HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

2024

HCL nr. 1 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți anului 2023 pentru acoperirea definitivă a deficitului anului 2023 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venituri proprii șu subvenții, la data de 31 decembrie 2023

HCL nr. 2 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2024-2025 pentru unitățile de învățământ preuniversitare din Comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr. 3 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 120/2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea PREMIUM TRANSILVANIA SOCIETATE COOPERATIVĂ

HCL nr. 4 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 121/2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 54838 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea S. LEN-BETT S.R.L.

HCL nr. 5 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 128/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL nr. 6 Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr. 7 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2024 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001–privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr. 8 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 107/2023 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Joseni

HCL nr. 9 Hotărâre privind desemnarea persoanelor în adunarea generală al societății Kulturcentrum SRL, pentru reprezentarea Comunei Joseni, în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024, și a statului de funcții

HCL nr. 10 Hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027

HCL nr. 11 Hotărâre privind aderarea comunei Joseni, jud. Harghita la Asociația Comunelor din România

HCL nr. 12 Hotărâre privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit public intern

HCL nr. 13 Hotărâre privind închirierea casei de locuit cu suprafața de 120 mp, etaj 1, aflat în domeniul privat al Comunei Joseni, evidențiat în CF nr 50836 Joseni, nr. cad. 50836, A.1.1

HCL nr. 14 Hotărâre privind închirierea imobilului – Clădire in intravilan situat în Comuna Joseni, 664, evidențiat în Cartea funciara nr. 54497 Joseni, nr. cad. 54497-C2, aflat în domeniul privat al Comunei Joseni

HCL nr. 15 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Elaborare și modificare Plan Urbanistic General în Comuna Joseni”

HCL nr. 16 Hotărâre privind aprobarea completării anexei nr. 3 a Hotărârii nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al  Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni

HCL nr. 17 Hotărâre privind aprobarea  modificării bugetului local și a repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni, pe anul 2024

HCL nr. 18 Hotărâre privind aprobarea colaborării între U.A.T. Comuna Joseni și U.A.T Județul Harghita, în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier

HCL nr. 19 Hotărâre privind aprobarea decontării a cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL nr. 20 Hotărâre privind aprobarea demolării și radierii construcției de sub A.1.2 din CF. nr. 50630 Joseni

HCL nr. 21 Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a numărului de personal al Serviciului voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr. 22 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 7/2024 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2024 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr. 23 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Joseni

HCL nr. 24 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 25 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 26 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 27 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 10/2024 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027

HCL nr. 28 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 29 Hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis Societății Comerciale AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Joseni, județul Harghita

HCL nr. 30 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției: ”ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CU STAȚII DE EPURARE ÎN ZONA BUCIN, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”, pentru a fi depus în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare și epurarea a apelor uzate, finanțat din fondul pentru mediu

HCL nr. 31 Hotărâre privind aprobarea participării Comunei Joseni, județul Harghita la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, pentru obiectivul de investiții ”ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CU STAȚII DE EPURARE ÎN ZONA BUCIN, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 32 Hotărâre privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local și a repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni, pe anul 2024

HCL nr. 33 Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

HCL nr. 34 Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă in valoare din fondul forestier al comunei Joseni

HCL nr. 35 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Joseni

HCL nr. 36 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 127/2023 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Joseni și a Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General

HCL nr. 37 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 126/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024

HCL nr. 38 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 128/2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL nr. 39 Hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 5/2024 pentru modificarea hotărârii nr. 128/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL nr. 40 Hotărâre privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii, sursa E de finanțare, ale Liceului Tehnologic ”Sövér Elek” Joseni

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

2023

HCL nr. 1 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți anului 2022 pentru acoperirea definitivă a deficitului anului 2022 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venituri proprii șu subvenții, la data de 31 decembrie 2022

HCL nr. 2 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă, în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a unității administrativ teritoriale „Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii” și a cheltuielilor de dezvoltare a unității administrativ teritoriale din excedentul „Bugetul fondurilor externe nerambursabile”

HCL nr. 3 Hotărâre privind aprobarea proiectului ” Együtt Európában! Together in Europe! și aprobarea cheltuielilor legate de proiect

HCL nr. 4 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 5 Hotărâre  privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”, în cadrul PNRR/2022/C1, I.1 ”Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei

HCL nr. 6 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Joseni, 2021-2027

HCL nr. 7 Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 6.000.000,00 lei pentru o perioadă de până la 10 ani, în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr. 8 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 9 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2023

HCL nr. 10 Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al societății Kulturcentrum S.R.L

HCL nr. 11 Hotărâre privind mandatarea domnului viceprimar Bege László Balázs în adunarea generală a societății KULTUR CENTRUM S.R.L pentru reprezentarea Consiliului Local Joseni în vederea stabilirii salariilor angajaților societății

HCL nr. 12 Hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita

HCL nr. 13 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 97/2023 privind aprobarea numărului maxim de asistenți personali

HCL nr. 14 Hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026

HCL nr. 15 Hotărâre privind stabilirea numărului de asistenți personali al persoanelor cu handicap pentru anul 2023

HCL nr. 16 Hotărâre pentru revocarea hotărârii nr. 12/2023 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita

HCL nr. 17 Hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita

HCL nr. 18 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 19 Hotărâre privind aprobarea radierii construcțiilor de sub A.1.2 și A. 1.3 din CF. nr. 54496 Joseni, și înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra construcției de sub nr. A.1.1., proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 20 Hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare ce sa va încheia cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) pentru colaborarea interinstituțională din cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

HCL nr. 21 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului din CF nr. 50365 joseni, în două corpuri funciare

HCL nr. 22 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 5/2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”,  în cadrul PNRR/2022/C1, 1.1 ”Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei

