Határozattervezetek

Határozat-tervezetek

2020

1.afiș-phot-08.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020, estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
2.afiș-phot-10.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2020-2021 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Joseni, județul Harghita
3.afiș-phot-10.01.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2020
4.afiș-phot-14.01.2020 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI,JUDEȚUL HARGHITA”
5.afiș-phot-14.01.2020 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI,COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

2019

1.afiș-phot-03.01.2019 pentru revocarea Hotărârii nr. 55/2018 privind stabilirea procentului de ocupare a terenului (POT) și coeficientului de utilizarea terenului (CUT) aplicabil pentru instituțiile publice la nivelul Comunei Joseni
2.afiș-phot-03.01.2019 pentru modificarea Hotărârii  nr.49/2018 privind aprobarea Regulamentului comunal cu privire la organizarea pășunatului precum și exploatarea pajiștilor și a pășunilor de pe raza administrativ-teritorială al comunei Joseni, județul Harghita
3.afiș-phot-03.01.2019 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire fermă avicolă cu stație condiționare și comercializare ouă la S.C BFL Build Tehnology S.R.L
 4.afiș-phot-03.01.2019 privind aprobarea listei de investiție provizoriu până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2019
5.afiș-phot-03.01.2019 privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2018 pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local deficitul secțiunii de dezvoltare și bugetul instituțiilor publice și activități finanțate din venituri proprii și subvenții secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 31.12.2018
6.afiș-phot-03.01.2019 pentru revocarea Hotărârii nr. 31/2018 aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
7.afiș-phot-04.01.2019 privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2019-2020 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comun a joseni, județul Harghita
8.afiș-phot-08.01.2019 pentru modificarea  Hotărârii nr. 93/2018 aprobarea achiziționării prin cumpărare al imobilului teren intravilan în suprafață de 300 mp
9.afiș-phot-11.01.2019 privind prelungirea mandatului administratorului unic al Societății Comerciale Gyerviz Distrib Serv S.R.L. din Gheorgheni  și numirea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Joseni în Adunarea Generală a Acționarilor
10.afiș-phot-15.01.2019 privind stabilirea indemnizației consilierilor locali
11.afiș-phot-15.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului Comunei Joseni
12.afiș-phot-15.01.2019 aprobarea utilizării excedentul anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă al secțiunii de funcționare
13.afiș phot-21.01.2019 privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice și a creditelor bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2019
14.afiș-phot-07.02.2019 privind aprobarea  planului de acțiuni de interes local pentru anul 2019, estimate a se efectua pe raza comunei Joseni  cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 15.afiș-phot-11.02.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
16.afiș-phot-12.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a listei cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări/F3 pentru obiectivul de investiție „Construire trotuar de alungul  DJ 126 în Comuna Joseni”
17.afiș-phot-27.02.2019 privind aprobarea actului adițional nr. 5 din 19.02.2019 la Contractul de finanțare nr. C0720RM00011572100163/24.10.2016 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală
18.afiș-phot hot-01.03.2019 privind aprobarea organizării licitației publice deschise în vederea concesionării a unei suprafețe teren de 6,7 ha, proprietate privata al Comunei Joseni
19.afiș-phot-01.03.2019 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea a 3 terenuri extravilane, categoria fâneață, proprietate privată al Comunei Joseni, cu suprafața totala de 6,7 Ha, evidențiat în CF nr. 50362 și 50363;
20.afiș-phot-01.03.2019 privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni
21.afiș-phot-04.03.2019 pentru revocarea Hotărârii nr. 2/2019 privind aprobarea listei de investiție provizoriu până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2019
22.afiș-phot-04.03.2019 privind revocarea Hotărârii nr. 103/2018 pentru modificarea Hotărârii nr. 4/2108  stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului Comunei Joseni
23.afiș-phot-04.03.2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 84/2018 aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al Comunei Joseni
24.afiș-phot-18.03.2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA  ȘCOALA  GENERALE  NR. 1 GAAL TAMAS COMUNA JOSENI, SAT BORZONT nr. 77, JUDEȚUL HARGHITA”
25.afiș-phot-18.03.2019 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
 26.afiș-phot-22.03.2019 privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație al S.C.Kultucentrum S.R.L pentru anul 2018
