Határozattervezetek

Határozat-tervezetek

2019

1.Határozattervezet-2019.01.03 pentru revocarea Hotărârii nr. 55/2018 privind stabilirea procentului de ocupare a terenului (POT) și coeficientului de utilizarea terenului (CUT) aplicabil pentru instituțiile publice la nivelul Comunei Joseni
2.Határozattervezet-2019.01.03 pentru modificarea Hotărârii  nr.49/2018 privind aprobarea Regulamentului comunal cu privire la organizarea pășunatului precum și exploatarea pajiștilor și a pășunilor de pe raza administrativ-teritorială al comunei Joseni, județul Harghita
3.Határozattervezet-2019.01.03 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire fermă avicolă cu stație condiționare și comercializare ouă la S.C BFL Build Tehnology S.R.L
 4.Határozattervezett-2019.01.03 privind aprobarea listei de investiție provizoriu până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2019
5.Határozattervezet-2019.01.03 privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2018 pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local deficitul secțiunii de dezvoltare și bugetul instituțiilor publice și activități finanțate din venituri proprii și subvenții secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 31.12.2018
6.Határozattervezet-2019.01.03 pentru revocarea Hotărârii nr. 31/2018 aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
7.Határozattervezet-2019.01.04 privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2019-2020 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comun a joseni, județul Harghita
8.Határozattervezet-2019.01.08 pentru modificarea  Hotărârii nr. 93/2018 aprobarea achiziționării prin cumpărare al imobilului teren intravilan în suprafață de 300 mp
9.Határozattervezet-2019.01.11 privind prelungirea mandatului administratorului unic al Societății Comerciale Gyerviz Distrib Serv S.R.L. din Gheorgheni  și numirea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Joseni în Adunarea Generală a Acționarilor
10.Határozattervezet-2019.01.15 privind stabilirea indemnizației consilierilor locali
11.Határozattervezett-2019.01.15 privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului Comunei Joseni
12.Határozattervezet-2019.01.15 aprobarea utilizării excedentul anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă al secțiunii de funcționare
13.Határozattervezet-2019.01.21 privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice și a creditelor bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2019
14.Határozattervezet-2019.02.07 privind aprobarea  planului de acțiuni de interes local pentru anul 2019, estimate a se efectua pe raza comunei Joseni  cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 15.Határozattervezet-2019.02.11 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
16.Határozattervezet-2019.02.12 privind aprobarea devizului general actualizat și a listei cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări/F3 pentru obiectivul de investiție „Construire trotuar de alungul  DJ 126 în Comuna Joseni”
17.Határozattervezet-2019.02.27 privind aprobarea actului adițional nr. 5 din 19.02.2019 la Contractul de finanțare nr. C0720RM00011572100163/24.10.2016 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală
18.Határozattervezett-2019.03.01 privind aprobarea organizării licitației publice deschise în vederea concesionării a unei suprafețe teren de 6,7 ha, proprietate privata al Comunei Joseni
19.Határozattervezet-2019.03.01 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea a 3 terenuri extravilane, categoria fâneață, proprietate privată al Comunei Joseni, cu suprafața totala de 6,7 Ha, evidențiat în CF nr. 50362 și 50363;
20.Határozattervezet-2019.03.01 privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni
21.Határozattervezet-2019.03.04 pentru revocarea Hotărârii nr. 2/2019 privind aprobarea listei de investiție provizoriu până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2019
22.Határozattervezet-2019.03.04 privind revocarea Hotărârii nr. 103/2018 pentru modificarea Hotărârii nr. 4/2108  stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului Comunei Joseni
23.Határozattervezet-2019.03.04 pentru modificarea Hotărârii nr. 84/2018 aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al Comunei Joseni
24.Határozattervezet-2019.03.18 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA  ȘCOALA  GENERALE  NR. 1 GAAL TAMAS COMUNA JOSENI, SAT BORZONT nr. 77, JUDEȚUL HARGHITA”
25.Határozattervezet-2019.03.18 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
 26.Határozattervezet-2019.03.22 privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație al S.C.Kultucentrum S.R.L pentru anul 2018
27.Határozattervezet-2019.03.22 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a organigramei și a statului de funcții al S.C.Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2019
28.Határozattervezet-2019.03.25 privind aprobarea procedurii de autorizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al comunei Joseni