HCL nr. 23 Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”, în cadrul PNRR, COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI, INVESTIȚIA 2 Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate

HCL nr. 24 Hotărâre privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama și în numele UAT Joseni, a atribuțiilor prevăzute de Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 101/-2006 a serviciului de salubrizare a localităților

HCL nr. 25 Hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Gheorgheni și UAT Joseni, în scopul cooperării pentru înființarea Centrului Comunitar Integrat din Municipiul Gheorgheni în cadrul apelului PNRR din cadrul Ministerul Sănătății

HCL nr. 26 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 66/2022 privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea  comunei Joseni, ca stațiunea turistică de interes local

HCL nr. 27 Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL nr. 28 Hotărâre privind aprobarea demolării și radierii construcției de sub  A.1.2 din CF. nr. 50911 Joseni

HCL nr. 29 Hotărâre privind aprobarea contractării a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentarea juridică

HCL nr. 30 Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56764 Joseni nr. cad. 56764 proprietatea privată al UAT Joseni

HCL nr. 31 Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56765 Joseni nr. cad. 56765 proprietatea privată al UAT Joseni

HCL nr. 32 Hotărâre privind aprobarea asocierii UAT Comuna Joseni cu UAT Județul Harghita în vederea realizării în comun a investiției  „Extinderea rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 33 Hotărâre privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al unui imobil, situat în comuna Joseni, sat Joseni, str. Gheorgheni, nr. 75

HCL nr. 34 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Extinderea rețelelor de apă și canalizare din Comuna Joseni, jud. Harghita”

HCL nr. 35 Hotărâre privind aprobarea participării comunei Joseni în proiectul ” Harghita biblio digital Hub (HbdH)” ce se va depune în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022, Componența 7 Transformarea digitală Operațiunea D. Competențe digitale, Capital uman și utilizarea Internetului Investiția 117. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.

HCL nr. 36 Hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între UAT Joseni, Liceul Tehnologic Sövér Elek și Asociația Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A în scopul cooperării pentru derularea proiectului AFM, cu titlul „Educația și conștientizarea elevilor privind protecția mediului”.

HCL nr. 37 Hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 83 unității de învățământ cu personalitate juridică și conexe din județul Harghita” de către UAT JOSENI, în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, UAT-urile din județul Harghita, Clubul Sportiv Școlar Gheorgheni, Clubul Sportiv Școlar Odorheiu Secuiesc și Clubul Copiilor „Cimbora” Odorheiu Secuiesc, în cadrul Programului Național de Reziliență Redresare (PNRR) pentru Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație: Reforma 4., Investiția 13., Investiția 14, Reforma 5. Investiția 9 și Reforma 6. Investiția 11.

HCL nr. 38 Hotărâre privind aprobarea actualizării și introducerea în cadastru al imobilului evidențiat sub nr. top. 3589 din CF nr. 86 Joseni

HCL nr. 39 Hotărâre privind aprobarea ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare de 6.000.000 lei pentru o perioadă de până la 120 luni, în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente  obiectivului de investiții Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr. 40 Hotărâre privind aprobarea semnării contractului de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate cu CEC BANK S.A.

HCL nr. 41 Hotărâre pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

HCL nr. 42 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni

HCL nr. 43 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni

HCL nr. 44 Hotărâre privind aprobarea numărului de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr. 45 Hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru zona industrială și agricolă

HCL nr. 46 Hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru zona industrială

HCL nr. 47 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivul de investiții:  „Extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 48 Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului la A.F.M. în cadrul programului privind ”protecția speciilor da faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice”

HCL nr. 49 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni

HCL nr. 50 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 101/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL nr. 51 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 52 Hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita al imobilului din CF nr. 56749 Joseni

HCL nr. 53 Hotărâre privind aprobarea participării UAT Comuna Joseni la înființarea Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA, prin transformarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, precum și desemnarea reprezentantului UAT Comuna Joseni în cadrul Adunării Generale a Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA

HCL nr. 54 Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor a comunei JOSENI

HCL nr. 55 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 103/2022 privind aprobarea delegării temporare a gestiunii serviciului public de salubrizare, în comuna Joseni, județul Harghita, până la finalizarea procedurii de concesionare a serviciului

HCL nr. 56 Hotărâre privind participarea Comunei Joseni, Județul Harghita la constituirea parteneriatului LEADER „Grup de Acțiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 LEADER 2023-2027” în perioada de programare 2023-2027

HCL nr. 57 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: ”Reabilitarea și extinderea rețelei de apă din Comuna Joseni, Județul Harghita”

HCL nr. 58 Hotărâre privind aprobarea situației de financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație a societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2022

HCL nr. 59 Hotărâre privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni

HCL nr. 60 Hotărâre pentru declararea de uz și interes public, precum și aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Joseni al imobilului din CF nr. 56749 Joseni, nr. cad. 56749

HCL nr. 61 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 62 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 63 Hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului ”Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale, comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” a terenurilor pentru amplasarea noilor investiții

HCL nr. 64 Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectul de investiție: „Modernizare drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 65 Hotărâre privind aprobarea completării inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni,  județul Harghita cu clădirea agro administrativă, evidențiat în CF nr. 54496, Joseni sub nr.crt. A1.1, nr. cad. 54496-C1

HCL nr. 66 Hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni prin virări de credite între trimestre

HCL nr. 67 Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL nr. 68 Hotărâre pentru declararea de uz și interes public, precum și aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Joseni a clădirea agro administrative, evidențiat în CF nr. 54496, Joseni sub nr. crt. A1.1, nr. cad. 54496-C1 și aprobarea intabulării acestuia ca domeniu public al Comunei Joseni