27.afiș-phot-22.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a organigramei și a statului de funcții al S.C.Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2019
28.afiș-phot-25.03.2019 privind aprobarea procedurii de autorizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al comunei Joseni
29.afiș-phot-26.03.2019 pentru  revocarea Hotărârii nr. 16/2019 privind aprobarea  documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ( DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „Reabilitarea Școlii Generale nr. 1, Gaal Tamas comuna  Joseni, sat Borzont nr. 77, județul Harghita
30.afiș-phot-26.03.2019 privind aprobarea  documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ( DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „Reabilitarea Școlii Generale nr. 1, Gaal Tamas comuna  Joseni, sat Borzont nr. 77, județul Harghita
31.afiș-phot-27.03.2019 privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL în vedere implementării obiectivul de investiție: „Reabilitarea Școlii Generale nr. 1, Gaal Tamas din comuna Joseni, sat Borzont ”
32.afiș-phot-02.04.2019 privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Joseni
33.afiș-phot-11.04.2019 privind aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5777/2017  încheiat cu SC Ecodesign SRL în cadrul proiectului „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA  JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
34.afiș-phot-11.04.2019 privind aprobarea majorării valorii investiției și modificării art. 1 din HCL nr. 73/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „REAB ILITARE TERMICĂ, RENOVARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL COMUNA JOSENI, SAT BORZONT, JUDEȚUL HARGHITA”
35.afiș-phot-16.04.2019 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, sociale, sportive, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor Culturale, sociale și sportive
36.afiș-phot-18.04.2019 privind aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 776/2019 încheiat cu SC Fortat Hause S.R.L în cadrul proiectului „ REABILITAREA AMENAJAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ȘCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMĂRIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
37.afiș-phot-22.042019 pentru modificarea Hotărârii nr. 10/2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a listei cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări/F3 pentru obiectivul de investiție  „Construire trotuar de-a lungul DJ 126 în Comuna Joseni”
38.afiș-phot-03.05.2019 privind aprobarea majorării valorii contractului de execuție nr. 3532/2018 încheiat cu S.C. Hamerlemn 2004 S.R.L., în cadrul proiectului „REABILITARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL „ PETOFI SANDOR ” COMUNA JOSENI, SAT SOSENI, JUDEȚUL HARGHITA
39.afiș-phot-03.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de cetățean de onoare ”PRO SERVITUM CIVITATEM”
40.afiș-phot-03.05.2019 privind acordarea titlului ”PRO SERVITUM CIVITATEM”
41.afiș-phot-09.05.2019 privind propunerea de atribuire în proprietate a terenului în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
42.afiș-phot-09.05.2019 pentru modificarea Actului constitutiv al societății Gyervíz Distrib Serv S.R.L din Gheorgheni
43.afiș-phot-16.05.2019 privind rectificarea  și modificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019
44.afiș-phot-05.06.2019 privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, amenajarea și dotarea clădirii școlii ”Regi emeletes” pentru sediul nou al Primăriei din comuna Joseni, județul Harghita
45.afiș-phot-19.06.2019 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni 2019
46.afiș-phot-20.06.2019 privind rectificarea și modificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019.
47.afiș-phot-26.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „EXTINDEREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
48.afiș-phot-05.07.2019 privind numirea administratorului Societății Gyervíz Distrib Serv S.R.L
49.afiș-phot-01.08.2019 privind rectificarea și modificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019.
50.afiș-phot-01.08.2019 privind demararea procedurii de selecție a  administratorului unic al Societății Gyerviz Distrib Serv SRL din Gheorgheni
51.afiș-phot-01.08.2019 privind revocarea HCL nr.44/2019, respectiv numirea administratorului unic al Societății Gyerviz Distrib Serv SRL din Gheorgheni.
52.afiș-phot-02.08.2019 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
53.afiș-phot-02.08.2019 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
54.afiș-phot-02.08.2019 privind aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5708/31.08.2017 încheiat cu SC ING SERVICE SRL în cadrul proiectului  „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
55.afiș-phot-02,.08.2019 privind aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5777/2017  încheiat cu S.C. Ecodesign S.R.L, în cadrul proiectului „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR  RAR  LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