29.Határozattervezet-2019.03.26 pentru  revocarea Hotărârii nr. 16/2019 privind aprobarea  documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ( DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „Reabilitarea Școlii Generale nr. 1, Gaal Tamas comuna  Joseni, sat Borzont nr. 77, județul Harghita
30.Határozattervezet-2019.03.26 privind aprobarea  documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ( DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „Reabilitarea Școlii Generale nr. 1, Gaal Tamas comuna  Joseni, sat Borzont nr. 77, județul Harghita
31.Határozattervezet-2019.03.27 privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL în vedere implementării obiectivul de investiție: „Reabilitarea Școlii Generale nr. 1, Gaal Tamas din comuna Joseni, sat Borzont ”
32.Határozattervezet-2019.04.02 privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Joseni
33.Határozattervezet-2019.04.11 privind aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5777/2017  încheiat cu SC Ecodesign SRL în cadrul proiectului „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA  JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
34.Határozattervezet-2019.04.11 privind aprobarea majorării valorii investiției și modificării art. 1 din HCL nr. 73/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „REAB ILITARE TERMICĂ, RENOVARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL COMUNA JOSENI, SAT BORZONT, JUDEȚUL HARGHITA”
35.Határozattervezet-2019.04.16 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, sociale, sportive, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor Culturale, sociale și sportive
36.Határozattervezet-2019.04.18 privind aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 776/2019 încheiat cu SC Fortat Hause S.R.L în cadrul proiectului „ REABILITAREA AMENAJAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ȘCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMĂRIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
37.Határozattervezet-2019.04.22 pentru modificarea Hotărârii nr. 10/2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a listei cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări/F3 pentru obiectivul de investiție  „Construire trotuar de-a lungul DJ 126 în Comuna Joseni”
38.Határozattervezet-2019.05.03 privind aprobarea majorării valorii contractului de execuție nr. 3532/2018 încheiat cu S.C. Hamerlemn 2004 S.R.L., în cadrul proiectului „REABILITARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL „ PETOFI SANDOR ” COMUNA JOSENI, SAT SOSENI, JUDEȚUL HARGHITA
39.Határozattervezet-2019.05.03 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de cetățean de onoare ”PRO SERVITUM CIVITATEM”
40.Határozattervezet-2019.05.03 privind acordarea titlului ”PRO SERVITUM CIVITATEM”
41.Határozattervezet-2019.05.09 privind propunerea de atribuire în proprietate a terenului în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată
42.Határozattervezet-2019.05.09 pentru modificarea Actului constitutiv al societății Gyervíz Distrib Serv S.R.L din Gheorgheni
43.Határozattervezet-2019.05.16 privind rectificarea  și modificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019
44.Határozattervezet-2019.06.05 privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, amenajarea și dotarea clădirii școlii ”Regi emeletes” pentru sediul nou al Primăriei din comuna Joseni, județul Harghita
45.Határozattervezet-2019.06.19 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni 2019
46.Határozattervezet-2019.06.20 privind rectificarea și modificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019.
47.Határozattervezet-2019.06.26 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „EXTINDEREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
48.Határozattervezet-2019.07.05 privind numirea administratorului Societății Gyervíz Distrib Serv S.R.L
49.Határozattervezet-2019.08.01 privind rectificarea și modificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019.
50.Határozattervezet-2019.08.01 privind demararea procedurii de selecție a  administratorului unic al Societății Gyerviz Distrib Serv SRL din Gheorgheni
51.Határozattervezet-2019.08.01 privind revocarea HCL nr.44/2019, respectiv numirea administratorului unic al Societății Gyerviz Distrib Serv SRL din Gheorgheni.
52.Határozattervezet-2019.08.02 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
53.Határozattervezet-2019.08.02 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
54.Határozattervezet-2019.08.02 privind aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5708/31.08.2017 încheiat cu SC ING SERVICE SRL în cadrul proiectului  „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
55.Határozattervezet-2019.08.02 privind aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5777/2017  încheiat cu S.C. Ecodesign S.R.L, în cadrul proiectului „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR  RAR  LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
56.Határozattervezet-2019.08.02 pentru modificarea Hotărârii nr. 33/2019 privind aprobarea devizului general și a listei de cantități de lucrări pe categorii de lucrări actualizați pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI”