HCL nr. 69 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economica actualizat pentru investiția: ”CONSTRUIRE CENTRU OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, SAT BORZONT, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 70 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire Centru Operativ pentru Situații de Urgență, Sat Borzont, Comuna Joseni, Județul Harghita”

HCL nr. 71 Hotărâre privind închirierea imobilului – Clădire in intravilan situat în Comuna Joseni, nr. 665 aflat în domeniul public al Comunei Joseni, pentru organizarea de activități de Servicii

HCL nr. 72 Hotărâre privind aprobarea condițiilor pentru organizarea și desfășurarea pășunatului pe raza comunei Joseni

HCL nr. 73 Hotărâre privind aprobarea modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, al societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2023

HCL nr. 74 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei joseni

HCL nr. 75 Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

HCL nr. 76 Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni nr. cad. 56804 proprietatea privată al UAT Joseni

HCL nr. 77 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni prin virări de credite între trimestre

HCL nr. 78 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economica actualizat pentru investitia: “CONSTRUIRE CENTRU OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, SAT BORZONT, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 79 Hotărâr privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei joseni

HCL nr. 80 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Sövér Elek Joseni

HCL nr. 81 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 58/2023 privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație a societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2022

HCL nr. 82 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 59/2023 privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local al unităţii administrativ teritoriale Comuna Joseni

 HCL nr. 83 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 71/2023 privind închirierea imobilului – Cladire in intravilan situat în Comuna Joseni, nr. 665 aflat în domeniul public al Comunei Joseni, pentru organizarea de activități de Servicii

HCL nr. 84 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 77/2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al unităţii administrativ teritoriale Comuna Joseni prin virări de credite între trimestre

HCL nr. 85 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Joseni

HCL nr. 86 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al aparatului de specialitate a Primarului comunei Joseni

HCL nr. 87 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni prin virări de credite între trimestre

HCL nr. 88 Hotărâre privind aprobarea completării inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita cu terenul arabil in intravilan, din CF. nr. 86 Joseni, top. 942, suprafața 2830 mp

HCL nr. 89 Hotărâre privind aprobarea intabulării imobilului, proprietate privată al Comunei Joseni

HCL nr. 90 Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56764 Joseni nr. cad. 56764 proprietatea privată al UAT Joseni

HCL nr. 91 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2023 privind aprobarea participării UAT Comuna Joseni la înființarea Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA, prin transformarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, precum și desemnarea reprezentantului UAT Comuna Joseni în cadrul Adunării Generale a Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA

HCL nr. 92 Hotărâre pentru aprobarea acordării sprijinului financiar din bugetul local al Comunei Joseni pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

HCL nr. 93 Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni nr. cad. 56804, proprietate privată al UAT Joseni

HCL nr. 94 Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 54838 Joseni nr. cad. 54838, proprietate privată al UAT Joseni

HCL nr. 95 Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 96 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni

HCL nr. 97 Hotărâre privind aprobarea contractării a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică

HCL nr. 98 Hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri

HCL nr. 99 Hotărâre privind aprobarea ocupării definitive a suprafeței de 90 mp și ocupării temporare a suprafeței de 9064 mp din domeniul public al comunei Joseni în vederea realizării investiției: ”Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 100 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 93/2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni nr. cad. 56804, proprietatea privată al UAT Joseni

HCL nr. 101 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 90/2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56764 Joseni nr. cad. 56764, proprietatea privată al UAT Joseni

HCL nr. 102 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 94/2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 54838 Joseni nr. cad. 54838, proprietatea privată al UAT Joseni

HCL nr. 103 Hotărâre pentru revocarea hotărârii nr. 76/2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni nr. cad. 56804, proprietatea privată al UAT Joseni

HCL nr. 104 Hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 56765 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea S.C. SICPOL S.R.L.

HCL nr. 105 Hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 56764 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea Societății STABILITEX BAU S.R.L.

HCL nr. 106 Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Joseni

HCL nr. 107 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a Comunei Joseni

HCL nr. 108 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni

HCL nr. 109 Hotărâre privind acceptarea donației a imobilului situat în extravilan, categoria de folosință arabil, evidențiate în CF. nr. 57034 Joseni, nr. cad. 57034 oferit cu titlu de donație pentru Comuna Joseni

HCL nr. 110 Hotărâre privind revocarea hotărârii nr. 80/2023 privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Sövér Elek joseni

HCL nr. 111 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Sövér Elek joseni

HCL nr. 112 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 23/2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”, în cadrul PNRR/2022/CI, I.1 ”Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei

HCL nr. 113 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 17/2023 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Joseni, județul Harghita

HCL nr. 114 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Construire parc fotovoltaic în comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 115 Hotărâre pentru depunerea și implementarea proiectului cu titlul „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ÎN COMUNA JOSENI”

HCL nr. 116 Hotărâre privind predarea în administrare către Liceul Tehnologic Sövér Elek Joseni a Sălii de sport școlare

HCL nr. 117 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 118 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 119 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 120 Hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 56804 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea PREMIUM TRANSILVANIASOCIETATE COOPERATIVĂ

HCL nr. 121 Hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului evidențiat în CF nr. 54838 Joseni aflat în domeniul privat al Comunei Joseni în favoarea S. LEN-BETT S.R.L.