56.afiș-phot-02.08.2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 33/2019 privind aprobarea devizului general și a listei de cantități de lucrări pe categorii de lucrări actualizați pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI”
57.afiș-phot-02.08.2019 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ADMINISTRATIVE PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI CASE COMUNITARE ÎN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
58.afiș-phot-02.08.2019 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Joseni
59.afiș-phot-10.09.2019 privind aprobarea modificării  bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2019
60.afiș-phot- 10.09.2019 privind rectificarea și modificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni  pe anul 2019
61.afiș-phot-10.09.2019 privind modificarea Hotărârii nr. 37/2019 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, sociale, sportive, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor Culturale, sociale și sportive
62.afiș-phot-10.09.2019 privind aprobarea încheierii Contractului de împrumut de folosința auto
63.afiș-phot-03.10.2019 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare prin concesiune în comuna Joseni
64.afiș-phot-07.10.2019 privind închirierea imobilului – teren intravilan situat în Comuna Joseni, sat Bucin, aflat în domeniul privat al Comunei Joseni, pentru organizarea de activități turistice și de recreere
65.afiș-phot-10.10.2019 privind rectificarea și modificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019
66.afiș-phot-17.10.2019 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Joseni
67.afiș-phot-22.10.2019 privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu
68.afiș-phot-22.10.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2020
69.afiș-phot-29.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
70.afiș-phot-31.10.2019 privind rezilierea unilaterală al Contractului de Concesiune nr. 1184/2006 și al Contractului de închiriere nr. 40/2005,  încheiate cu S.C. IINDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA S.S Remetea
71.afiș-phot-31.10.2019 privind rectificarea și modificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019
72.afiș-phot-31.10.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Joseni
73.afiș-phot31.10.2019 privind aprobarea repartizării profitului realizat de S.C. Kulturcentrum S.R.L
74.afiș-phot-12.11.2019 privind aprobarea intabulării  unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni
75.afiș-phot-12.11.2019 privind aprobarea preluării în administrare al suprafeței de 179 mp. teren aferent DJ 126, de la km. 12+390 – până la km. 12+445 proprietatea publică al Consiliului Județean Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita, în administrarea Comunei Joseni, prin Consiliul Local Joseni
76.afiș-phot-12.11.2019 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție REABILITAREA ȘCOALA GENERALA NR.1 GAAL TAMAS , DIN COMUNA JOSENI, SAT. BORZONT
77.afiș-phot-27.11.2019 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a umor activelor fixe corporale,  necorporale și în curs, și casarea acestora obiecte de inventar, din domeniul privat al Comunei Joseni
78.afiș-phot-27.11.2019 privind înființarea  Serviciului voluntar pentru Situații de Urgență din Comuna Joseni, județul Harghita
79.afiș-phot-27.11.2019 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2019
80.afiș-phot-27.11.2019 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
81.afiș-phot-11.12.2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 62/2019 aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Joseni
82.afiș-phot-11.12.2019 privind rectificarea și modificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019
83.afiș-phot-16.12.2019 privind aprobarea delegării a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în Comuna Joseni, județul Harghita.
84.afiș-phot-17.12.2019 privind aprobarea primirii dreptului real de folosință gratuită de la Consiliului Județean Harghita, a terenului cu suprafața de 179 mp, situat de – a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile Kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție și care se află în domeniul public al județului Harghita.
85.afiș-phot-17.12.2019 pentru revocarea Hotărârii nr. 69/2019 privind aprobarea preluării în administrare al suprafeței de 179 mp. teren aferent DJ 126, de la km. 12+390 – până la km. 12+445 proprietatea publică al Consiliului Județean Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita, în administrarea Comunei Joseni, prin Consiliul Local Joseni.
86.afiș-phot-31.12-2019 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Joseni
87.afiș-phot-31.12-2019 privind aprobarea modului de valorificare masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni
88.afiș-phot-31.12-2019 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă al secțiunii de funcționare
89.afiș-phot-31.12-2019 privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2019 pentru acoperirea deficitului anului 2019 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venikturi proprii și subvenții la data de 31 decembrie 2019