57.Határozattervezet-2019.08.02 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ADMINISTRATIVE PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI CASE COMUNITARE ÎN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
58.Határozattervezet-2019.08.02 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Joseni
59.aHatározattervezet-2019.09.10 privind aprobarea modificării  bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2019
60.Határozattervezet-2019.09.10 privind rectificarea și modificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni  pe anul 2019
61.Határozattervezet-2019.09.10 privind modificarea Hotărârii nr. 37/2019 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, sociale, sportive, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor Culturale, sociale și sportive
62.Határozattervezet-2019.09.10 privind aprobarea încheierii Contractului de împrumut de folosința auto
63.Határozattevezet-2019.10.03 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare prin concesiune în comuna Joseni
64.Határozattervezet-2019.10.07 privind închirierea imobilului – teren intravilan situat în Comuna Joseni, sat Bucin, aflat în domeniul privat al Comunei Joseni, pentru organizarea de activități turistice și de recreere
65.Határozattervezet-2019.10.10 privind rectificarea și modificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019
66.Határozattervezet-2019.10.17 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Joseni
67.Határozattervezet-2019.10.22 privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu
68.Határozattervezet-2019.10.22 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2020
69.Határozattervezet-2019.10.29 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
70.Határozattervezet-2019.10.31 privind rezilierea unilaterală al Contractului de Concesiune nr. 1184/2006 și al Contractului de închiriere nr. 40/2005,  încheiate cu S.C. IINDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA S.S Remetea
71.Határozattervezet-2019.10.31 privind rectificarea și modificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019
72.Határozattervezet-2019.10.31 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Joseni
73.Határozattervezet-2019.10.31 privind aprobarea repartizării profitului realizat de S.C. Kulturcentrum S.R.L
74.Határozattervezet-2019.11.12 privind aprobarea intabulării  unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni
75.Határozattervezet-2019.11.12 privind aprobarea preluării în administrare al suprafeței de 179 mp. teren aferent DJ 126, de la km. 12+390 – până la km. 12+445 proprietatea publică al Consiliului Județean Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita, în administrarea Comunei Joseni, prin Consiliul Local Joseni
76.Határozattervezet-2019.11.12 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție REABILITAREA ȘCOALA GENERALA NR.1 GAAL TAMAS , DIN COMUNA JOSENI, SAT. BORZONT
77.Határozattervezet-2019.11.27 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a umor activelor fixe corporale,  necorporale și în curs, și casarea acestora obiecte de inventar, din domeniul privat al Comunei Joseni
78.Határozattervezet-2019.11.27 privind înființarea  Serviciului voluntar pentru Situații de Urgență din Comuna Joseni, județul Harghita
79.Határozattervezet-2019.11.27 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2019
80.Határozattervezet-2019.11.27 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni
81.Határozattervezet-2019.12.11 pentru modificarea Hotărârii nr. 62/2019 aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Joseni
82.Határozattervezet-2019.12.11 privind rectificarea și modificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019
83.Határozattervezet-2019.12.16 privind aprobarea delegării a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în Comuna Joseni, județul Harghita.
84.Határozattervezet-2019.12.17 privind aprobarea primirii dreptului real de folosință gratuită de la Consiliului Județean Harghita, a terenului cu suprafața de 179 mp, situat de – a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile Kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție și care se află în domeniul public al județului Harghita.
85.Határozattervezet-2019.12.17 pentru revocarea Hotărârii nr. 69/2019 privind aprobarea preluării în administrare al suprafeței de 179 mp. teren aferent DJ 126, de la km. 12+390 – până la km. 12+445 proprietatea publică al Consiliului Județean Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita, în administrarea Comunei Joseni, prin Consiliul Local Joseni.
86.Határozattervezet-2019.12.31 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Joseni
87.Határozattervezet-2019.12.31 privind aprobarea modului de valorificare masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni
88.Határozattervezet-2019.12.31 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă al secțiunii de funcționare
89.Határozattervezet-2019.12.31 privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2019 pentru acoperirea deficitului anului 2019 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venikturi proprii și subvenții la data de 31 decembrie 2019