HCL nr. 122 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 123 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 124 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 125 Hotărâre privind reducerea numărului maxim de posturi cu 10% aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni, județul Harghita

HCL nr. 126 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024

HCL nr. 127 Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Joseni și a Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 41/2000

HCL nr. 128 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL nr. 129 Hotărâre privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, prin depunerea cererii de finanțare a obiectivului de investiții: „REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ȘCOLII „ÚJ ELMELETES”, SAT JOSENI, NR. 627, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 130 Hotărâre privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, prin depunerea cererii de finanțare a obiectivului de investiții: „REABILITAREA GRĂDINIȚĂ „BOBITA”, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 131 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni

HCL nr. 132 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 66/2023 privind aprobarea modificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni prin virări de credite între trimestre

HCL nr. 133 Hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni       

HCL nr. 134 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 135 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 136 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 137 Hotărâre privind acordarea distincției ”PRO SERVITUM CIVITATEM” doamnei Hunyadi Irén

2022

HCL nr. 1 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 92/2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 54/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.”S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 2 Hotărâre privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2021 pentru acoperirea definitiva a deficitului anului 2021 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venituri proprii și subvenții la data de 31 decembrie 2021

HCL nr. 3 Hotărâre pentru aprobarea modelului contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

HCL nr. 4 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2022-2023 pentru unitățile de învățământ preuniversitare din Comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr. 5 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 103/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022

HCL nr. 6 Hotărâre privind solicitarea transmiterii cotei părți al Consiliului Județean Harghita din totalul de linie electrică realizat în cadrul investiției „Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa I și etapa II”, din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Joseni

HCL nr. 7 Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL nr. 8 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2022 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr. 9 Hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

HCL nr. 10 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinul Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 11 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinul Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 12 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 13 Hotărâre privind aprobarea intabulării imobilului proprietate privată al Comunei Joseni

HCL nr. 14 Hotărâre aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: „Modernizări drumuri locale în satele Borzont și Joseni, comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 15 Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL nr. 16 Hotărâre aprobarea situației financiare ale UAT Comuna Joseni, pentru anul fiscal 2021

HCL nr. 17 Hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2022

HCL nr. 18 Hotărâre privind  aprobarea statului de funcții al societății Kulturcentrum S.R.L

HCL nr. 19 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 89/2021 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES ȘI EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 20 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 90/2021 privind implementarea proiectului „ Reabilitarea și modernizarea drumurilor de acces și exploatare agricolă, Comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr. 21 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 96/2021 privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului Social din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni, județul Harghita

HCL nr. 22 Hotărâre pentru revocarea hotărârii nr. 97/2021 privind aprobarea procedurilor operaționale elaborate de Compartimentul Social

HCL nr. 23 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 24 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminelor Culturale din comuna Joseni

HCL nr. 25 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 15/2022 privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL nr. 26 Hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comunei Joseni pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025

HCL nr. 27 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 28 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat a imobilului din CF. nr 55443 Joseni, nr. cad. 55443 proprietatea Parohiei Romano Catolice Joseni

HCL nr. 29 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 103/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022

HCL nr. 30 Hotărâre privind rectificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 58/2021 privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Joseni, județul Harghita

HCL nr. 31 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelelor de apă și canalizare din Comuna Joseni, jud. Harghita”

HCL nr. 32 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a unității administrativ teritoriale ”Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii”

HCL nr. 33 Hotărâre privind aprobarea achiziționării prin cumpărare a unui autoutilitar

HCL nr. 34 Hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local prin virări credite între trimestre-al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni, pe anul 2022

HCL nr. 35 Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni, prin actualizarea valorii de inventar a unor bunuri

HCL nr. 36 Hotărâre pentru aprobarea acordării sprijinului financiar  din bugetul local al Comunei Joseni pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

HCL nr. 37 Hotărâre pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabile de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

HCL nr. 38 Hotărâre privind aprobarea  cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 39 Hotărâre privind închirierea imobilului – teren extravilan situat în Comuna Joseni, postata „Baktafő”, categoria de folosință pășune, aparținând domeniul privat al Comunei Joseni

HCL nr. 40 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 12/2022 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 41 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 13/2022 privind aprobarea intabulării imobilului, proprietate privată a Comunei Joseni

HCL nr. 42 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 14/2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: „Modernizări drumuri locale în satele Borzont și Joseni, comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 43 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 16/2022 aprobarea situației financiare ale UAT Comuna Joseni, pentru anul fiscal 2021

HCL nr. 44 Hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, a societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2022

HCL nr. 45 Hotărâre privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație a societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2021

HCL nr. 46 Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni, prin actualizarea valorii de inventar a unor bunuri

HCL nr. 47 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 48 Hotărâre privind schimbarea reprezentanților Comunei Joseni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ”

HCL nr. 49 Hotărâre privind schimbarea reprezentanților Comunei Joseni în Adunarea Generală a Societății AQUASERV MAROS S.R.L

HCL nr. 50 Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a numărului de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita

 HCL nr. 51 Hotărâre privind acordul pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național a unei suprafețe de teren de 40 ha pășune împădurită și inițierea procedurii pentru elaborarea amenajamentului silvic pentru o suprafață de 371,3 ha pășune împădurite

HCL nr. 52 Hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului: ”MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, COMUNA JOSENI, COMUNA CIUMANI și COMUNA SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 53 Hotărâre privind aprobarea rectificării și modificării prin virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022

HCL nr. 54 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție:

”REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ANEXA C1 PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI HALE AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 55 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate ”CONSTRUIRE CENTRU OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, COMUNA JOSENI, SAT BORZONT, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 56 Hotărâre privind devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție: „Modernizări drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 57 Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

HCL nr. 58 Hotărâre privind închirierea casei de locuit evidențiat în CF nr. 50836 Joseni nr. cad. 50836, domeniului privat al Comunei Joseni

HCL nr. 59 Hotărâre pentru revocarea hotărârii nr. 28/2022 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat a imobilului din CF. nr. 55443 Joseni, nr. cad. 55443 proprietatea Parohiei Romano Catolice Joseni