Határozattervezetek

2017

1. Határozat tervezet - 03.01.2017

2. Határozat tervezet - 12.01.2017

3. Határozat tervezet - 16.01.2017

4. Határozat tervezet - 16.01.2017

5. Határozat tervezet - 17.01.2017

6. Határozat tervezet - 17.01.2017

7. Határozat tervezet - 02.02.2017

8. Határozat tervezet - 07.02.2017

9. Határozat tervezet - 08.02.2017

10. Határozat tervezet - 01.03.2017

11. Határozat tervezet - 09.03.2017

12. Határozat tervezet - 10.03.2017

13. Határozat tervezet - 10.03.2017

14. Határozat tervezet - 10.03.2017

15. Határozat tervezet - 10.03.2017

16. Határozat tervezet - 17.03.2017

17. Határozat tervezet - 21.03.2017

18. Határozat tervezet - 23.03.2017

19. Határozat tervezet - 24.03.2017

20. Határozat tervezet - 04.04.2017

21. Határozat tervezet - 04.04.2017

22. Határozat tervezet - 24.03.2017

23. Határozat tervezet - 04.04.2017

24. Határozat tervezet - 04.05.2017

25. Határozat tervezet - 09.06.2017

26. Határozat tervezet - 13.06.2017

27. Határozat tervezet - 10.07.2017

28. Határozat tervezet - 10.07.2017

29. Határozat tervezet - 11.07.2017

30. Határozat tervezet - 11.07.2017

31. Határozat tervezet - 11.07.2017

32. Határozat tervezet - 11.07.2017

33. Határozat tervezet - 11.07.2017

34. Határozat tervezet - 11.07.2017

35. Határozat tervezet - 17.07.2017

36. Határozat tervezet - 20.07.2017

37. Határozat tervezet - 20.07.2017

38. Határozat tervezet - 20.07.2017

39. Határozat tervezet - 20.07.2017

40. Határozat tervezet - 22.07.2017

41. Határozat tervezet - 14.08.2017

42. Határozat tervezet - 14.08.2017

43. Határozat tervezet - 14.08.2017

44. Határozat tervezet - 14.08.2017

45. Határozat tervezet - 14.08.2017

46. Határozat tervezet - 14.08.2017

47. Határozat tervezet - 14.08.2017

48. Határozat tervezet - 14.08.2017

49. Határozat tervezet - 03.09.2017

50. Határozat tervezet - 12.09.2017

51. Határozat tervezet - 12.09.2017

52. Határozat tervezet - 12.09.2017

53. Határozat tervezet - 12.09.2017

54. Határozat tervezet - 06.10.2017

55. Határozat tervezet - 06.10.2017

56. Határozat tervezet - 06.10.2017

57. Határozat tervezet - 06.10.2017

58. Határozat tervezet - 06.10.2017

59. Határozat tervezet - 06.10.2017

60. Határozat tervezet - 06.10.2017

61. Határozat tervezet - 16.10.2017

62. Határozat tervezet - 16.10.2017

63. Határozat tervezet - 16.10.2017

64. Határozat tervezet - 16.10.2017

65. Határozat tervezet - 03.11.2017

66. Határozat tervezet - 03.11.2017

67. Határozat tervezet - 03.11.2017

68. Határozat tervezet - 03.11.2017

69. Határozat tervezet - 24.11.2017

70. Határozat tervezet - 08.12.2017

71. Határozat tervezet - 12.12.2017

72. Határozat tervezet - 12.12.2017

73. Határozat tervezet - 12.12.2017

74. Határozat tervezet - 12.12.2017

75. Határozat tervezet - 12.12.2017

76. Határozat tervezet - 18.12.2017

77. Határozat tervezet a 2017-es költségvetés módositásával kapcsolatosan