2018

1.Határozattervezet-2018.01.03 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Joseni
2.Határozattervezet-2018.01.04 privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Joseni, dl. Iszlai Barna Rudolf
3.Határozattervezet-2018.01.05 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul  „Construire trotuare dealungul DJ 126 în Comuna Joseni”
4.Határozattervezet-2018.01.05 privind aprobarea solicitării de preluare al Sistemului de alimentare cu apă pentru satele Joseni și Borzont, situat în Comuna Joseni, județul Harghita respectiv transmiterii acestuia din domeniul public al Județului Harghita, în domeniul public al Comunei Joseni
5.Határozattervezet-2018.01.05 pentru aprobarea plății ratelor de leasing a autoturismului Dacia Logan MCV din capitolul 51.01.03 până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2018 și a listei de investiție provizorie
6.Határozattervezet-2018.01.08 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a organigramei și a statului de funcții al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2018
7.Határozattervezet-2018.01.08 aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
8.Határozattervezet-2018.02.12 pentru aprobarea participării în proiectul „Europa pentru Cetățeni 2014-2020-Orașe înfrățite - HELYI  ÉRTÉKEK = EURÓPAI ÉRTÉKEK” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect
9.Határozattervezet-2018.02.12 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea imobilului intravilan, teren cu construcții, în suprafață de 25.018 mp. proprietatea publică al Comunei Joseni
10.Határozattervezet-2018.02.12 privind aprobarea organizării licitației publice în vederea concesionării unui imobil cu suprafața de 25.018 mp. teren cu construcții în intarvilan, proprietatea publică al Comunei Joseni
11.Határozattervezet-2018.02.19 pentru modificarea Hotărârii nr. 72/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al investiției, precum și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE SPORT PENTRU LICEUL TEHNOLOGIC SÖVÉR ELEK DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA
12.Határozattervezet-2018.02.19 pentru modificarea Hotărârii nr. 1/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Construire trutuar dealungul DJ 126 în Comuna Joseni”
13.Határozattervezet-2018.02.19 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al investiției, precum și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție „REABILITARE TERMICĂ, RENOVARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL COMUNA JOSENI, SAT BORZONT, JUDEȚUL HARGHITA” proiect nr.  81/2018, faza D.A.L.I
14.Határozattervezet-2018.02.19 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA, AMENAJAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ȘCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMĂRIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”.
15.Határozattervezet-2018.02.19 privind aprobarea alipirii unor imobile
16.Határozattervezet-2018.02.19 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, sociale, sportive, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor Culturale, sociale și sportive
17.Határozattervezet-2018.03.09 privind aprobarea întabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni
18.Határozattervezet-2018.03.12 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
19.Határozattervezet-2018.0312 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construirea agropensiune
20.Határozattervezet-2018.03.12 privind aprobarea organizării licitației publice deschise în vederea concesionării 13 terenuri extravilane categoria fâneața propr privata a Comunei Joseni cu suprafața totală de 14,27 Ha.
21.Határozattervezet-2018.03.12 privind aprobarea organizării licitației publice deschise în vederea concesionării unei săli de mese și bucătărie cu pivniță, cu suprafața de 435,16 mp, proprietatea publică al Comunei Joseni
22.Határozattervezet-2018.03.12 privind aprobarea organizării licitației publice deschise în vederea concesionării a șase săli din dispensarul uman din Comuna Joseni cu o suprafața totală de 109,54 mp., proprietatea publică al Comunei Joseni
23.Határozattervezet-2018.03.12 privind aprobarea studiuliui  de oportunitate pentru concesionarea 13 terenuri extravilane, categoria fâneață, proprietatea privată al Comunei Joseni, cu suprafața totală de 14,27 Ha, evidențiat în CF nr.50362 și 50363;
24.Határozattervezet-2018.03.12 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea sălii de mese și bucătăriei cu pivniță, cu o supr. totala de 435,15 mp, evidențiat în CF. nr 50630 Joseni, nr. cad. 50630
25.Határozattervezet-2018.03.12 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea a unui număr de șase săli din dispensarul uman din Comuna Joseni, cu o supr. totala de 109,54 mp, evidențiat în CF. 54915 Joseni, nr. cad. 54915
26.Határozattervezet-2018.03.12 privind acordarea unui drept de servitute  și acces de trecere subterană pe terenul din domeniul public al Comunei Joseni în vederea exploatării pe durata existenței liniei, în vederea alimentării cu energie electrică a unor locuințe
27.Határozattervezet-2018.03.12 pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 4/2018 privind stabilirea salariilor de bază funcționarului publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Joseni
28.Határozattervezet-2018.03.12 privind aprobarea alipirii unor imobile
29.Határozattervezet-2018.03.15 pentru modificarea Hotărârii nr. 48/2016 organizar ea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