HCL nr. 60 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 103/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 și a Hotărârii nr. 29/2022

HCL nr. 61 Hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, în vederea implementării obiectivului de investiție: „Modernizări drumuri locale în comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 62 Hotărâre privind aprobarea modificării prin virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022

HCL nr. 63 Hotărâre privind aprobarea colaborării între U.A.T Comuna Joseni și U.A.T. Județul Harghita, în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unui blocaje în traficul rutier

HCL nr. 64 Hotărâre privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022

 HCL nr. 65 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 88/2021 și a procedurii de acordare a ajutorului individual de minimis Societății AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Joseni, județul Harghita, aprobată prin HCL nr. 88/2021

 HCL nr. 66 Hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea comunei Joseni, ca stațiune turistică de interes local

 HCL nr. 67 Hotărâre privind mandatarea domnului viceprimar Bege László Balázs în adunarea generală a societății KULTUR CENTRUM  S.R.L. pentru reprezentarea Consiliului Local Joseni în vederea stabilirii salariilor angajaților societății

 HCL nr. 68 Hotărâre privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022

 HCL nr. 69 Hotărâre privind aprobarea contractării a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică

 HCL nr. 70 Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni, prin includerea în acesta a bunurilor transmise din domeniul public al Consiliului Județean Harghita

 HCL nr. 71 Hotărâre privind predarea către Distribuție Energie Electrică Romania SA sucursala Harghita a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice aferente lucrării Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa I și etapa II

 HCL nr. 72 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 52/2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului: ”MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, COMUNA JOSENI, COMUNA CIUMANI și COMUNA SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”

 HCL nr. 73 Hotărâre privind înființarea unui punct de lucru și modificarea actului constitutiv al operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L

 HCL nr. 74 Hotărâre privind aprobarea actualizării poziției nr. 123 din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

 HCL nr. 75 Hotărâre pentru acceptarea donației a imobilelor situate în extravilan, categoria de folosință arabil, evidențiate în CF. nr. 56556 Joseni, nr. cad. 56544, oferite cu titlu de donație pentru comuna Joseni

 HCL nr. 76 Hotărâre privind aprobarea actualizării informațiilor  cadastrale a imobilului din CF. nr. 52306 Joseni

 HCL nr. 77 Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico economici actualizați pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drumuri locale în Comuna Joseni, județul Harghita”

 HCL nr. 78 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții: ”Construire piste pentru bicicliști în comuna Joseni, județul Harghita”

 HCL nr. 79 Hotărâre privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022

HCL nr. 80 Hotărâre privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, prin depunerea cererii de finanțare a obiectivului de investiții: „REABILITARE GRĂDINIȚĂ „BOBITA”, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 81 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Extinderea rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 82 Hotărâre privind aprobarea solicitării de la Consiliului Județean Harghita a coparticipării la finanțarea investiției „Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul Harghita” și a asocierii UAT Județul Harghita cu UAT Comuna Joseni, în vederea realizării în comun a investiției

HCL nr. 83 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare parcare și trotuare în comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 84 Hotărâre privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022

HCL nr. 85 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a activităților finanțate din ”Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii”

HCL nr. 86 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Amenajare parcare ți trotuare în comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 87 Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Comunei Joseni, în domeniul privat al Comunei Joseni a imobilului din CF nr. 55224 Joseni

HCL nr. 88 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 89 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate privată al Comunei Joseni

HCL nr. 90 Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL nr. 91 Hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr. 56/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL nr. 92 Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Joseni

HCL nr. 93 Hotărâre privind participarea Comunei Joseni prin aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului ”Realizarea pistei cicloturistice din județele Mureș, Harghita și Covasna” de către U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita în parteneriat cu U.A.T. Județul Mureș și U.A.T Județul Covasna în Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11- Turism și cultură

HCL nr. 94 Hotărâre privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022

HCL nr. 95 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023

HCL nr. 96 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului din CF nr. 55224 Joseni în două corpuri funciare

HCL nr. 97 Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de asistenți personali

HCL nr. 98 Hotărâre privind aprobarea rectificării și virări de credite a bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2022

HCL nr. 99 Hotărâre privind aprobarea Actului adițional pentru modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aquaserv Maros-Mureș și Societatea Aquaserv Maros S.R.L

HCL nr. 100 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2023-2024 pentru unitățile de învățământ preuniversitare din Comuna Joseni, Județul Harghita

HCL nr. 101 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL nr. 102 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2023 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr. 103 Hotărâre privind aprobarea delegării temporare a gestiunii serviciului public de salubrizare, în comuna Joseni, județul Harghita, până la finalizarea procedurii de concesionare a serviciului

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

2021

HCL nr. 1 Hotărâre privind numirea administratorului Societății Aquaserv Maros S.R.L

HCL nr.Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții respectiv a grilei de salarizare a Operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, Societatea AQUASERV MAROS S.R.L

HCL nr. 3 Hotărâre privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2020 pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a anului 2020 din bugetul local la data de 31 decembrie 2020

HCL nr. 4 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ADMINISTRATIVE PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI CASE COMUNITARE ÎN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 5 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a creditului Rural IFN SA

HCL nr. 6 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului a Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 7 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021

HCL nr. 8 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare pentru plata proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile programe din Fondul European de Dezvoltare Rurală

HCL nr. 9 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2021 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416-2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr. 10 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2021-2022 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr. 11 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Sövér Elek Joseni

HCL nr. 12 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 13 Hotărâre privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu pentru furnizarea apei potabile și a serviciului de canalizare la nivelul comunei Joseni

