘ

58 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 29/2020 privind înființarea operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L

59 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 41/2020 privind propunerea schimbării destinației a bazei materiale a Școlii Régi emeletes din spațiu de învățământ în sediu pentru Primărie, spațiu pentru desfășurarea activităților administrative ale Primăriei, Consiliului Local Joseni și ale serviciilor publice din subordine

60 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 44/2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Joseni

61 számú- Határozat privind aprobarea rectificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020

62 számú- Határozat privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilelor terenuri intravilane, evidențiate în CF. 55688 în suprafață de 599 mp. și CF. 55723 în suprafață de 2.539 mp.

63 számú- Határozat privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: REABILITAREA ȘCOLII GENERALE Nr. 1 ”GAÁL TAMÁS”, DIN COMUNA JOSENI, SAT BORZONT, nr. 77, JUDEȚUL HARGHITA

64 számú- Határozat privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

65 számú- Határozat privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020

66 számú- Határozat privind demararea procedurii de selecție a administratorului unic al Societății Aquaserv Maros S.R.L

67 számú- Határozat privind alegerea președintelui de ședință

68 számú- Határozat pentru revocarea Hotărârii nr. 64/2020 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”;

69 számú- Határozat privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”;

70 számú- Határozat privind alegerea președintelui de ședință

71 számú- Határozat privind alegerea viceprimarului

72 számú- Határozat privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

73 számú- Határozat privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020.

74 számú- Határozat privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni.

75 számú- Határozat pentru modificarea Hotărârii nr. 41/2014 privind aprobarea participării Comunei Joseni, prin Consiliul Local Joseni, în calitate de membru fondator la constituirea  „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás

76 számú- Határozat privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Joseni.

77 számú- Határozat privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Joseni.

78 számú- Határozat privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale  Comuna Joseni pe anul 2020

79 számú- Határozat privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale  Comuna Joseni pe anul 2020

80 számú- Határozat privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021

81 számú- Határozat privind declararea stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice  

82 számú- Határozat privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni

83 számú- Határozat privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020