30.Határozattervezet-2018.03.15 privind constatarea încetării de drept al mandatului de consilier local al domnului Kis Loránd în urma demisiei
31.Határozattervezet-2018.03.15 privind validarea mandatului consilierului supleant Székely Zoltán, ales la alegerile locale din 5 iunie 2016
32.Határozatterv ezet-2018.03.30 privind aprobarea raportului consiliului de administrație, a raportului comisiei de cenzori, a situațiilor financiare și a raportului de audit financiar a S.C Alfamor S.A pentru anul 2017
33.Határozatterv ezet-2018.03.30 privind aprobarea bilanțului contabil, a raportului administratorului și a raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2017
34.Határozattervezet-2018.03.30 privind aprobarea Regulamentului comunal cu privire la organizarea pășunatului precum și exploatarea pajiștilor și a pășunilor de pe raza administrativ-teritorială al comunei Joseni, județul Harghita
35.Határozattervezet-2018.03.30 privind aprobarea asocierii U.A.T Comuna Joseni cu U.A.T Județul Harghita, în vederea realizării în comun a lucrărilor „Construire trotuar lângă DJ 126 în comuna Joseni”, pe parcursul anilor bugetari 2018 și 2019
36.Határozattervezet-2018.04.19 pentru modificarea Hotărârii nr. 27/2018 privind aprobarea organizării licitației publice deschise în vederea concesionării a șase săli din dispensarul uman din Comuna Joseni cu o suprafața totală de 109,54 mp., proprietatea publică al Comunei Joseni
37.Határozattervezet-2018.04.19 privind rectificarea bugetului local al  unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
38.Határozattervezet-2018.04.19 pentru modificarea Hotărârii nr. 38/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA, AMENAJAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ȘCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMĂRIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
39.Határozattervezet-2018.04.19 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2018
40.Határozattervezet-2018.04.24 privind aprobarea studiului de oportunitate și a organizării licitației publice deschise, în vederea concesionării a unei suprafețe de 680 mp. teren intravilan, proprietatea privată al Comunei Joseni
41.Határozattervezet-2018.04.24 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ȘCOLII ”UJ EMELETES”, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA
42.Határozattervezet-2018.04.29 privind stabilirea procentului de ocupare a terenului (POT) și coeficientului de utilizare terenului (CUT) aplicabil pentru instituțiile publice la nivelul Comunei Joseni
43.Határozattervezet-2018.04.29 privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Joseni cu U.A.T. Județul Harghita, în vederea realizării unui sistem de supraveghere video pe DJ 126
44.Határozattervezet-2018.04.29 pentru modificarea Hotărârii nr.92/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018
45.Határozattervezet-2018.04.29 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.350 mii lei
46.Határozattervezet-2018.05.29 privind înființarea operatorului regional al serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, Societatea Gyerviz Distrib Serv S.R.L
47.Határozattervezet-2018.05.29 privind aprobarea contractării/garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 1.350,00 mii lei
48.Határozattervezet-2018.05.29 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
49.Határozattervezet-2018.05.30 privind nesuportarea cheltuielilor pentru racordarea la rețeaua de distribuție de gaze naturale al comunei Joseni localitățile Joseni, Borzont și Bucin
50.Határozattervezet-2018.07.02 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Joseni
51.Határozattervezet-2018.07.02 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
52.Határozattervezet-2018.07.03 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
53.Határozattervezet-2018.07.03 privind aprobarea utilizării fondului de rezervă
54.Határozattervezet-2018.07.16 privind aprobarea constituirii parteneriatului Comuna Joseni prin Consiliul Local Joseni, cu Consiliul Județean Harghita, UAT Voșlăbeni, UAT Suseni UAT Ciumani, UAT Lăzarea, în vederea realizării proiectelor de finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T inclusiv a nodurilor multimodale ” PROIECTE NEFINALIZATE
55.Határozattervezet-2018.08.09 pentru revocarea Hotărârii nr. 58/2018 privind  aprobarea utilizării fondului de rezervă
56.Határozattervezet-2018.08.09 pentru revocarea Hotărârii nr. 59/2018 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
57.Határozattervezet-2018.08.10 privind aprobarea indicatorului tehnico-economici/devizului  general actualizat pentru obiectivul de investiție „REABILITARE TERMICĂ, RENOVARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL COMUNA JOSENI, SAT BORZONT, JUDEȚUL HARGHITA
58.Határozattervezet-2018.08.10 privind aprobarea indicatorului tehnico-economici/devizului  general actualizat pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL „PETOFI SANDOR”.
59.Határozattervezet-2018.08.31 privind aprobarea virărilor de credite în trimestrul III și IV între capitole, subcapitole și articole
60.Határozattervezet-2018.08.31 pentru modificarea Hotărârii nr. 86/2017
61.Határozattervezet-2018.08.31 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al investiției, precum și al Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție; „ALIMENTARE REZERVOR DE APĂ DIN PUȚ FORAT ȘI EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
62.Határozattervezet-2018.09.07 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru deschiderea unei carieră de piatră Comuna Joseni, județul Harghita
