Hotarari 2017

NR.1./2017 Hotarare pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului anilor precedenti al deficitului sectiunii de functionare din 2016 al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii - a Liceului Tehnologic Sover Elek Joseni

NR.2./2017 Hotarare pentru aplobarea platii ratelor de lizing a autoturismului Dacia LogeLn MCV din capitolul 51.01.03 pana la aprobarrea bugetului initial pe anul 2017

NR.3./2017 Hotarare privind organizarea consiliului de administratie al S.C. KULTURCENTRUM S.R.L.

NR.4./2017 Hotarare privind aprobarea Planulul de actiuni de interes local pentru anul 2017, estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

NR.5./2017 Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Joseni cu unele localitati din judetul Harghita, in vederea infintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "G7-ENERGIA"

NR.6./2017 Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni pentru anul 2017

NR.7./2017 Hotarare privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

NR.8./2017 Hotarare pentru revocarea Hotararii nr. 73/2016 privind aprobarea acordarii unui drept de servitute de trecere subterana pe terenul din domeniul public al Comunei Joseni pentru Janosi Robert

NR.9./2017 Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrariror de interventii " REABILITAREA, AMENAJAREA SI DOTAREA CLADIRII SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA ", proiect nr. 499/2015, FAZA: D.A.L.I.

NR.10./2017 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2017

NR.11./2017 Hotarare privind aprobarea intabularii drumului pamannt Ölves, proprietate publica al Comunei Joseni

NR.12./2017 Hotarare pentru modificare hotararii nr. 64/2016 privind aprobarea valorificarii masei lemnoase pusa in valoare din fondul forestier al comunei Joseni

NR.13./2017 Hotarare pentru modificarea hotararii nr. 63/2016 aprobarea valorificarii masei lemnoase pusa in valoare din fondul forestier al comunei Joseni

NR.14./2017 Hotarare pentru modificarea hotararii nr. 62/2016 privind organizarea licitatiei publice in vederea concesionarii unei suprafete de 200 mp. teren din domeniul public al Comunei Joseni

NR.15./2017 Hotarare pentru modificarea hotararii nr. 60/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Amenajarea trotuarelor in zona centrala a comunei Joseni"

NR.16./2017 Hotarare pentru modificarea hotararii nr. 6l/2016 privind aprobarea Proiectului Tehnic si caietul de sarcini pentru obiectivul " Amenajarea trotuarelor in zona centrala a comunei Joseni"

NR.17./2017 Hotarare privind aprobarea inceperii demersurilor in vedere a realizarii proiectului: " CONSTRUIRE UNEI SALI DE SPORT PENTRU LICEUL TEHNOLOGIC "SOVER ELEK" DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA ", in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala

NR.18./2017 Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Szakács László Levente in urma demisiei

NR.19./2017 Hotarare privind validarea mandatului consilieriului supleant dl. Szekeres Ferenc, ales la alegerile locale din 5 iunie 2016,

NR.20./2017 Hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 2.000 mii lei

NR.21./2017 Hotarare privind aprobarea bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

NR.22./2017 Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unei suprafete de 4 mp. teren, proprietatea publica al Comunei Joseni

NR.23./2017 Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Joseni

NR.24./2017 Hotarare privind aprobarea infiintarii unui post suplimentar de sofer in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Joseni

NR.25./2017 Hotarare privind implementarea proiectului "REABILITAREA DRUMURILOR DE ACCES SI DE EXPLOATATIE AGRICOLA DIN COMUNA JOSENI, JUD. HARGHITA "

NR.26./2017 Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "MODERNIZARE SI CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.27./2017 Hotarare privind implementarea proiectului cu titlul " MODERNIZARE SI CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA "

NR.28./2017 Hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional cu S.C. Salubriserv S.R.L

NR.29./2017 Hotarare privind aprobarea raportului consiliului de administratie, a raportului comisiei de cenzori, a situatiilor financiare si raportului de audit financiar a S.C. Alfamor S.A. pentru anul 2016

NR.30./2017 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a S.C.ALFAMOR S.A. Joseni pentru anul 2017

NR.31./2017 Hotarare privind aprobarea dezmembrarii in doua parcele al imobilului extravilan evidentiat in C.F. nr. 50362 Joseni, proprietatea privata al Comunei Joseni

NR.32./2017 Hotarare privind pentru modificarea art. 2 a Hotararii nr. 35/2015 pentru aprobarea regulamentului privind conditiile de taiere si de toaletare a arborilor si arbustilor de pe domeniul public si privat al Comunei Joseni si construireAa Comisiei locale de avizare a taierilor arborilor si arbustilor