HCL nr. 14 Hotărâre pentru modificarea regulamentului Serviciului public de salubrizare, anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 71/2019 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare prin concesiune în comuna Joseni și a anexei Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021

HCL nr. 15 Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de voluntariat, al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr. 16 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „CONSTRUIRE SENS GIRATORIU,COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 17 Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.800.00,00 lei  pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflate în derulare

HCL nr. 18 Hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru extinderea rețelei electrice zona Bucin

HCL nr. 19 Hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Extinderea rețelile electrice de medie și de joasă tensiune de la ”Postul de transformare nr. 6” existent la o distanță de aproximativ 150 m de la DN 13B, lângă drumul forestier Putna, până la vârful Bucin”

HCL nr. 20 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 41/2014 privind aprobarea participării Comunei Joseni, prin Consiliul Local Josenei, în calitate de membru fondator la constituirea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munți Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás

HCL nr. 21 Hotărâre pentru aprobarea utilizării de către Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni excedentului din anii precedenți anului 2021 pentru acoperirea deficitului secțiunii de funcționare a anului 2020- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venitul proprii și subvenții- la data de 31 decembrie 2020

HCL nr. 22 Hotărâre privind numirea persoanei pentru evidențierea situației datoriei publice locale în Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Comuna Joseni

HCL nr. 23 Hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea  Aquaserv Maros S.R.L., Regulamentului și  Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni

HCL nr. 24 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA ȘI EXTINDRE CAMIN CULTURAL „PETOFI SANDOR”

HCL nr. 25 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare camera grătar rar la stația de epurare și extindere de rețea de apă, Comuna Joseni, jud. Harghita”

HCL nr. 26 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 27 Hotărâre  privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

HCL nr. 28 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului György Botond, ales pe lista UDMR și declararea ca vacant a locului deținut de acesta

HCL nr. 29 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al sociatății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2021

 HCL nr. 30 Hotârâre privind aprobarea ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare de 1.800.000,00 lei pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflat în derulare și desemnarea persoanelor pentru semnarea contractului

HCL nr. 31 Hotărâre privind aprobarea intabulării parcului, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 32 Hotărâre privind construirea  comisiei de evaluare performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ–teritoriale Comuna Joseni

HCL nr. 33 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N I. S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip: „Construire bază sportivă TIP 2, sat. Joseni nr. 1248, comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 34 Hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru ZONA INDUSTRIALĂ ȘI AGRICOLĂ

 HCL nr. 35 Hotărâre pentru aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru aria de servire a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”AQUASERV MAROS-MUREȘ”, Anexa nr. 4 al Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni

HCL nr. 36 Hotărâre privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate preluate de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ciumani

 HCL nr. 37 Hotărâre privind aprobarea situației financiare, bilanțului contabil, a contului de prfofit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2020

HCL nr. 38 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 39Hotărâre  privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

HCL nr. 40 Hotărâre pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor  culturale

HCL nr. 41Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL nr. 42 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 62/2020 privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilelor terenuri intravilane, evidențiate în CF. 55688 în suprafață de 599 mp. și CF. 55723 în suprafață de 2.539 mp

HCL nr. 43Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 72/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HCL nr. 44 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 45 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 46 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

HCL nr. 47 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ȘI EXTINDERE CAMIN CULTURAL „PETOFI SANDOR”

HCL nr. 48 Hotărâre privind aprobarea semnării contractului de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate cu CEC BANK S.A

HCL nr. 49 Hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate „EXTINDEREA REȚELEI APĂ ȘI CANALIZARE în comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 50 Hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru PENSIUNE TURISTICĂ

HCL nr. 51 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021

HCL nr. 52 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

HCL nr. 53 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea desfășurării activităților comerciale și al serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Joseni

HCL nr. 54 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și     asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea  rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 55 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

HCL nr. 56 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni 

HCL nr. 57 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a unității administrativ teritoriale ”Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii”

HCL nr. 58 Hotărâre privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Joseni, județul Harghita

HCL nr. 59 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 39/2021 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

HCL nr. 60 Hotărâre privind trecerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni a bunurilor rezultate în urma finalizării investiției „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare cameră grătar rar la stația de epurare și extindere rețea de apă, comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 61 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 30/2021 privind aprobarea ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare de 1.800.000,00 lei pentru o perioadă de până la 5 ani

în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflate în derulare și desemnarea persoanelor pentru semnarea contractului

HCL nr. 62 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 32/2021 privind constituirea comisiei de evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale Comuna Joseni

 HCL nr. 63 Hotărâre privind darea în folosință gratuită a rețelei electrice aferente investiției ”Electrificarea satului Borzont - etapa I și etapa II”

HCL nr. 64 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

HCL nr. 65 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de achiziție a imobilelor de către U.A.T. Comuna Joseni

HCL nr. 66 Hotărâre privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al unui imobil în vecinătatea imobilului proprietatea Comunei Joseni, situat în comuna Joseni la nr. administrativ 1248

HCL nr. 67 Hotărâre privind aprobarea asocierii UAT Comuna Joseni cu UAT Județul Harghita în vederea realizării în comun a investiției „Construire sens giratoriu, comuna Joseni, județul Harghita” și aprobarea preluării dreptului de administrare asupra sectorului de drum județean DJ 126 de la km. 12+170 – 12+187, respectiv de la km. 12+217 – 12+243, împreună cu terenul aferent acestuia, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni

HCL nr. 68 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate privată al Comunei Joseni

HCL nr. 69 Hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, al societății KULTUR CENTRUM S.R.L. pentru anul2021

HCL nr. 70 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

HCL nr. 71 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 51/2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum ți a taxelor speciale, pe anul 2021