63.Határozattervezet-2018.09.13 pentru modificarea Hotărârii nr. 14/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a organigramei și a statului de funcții al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2018
64.Határozattervezet-2018.09.13 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C.Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2018
65.Határozattervezet-2018.09.13 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice , prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A.,a terenului proprietate publică a Comunei Joseni, număr cadastral 55120 cu o suprafață totală de 7200 mp și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire sală de sport comuna Joseni, sat Joseni nr.110, jud. Harghita
66.Határozattervezet-2018.09.14 privind aprobarea modului de valorificare masei lemnoase din fondul forestier Proprietatea publică a Comunei Joseni
67.Határozattervezet-2018.09.14 privind rectificarea  bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018
68.Határozattervezet-2018.09.14 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni
69.Határozatterv ezet-2018.09.27 privind aprobarea proiectului: „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TENT-T, Apel de proiecte nr POR 2018/6.1/6, precum și a cheltuielilor acestuia
70.Határozattervezet-2018.09.27 privind aprobarea dezlipirii unor imobile
71.Határozattervezet-2018.09.27 privind aprobarea începerii demersurilor în vederea realizării proiectului: „REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ NR. 1 GAAL TAMAS BORZONT”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală
72.Határozattervezet-2018.09.27 privind aprobarea începerii demersurilor în vederea realizării proiectului: „Amenajarea  și dotarea terenului de sport la Liceul Tehnologic Sover Elek din Joseni”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală
73.Határozattervezet-2018.10.02 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019
74.Határozattervezet-2018.10.02 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018
75.Határozattervezet-2018.10.02 pentru aprobarea ocupării temporare a unei suprafețe de 3.300 mp. teren aflat în domeniul public al Comunei Joseni în vederea executării lucrărilor de modernizarea iluminatului public al Comunei Joseni, județul Harghita
76.Határozattervezet-2018.10.05 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018
77.Határozattervezet-2018.10.05 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Joseni nr.71/2018 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”S.A., a terenului proprietate publică a Comunei Joseni, nr.CF.55120 Joseni, număr cadastral 55120, o suprafață de 4000 mp., din suprafața totală de 8632 mp, și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire sală de sport comuna Joseni, sat Joseni nr. 110, jud. Harghita”
78.Határozattervezet-2018.10.08 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA.
79.Határozattervezet-2018.10.08 privind aprobarea contractului de finanțare nr.C0430A000011772100142 din 04.10.2018, încheiat între Comuna Joseni și MADR, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național Pentru Dezvoltarea Rurală 2014-2020.
80.Határozattervezet-2018.10.19 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat – modernizare DJ 126
81.Határozattervezet-2018.10.19 privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”.
82.Határozattervezet-2018.10.23 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al Comunei Joseni
83.Határozattervezet-2018.11.02 privind modificarea Anexei nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local 15/2018 privind constituirea ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare GYERVÍZ”.
84.Határozattervezet-2018.11.22 privind  aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”, ”Sală de sport școlară – proiect pilot din satul Joseni, comuna Joseni, nr.110, județul Harghita”
85.Határozattervezet-2018.12.07 privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni
86.Határozattervezet-2018.12.07 privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al imobilului teren intravilan în suprafață de 300 mp
87.Határozattervezet-2018.12.07 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli  al S.C.Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2018
88.Határozattervezet-2018.12.12 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018
89.Határozattervezet-2018.12.14 privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilului teren intravilan, în suprafață de 300 mp
90.Határozattervezet-2018.12.14 pentru modificarea Hotărârii nr. 26/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea 13 terenuri extravilane, categoria fâneață, proprietatea privată al Comunei Joseni, cu suprafața totală de 14,27 Ha, evidențiat în CF nr. 50362 și 50363
91.Határozattervezet-2018.12.14 pentru modificarea Hotărârii nr. 29/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate și a organizării licitației publice deschise în vederea concesionării a unei suprafețe teren de 14,27 ha, proprietate privată al Comunei Joseni
92.Határozattervezet-2018.12.14 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 30/2018 privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire agropensiune
93.Határozattervezet-2018.12.19 privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018
94.Határozattervezet-2018.12.21 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Joseni și al Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 41/2000