NR.33./2017 Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitalii Planului Urbanistic General al comunei Joseni si al Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General, aprobat prin HCL Joseni nr. 41/2000

NR.34./2017 Hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA in valoare de 2.159.414,00 lei, reprezentand 35% din valoarea eligibila a investitiei de 6.169.754,29 lei, destinat realizarii investitiei publice de interes local, proiect: "EXTINDERE SI REABILITARE RETEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERA GRATAR RAR LA STATIA DE EPURARE SI EXTINDEREA RETEA DE APA, COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.35./2017 Hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA in valoarea de 775,606,32 lei, reprezentand 35% din valoarea eligibila a investitiei in valoare de 2.216.018,06 lei, destinat realizarii investitiei publice de interes local, proiect: "REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA CLADIRII GRADINITEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.36./2017 Hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA in valoarea de 1.582.977,23 lei, reprezentand 35% din valoarea eligibila a investitiei in valoare de 4.522.792,09 lei, destinat realizarii investitiei publice de interes local, proiect: "MODERNIZARI DE DRUMURI LOCALE IN SATELE BORZONT SI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.37./2017 Hotarare privind aprobarea bilantului contabil, araportului consiliului de administratie si a raportului asupra auditului sitiatiilor financiare al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2016,

NR.38./2017 Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a structurii organizatorice si functionale a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Joseni

NR.39./2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii si modificarii bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

NR.40./2017 Hotarare privind aprobarea rectificfarii si modificarii bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

NR.41./2017 Hotarare privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali

NR.42./2017 Hotarare privind stabilirea salriilor de baza functionarilor publici si personalului contractual din aparatul propriu primarului comunei Joseni

NR.43./2017 Hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C.KULTURCENTRUM S.R.L.

NR.44./2017 Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de acces pe poprietate publica sau privata a comunei Joseni, in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si unele masuri privind construirea de retele de comunicatii electronice

NR.45./2017 Hotarare privind aprobarea ocuparii temporare/definitive a terenului proprietatea publica a comunei Joseni in vederea realizarii investitiei "Dezvoltare retea cablu fibra optica in localitatile Toplita, Galautas, Sarmas, Subcetate, Remetea, Ditrau, Lazarea, Gheorgheni, Joseni din judelul Harghita"

NR.46./2017 Hotarare privind dizolvarea,lichidarea si radierea S.C. Alfamor S.A

NR.47./2017 Hotarare privind propunerea de atribuire in proprietate a terenului in baza art. 36 din Legea nr.18/1991, republicata si modificata

NR.48./2017 Hotarare privind propunerea de atribuire in proprietate a terenului in baza art. 36 din Legea nr.18/1991, republicata si modificata

NR.49./2017 Hotarare privind propunerea de atribuire in proprietate a terenului in baza art. 36 din Legea nr.18/1991, republicata si modificata

NR.50./2017 Hotarare privind propunerea de atribuire in proprietate a terenului in baza art. 36 din Legea nr.18/1991, republicata si modificata

NR.51./2017 Hotarare privind propunerea de atribuire in proprietate a terenului in baza art. 36 din Legea nr.18/1991, republicata si modificata

NR.52./2017 Hotarare privind propunerea de atribuire in proprietate a terenului in baza art. 36 din Legea nr.18/1991, republicata si modificata

NR.53./2017 Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare a autopompei cu tun ROMAN 8.135 F.A.123 aflat in proprietatea privata al Comunei Joseni

NR.54./2017 Hotarare privind aprobarea modificarii bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimari pentru anni 2018-2020

NR.55./2017 Hotarare revocarea hotararii nr. 3/2017 privind organizarea consiliului de administratie al S.C.KULTURCENTRUM S.R.L.

NR.56./2017 Hotarare pentru revocarea hotararii nr.79/2016 privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Joseni aporbat prin Hotarare Consiliului Local nr. 1/2016

NR.57./2017 Hotarare pentru revocarea hotararii nr. 80/2016 privind aprobarea intabularii si a ternului intravilan, in suprafata de 2914 mp., proprietate publica al Comunei Joseni

NR.58./2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

NR.59./2017 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al investitiei, precum si a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie: "REABILITARE SI DOTAREA CLADIRII ADMINISTRATIVE PENTRU INFIINTAREA UNEI CASE COMUNITARE DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA" proiect nr. 540/2017, faza D.A.L.I

NR.60./2017 Hotarare privind implementarea proiectului "REABILITAREA SI DOTAREA CLADIRII ADMINISTRATIVE PENTRU INFIINTAREA UNEI CASE COMUNITARE DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.61./2017 Hotarare privind achizitionarii prin cumparare al imobilului teren intravilan in suprafata de 10.000 mp.