HCL nr. 72 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni

 HCL nr. 73 Hotărâre privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilului situat în Comuna Joseni, nr. 1248, evidențiat în CF. 50836 Joseni, nr. cad. 50836 în suprafață de 2411 mp. compus din casa de locuit, anexe și teren aferent în suprafață de 2.411 mp

HCL nr. 74 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 75 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

HCL nr. 76 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „REABILITARE GRĂDINIȚĂ „BOBITA” COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 77 Hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Joseni în AGA al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare „Aquaserv Maros – Mureș” pentru aprobarea tarifelor unice pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Joseni

 HCL nr. 78 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

 HCL nr. 79 Hotărâre privind aprobarea completării anexei nr. 3 a Hotărârii nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni

 HCL nr. 80 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE în Comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 81 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoasei din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni

HCL nr. 82 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 68/2021 privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate privată al Comun ei Joseni

HCL nr. 83 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comun ei Joseni

HCL nr. 84 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Extinderea rețelelor de apă și canalizare din Comuna Joseni, jud. Harghita”

HCL nr. 85 Hotărâre privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin programul național de investiții Anghel Saligny – în vederea implementării obiectivului de investiție: „Modernizări drumuri locale în Comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 86 Hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

HCL nr. 87 Hotărâre privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează prin Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu - în vederea implementării obiectiv ului de investiție: „REABILITARE GRĂDINIȚĂ „BOB ITA”, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 88 Hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis Societății Comerciale AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Joseni, județul Harghita

HCL nr. 89 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES ȘI EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 90 Hotărâre privind implementarea „Reabilitarea și modernizarea drumurilor de acces și exploatare agricolă, Comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 91 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct al Liceului Tehnologic Sövér Elek Jos eni

HCL nr. 92 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 54/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 93 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

HCL nr. 94 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 33/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip „Construire bază sportivă TIP 2, sat Joseni, nr. 1248, comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 95 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 96 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului Social din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni, județul Harghita

HCL nr. 97 Hotărâre privind aprobarea procedurilor operaționale elaborate de Compartimentul Social

HCL nr. 98 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

HCL nr. 99 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 86/2021 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

HCL nr. 100 Hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

HCL nr. 101 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea și dotarea clădirii administrative pentru înființarea unei case comunitare din comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 102 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a creditului Rural IFN SA

HCL nr. 103 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022

HCL nr. 104 Hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Joseni pentru perioada 2021-2026

HCL nr. 105 Hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru CONSTITUIREA ABATOR DE VACI

HCL nr. 106 Hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 7/2021 privind modificarea hotărârii n r. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021

HCL nr. 107 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 35/2021pentru aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru aria de deservire a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ” AQUASERV MAROS-MUREȘ”, Anexa nr. 4 al Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L, a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică se alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni șu Comuna Suseni

HCL nr. 108 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 36/2021 privind aprobarea prețului/-tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate preluate de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ciumani

HCL nr. 109 Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 HCL nr. 40/2021 pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul. Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

HCL nr. 110 Hotărâre pentru modificarea hotărârii nr. 53/2021 privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea desfășurării activităților comerciale și al serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Joseni

HCL nr. 111 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 112 Hotărâre privind aprobarea rectificării și modificare prin virări de credite a bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

HCL nr. 113 Hotărâre privind aprobarea achiziționării prin cumpărare a unui autoutilitar Ford Tranzit și aprobarea contractării unui leasing financiar

HCL nr. 114 Hotărâre privind aprobarea rectificării și modificare prin virări de credite a bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

HCL nr. 115 Hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, al societății KULTUR CENTRUM SRL pentru anul 2021

HCL nr. 116 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 56/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate  al primarului comunei Joseni

HCL nr. 117 Hotărâre  privind acordarea titlului ”PRO SERVITUM CIVITATEM” pentru domnul Dr. TAKÁCS JÓZSEF

HCL nr. 118 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor imobile proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 119 Hotărâre aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare respectiv de dezvoltare ale Comunei Joseni, întocmite la 21.12.2021

HCL nr. 120 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a creditului Rural IFN SA


2020

HCL nr. 1 Hotărâre privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2019 pentru acoperirea deficitului anului 2019 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venikturi proprii și subvenții la data de 31 decembrie 2019

HCL nr.2 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă al secțiunii de funcționare

HCL nr.3 Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Joseni

HCL nr.4 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni

HCL nr.5 Hotărâre privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice și a creditelor bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2020

HCL nr.6 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din parteaFondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI,JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr.7 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr.8 Hotărâre privind participarea Comunei Joseni, în calitate de partener, în Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul nr. 4 ” Dezvoltare locală” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 20104-2021

HCL nr.9 Hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

HCL nr.10 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2020

HCL nr.11 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2020-2021 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr.12 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020, estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr.13 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 81/20109 privind aprobarea primirii dreptului real de folosință gratuită de la Consiliul Județean Harghita, a terenului cu suprafața de 179 mp., situat de-a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile Kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție și care se află în domeniul publice al județului Harghita

HCL nr.14 Hotărâre privind mutarea tuturor rețelelor aeriene în subteran de-a lungul DN 13 și DJ 126 în Comuna Joseni, satele Joseni și Borzont

HCL nr.15 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Joseni

HCL nr.16 Hotărâre privind aprobarea înființării unui loc de joacă în intravilanul Comunei Joseni pe imobilul din CF. 50630 nr. cad. 50630

HCL nr.17 Hotărâre aprobarea situațiilor financiare (bilanț) și a contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare respectiv de dezvoltare, ale Comunei Joseni, întocmite la 31.12.20109