Határozattervezetek

2017

1. Határozat tervezet - 03.01.2017

2. Határozat tervezet - 12.01.2017

3. Határozat tervezet - 16.01.2017

4. Határozat tervezet - 16.01.2017

5. Határozat tervezet - 17.01.2017

6. Határozat tervezet - 17.01.2017

7. Határozat tervezet - 02.02.2017

8. Határozat tervezet - 07.02.2017

9. Határozat tervezet - 08.02.2017

10. Határozat tervezet - 01.03.2017

11. Határozat tervezet - 09.03.2017

12. Határozat tervezet - 10.03.2017

13. Határozat tervezet - 10.03.2017

14. Határozat tervezet - 10.03.2017

15. Határozat tervezet - 10.03.2017

16. Határozat tervezet - 17.03.2017

17. Határozat tervezet - 21.03.2017

18. Határozat tervezet - 23.03.2017

19. Határozat tervezet - 24.03.2017

20. Határozat tervezet - 04.04.2017

21. Határozat tervezet - 04.04.2017

22. Határozat tervezet - 24.03.2017

23. Határozat tervezet - 04.04.2017

24. Határozat tervezet - 04.05.2017

25. Határozat tervezet - 09.06.2017

26. Határozat tervezet - 13.06.2017

27. Határozat tervezet - 10.07.2017

28. Határozat tervezet - 10.07.2017

29. Határozat tervezet - 11.07.2017

30. Határozat tervezet - 11.07.2017

31. Határozat tervezet - 11.07.2017

32. Határozat tervezet - 11.07.2017

33. Határozat tervezet - 11.07.2017

34. Határozat tervezet - 11.07.2017

35. Határozat tervezet - 17.07.2017

36. Határozat tervezet - 20.07.2017

37. Határozat tervezet - 20.07.2017

38. Határozat tervezet - 20.07.2017

39. Határozat tervezet - 20.07.2017

40. Határozat tervezet - 22.07.2017

41. Határozat tervezet - 14.08.2017

42. Határozat tervezet - 14.08.2017

43. Határozat tervezet - 14.08.2017

44. Határozat tervezet - 14.08.2017

45. Határozat tervezet - 14.08.2017

46. Határozat tervezet - 14.08.2017

47. Határozat tervezet - 14.08.2017

48. Határozat tervezet - 14.08.2017

49. Határozat tervezet - 03.09.2017

50. Határozat tervezet - 12.09.2017

51. Határozat tervezet - 12.09.2017

52. Határozat tervezet - 12.09.2017

53. Határozat tervezet - 12.09.2017

54. Határozat tervezet - 06.10.2017

55. Határozat tervezet - 06.10.2017

56. Határozat tervezet - 06.10.2017

57. Határozat tervezet - 06.10.2017

58. Határozat tervezet - 06.10.2017

59. Határozat tervezet - 06.10.2017

60. Határozat tervezet - 06.10.2017

61. Határozat tervezet - 16.10.2017

62. Határozat tervezet - 16.10.2017

63. Határozat tervezet - 16.10.2017

64. Határozat tervezet - 16.10.2017

65. Határozat tervezet - 03.11.2017

66. Határozat tervezet - 03.11.2017

67. Határozat tervezet - 03.11.2017

68. Határozat tervezet - 03.11.2017

69. Határozat tervezet - 24.11.2017

70. Határozat tervezet - 08.12.2017

71. Határozat tervezet - 12.12.2017

72. Határozat tervezet - 12.12.2017

73. Határozat tervezet - 12.12.2017

74. Határozat tervezet - 12.12.2017

75. Határozat tervezet - 12.12.2017

76. Határozat tervezet - 18.12.2017

77. Határozat tervezet a 2017-es költségvetés módositásával kapcsolatosan