NR.62./2017 Hotarare privind aprobrarea infiintarea unui cabinet medical scolar la Liceul Technologic Sövér Elek Joseni

NR.63./2017 Hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

NR.64./2017 Hotarare privind aprobarea contractului de finantare nr. C0430F000011772100033 din octombrie 2017 pentru proiectul "MODERNIZARE SI CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.65./2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

NR.66./2017 Hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA in valoare de 2.382.935 lei, reprezentand 35% din valoarea elegibila a investitiei in valoare de 6.808.386,52 lei, destinat realizarii investitiei publice de interes local, proiect: "MODERNIZARE SI CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.67./2017 Hotarare privind aprobarea pretului de cumparare al imobilului teren intravilan, zona industriala in suprafata de 10.000 mp.

NR.68./2017 Hotarare privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprieteatea publica a Comunei Joseni

NR.69./2017 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie "REABILITAREA, AMENAJAREA SI DOTAREA CLADIRII SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA".

NR.70./2017 Hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL in vederea implementarii obiectivului de investitie: "REABILITAREA, AMENAJAREA SI DOTAREA CLADIRII SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA".

NR.71./2017 Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Joseni

NR.72./2017 Hotarare privind aporbarea indicatorilor tehnico-economici al investitiei, precum si Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie: "CONSTRUIREA UNEI SALI DE SPORT PENTRU LICEUL TEHNOLOGIC SÖVÉR ELEK DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.73./2017 Hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL in vederea implementarii obiectivului de investitie: "CONSTRUIREA UNEI SALI DE SPORT PENTRU LUCEUL TEHNOLOGIC SÖVÉR ELEK DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA".

NR.74./2017 Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea terenului intravilan in suprafata de 15.000 mp., proprietatea publica al Comunei Joseni

NR.75./2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimarii pentru anii 2018-2020

NR.76./2017 Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unei suorafete de 15.000 mp. teren intravilan, proprietea publica al Comunei Joseni

NR.77./2017 Hotarare privind propunerea de atribuire in proprietate a terenului in baza art.36 din Legea nr.18/1991, republicata si modificata

NR.78./2017 Hotarare pentru modificarea hotararii Nr.71/2017 privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Joseni

NR.79./2017 Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr.62/2017 privind aprobarea infiintarea unui cabinet medical scolar la Liceul Technologic Sövér Elek Joseni

NR.80./2017 Hotarare pentru revocarea Hotararii nr.55/2016 privind ocuparea temporara si definitiva a terenului aflat in domeniul public al Comunei Joseni, in vederea executarii lucrariilor de instalare a cablului cu fibra optica pe o lungime de 5.379 m

NR.81./2017 Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie: "MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC, COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.82./2017 Hotarare privind aprobarea Regulamentului consolidat si armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel judetean pentru localitatile membre ale ADI "Sistemului integrat de management al deseurilor" Harghita.

NR.83./2017 Hotarare privind aporbarea rectificarii bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

NR.84./2017 Hotarare privind aprobarea asocierii Unitatii administrativ-teritoriale Joseni, prin Consiliul Local Joseni cu Unitatea administrativ teritoriala Judetul Harghita in vederea intretinerii de iarna a drumurilor judetene in perioada decembrie 2017 - ianuarie 2018

NR.85./2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

NR.86./2017 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr.28/2017 privind aprobarea incheierii actului aditional cu S.C. Salubriserv S.R.L

NR.87./2017 Hotarare pentru modificarea hotararii nr.69/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie "REABILITAREA, AMENAJAREA SI DOTAREA CLADIRII SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.88./2017 Hotarare PENTRU MODIFICAREA HOTARARII NR. 70/2017 privind asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli , care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL in vederea implementarii obiectivului de investitie: "REABILITAREA, AEMNAJAREA SI DOTAREA CLADIRII SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.89./2017 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr.41/2017 privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali

NR.90./2017 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 42/2017 privind stabilirea salariilor de baza functionarilor publici si presonalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Joseni

NR.91./2017 Hotarare pentru aprobarea modificarii Statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

NR.92./2017 Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2018