HCL nr.18 Hotărâre aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

HCL nr.19 Hotărâre aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5777/20107 încheiat cu S.C Ecodesign S.R.L și actualizarea valorii proiectului  „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare camera grătar rar la stația de epurare și extindere de rețea de apă, Comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr.20 Hotărâre aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentrdu anii 2021-2023

HCL nr.21 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe durata stării de  urgență

HCL nr.22 Hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Comunei joseni, în situații excepționale

HCL nr.23 Hotărâre privind aprobarea retragerii unilaterale a UAT Comuna Joseni, județul Harghita, în calitate de membru fondator, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”GYERVÍZ” și implicit din Societatea Gyervíz Distrib Serv S.R.L

HCL nr.24 Hotărâre privind aprobarea preluării dreptului de administrare asupra terenului cu suprafața de 179 mp., situat de-a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni

HCL nr.25 Hotărâre privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație al S.C Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2019

HCL nr.26 Hotărâre privind aprobarea repartizării profitului realizat de S.C Kulturcentrum S.R.L

HCL nr.27 Hotărâre privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

HCL nr.28 Hotărâre privind constituirea Asociației de dezvoltarea intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ”

HCL nr.29 Hotărâre privind înființarea operatorului general al serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L

HCL nr.30 Hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție Reabilitarea, amenajarea și dotarea clădirii școlii ”Regi emeletes ” pentru sediul nou al Primăriei din comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr.31 Hotărâre privind luarea act de anularea unor obligații fiscale

HCL nr.32 Hotărâre privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

HCL nr.33 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIREA TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI”

HCL nr.34 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr.35 Hotărâre privind implementarea proiectului ”AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr.36 Hotărâre privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

HCL nr.37 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ȘCOLII ”UJ EMELETES”, COMUNA JOSENI, JUD. HARGHITA

HCL nr.38 Hotărâre pentru revocarea HCL nr. 5/2020 privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice și a creditelor bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2020

HCL nr.39 Hotărâre pentru revocarea HCL nr. 78/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020

HCL nr.40 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI”

HCL nr.41 Hotărâre privind propunerea schimbării destinației a bazei materiale a Scolii Régiemeletes din spațiu de învățământ în sediu pentru Primăriei, spațiu pentru desfășurarea activităților administrative ale Primăriei, Consiliului Local Joseni și ale serviciului publice din subordine

HCL nr.42 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL „PETŐFI SANDOR”

HCL nr.43 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

HCL nr.44 Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Joseni

HCL nr.45 Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 15/2020, privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Joseni

HCL nr.46 Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate

pentru familii dezavantajate cu copii mici” finanțat prin Granturile  SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului ”Dezvoltare locală”, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel nr. 4 ”Dezvoltare locală”,

HCL nr.47 Hotărâre privind acordul asociatului Comuna Joseni dizolvarea, lichidarea, și radierea Societății Gyervíz Distrib Serv S.R.L.

HCL nr.48 Hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 12/2007 privind aprobarea Regulamentului de circulație a autovehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării, pe drumurile publice ale Comunei Joseni

HCL nr.49 Hotărâre privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al imobilului teren intravilan în suprafață de 3.138 mp

HCL nr.50 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor străzi, proprietatea publică al Comunei Joseni

HCL nr.51 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru obiectivul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr.52 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr.53 Hotărâre pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

HCL nr.54 Hotărâre privind aprobarea modificării listei dotărilor din proiectul nr. 1/2019 „Reabilitarea Școlii Generale nr. 1 – Gaál Tamás, Comuna Joseni, sat Borzont nr. 77, județul Harghita” faza D.A.L.I -elaborat de S.C. Piramis Design S.R.L – Miercurea Ciuc

HCL nr.55 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020

HCL nr.56 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din pășunea proprietatea privata al Comunei Joseni

HCL nr.57 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 28/2020 privind constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „AQUASERV MAROS – MUREȘ

HCL nr.58 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 29/2020 privind înființarea operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L

HCL nr.59 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 41/2020 privind propunerea schimbării destinației a bazei materiale a Școlii Régi emeletes din spațiu de învățământ în sediu pentru Primărie, spațiu pentru desfășurarea activităților administrative ale Primăriei, Consiliului Local Joseni și ale serviciilor publice din subordine

HCL nr.60 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 44/2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Joseni

HCL nr.61 Hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020

HCL nr.62 Hotărâre privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilelor terenuri intravilane, evidențiate în CF. 55688 în suprafață de 599 mp. și CF. 55723 în suprafață de 2.539 mp.

HCL nr.63 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: REABILITAREA ȘCOLII GENERALE Nr. 1 ”GAÁL TAMÁS”, DIN COMUNA JOSENI, SAT BORZONT, nr. 77, JUDEȚUL HARGHITA

HCL nr.64 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
HCL nr.65 Hotărâre
privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020

HCL nr.66 Hotărâre privind demararea procedurii de selecție a administratorului unic al Societății Aquaserv Maros S.R.L

HCL nr.67 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

HCL nr.68 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 64/2020 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”;

HCL nr.69 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”;

HCL nr.70 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

HCL nr.71 Hotărâre privind alegerea viceprimarului

HCL nr.72 Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HCL nr.73 Hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020.

HCL nr.74 Hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni.

HCL nr.75 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 41/2014 privind aprobarea participării Comunei Joseni, prin Consiliul Local Joseni, în calitate de membru fondator la constituirea  „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás

HCL nr.76 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Joseni.

HCL nr.77 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Joseni.

HCL nr.78 Hotărâreâ privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale  Comuna Joseni pe anul 2020

HCL nr.79 Hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale  Comuna Joseni pe anul 2020

HCL nr.80 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021

HCL nr.81 Hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice  

HCL nr.82 Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni

HCL nr.83 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020