HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

2020

HCL nr. 1 Hotărâre privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2019 pentru acoperirea deficitului anului 2019 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venikturi proprii și subvenții la data de 31 decembrie 2019

HCL nr.2 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă al secțiunii de funcționare

HCL nr.3 Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Joseni

HCL nr.4 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni

HCL nr.5 Hotărâre privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice și a creditelor bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2020

HCL nr.6 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din parteaFondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI,JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr.7 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr.8 Hotărâre privind participarea Comunei Joseni, în calitate de partener, în Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul nr. 4 ” Dezvoltare locală” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 20104-2021

HCL nr.9 Hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

HCL nr.10 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2020

HCL nr.11 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2020-2021 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr.12 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020, estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr.13 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 81/20109 privind aprobarea primirii dreptului real de folosință gratuită de la Consiliul Județean Harghita, a terenului cu suprafața de 179 mp., situat de-a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile Kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție și care se află în domeniul publice al județului Harghita

HCL nr.14 Hotărâre privind mutarea tuturor rețelelor aeriene în subteran de-a lungul DN 13 și DJ 126 în Comuna Joseni, satele Joseni și Borzont

HCL nr.15 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Joseni

HCL nr.16 Hotărâre privind aprobarea înființării unui loc de joacă în intravilanul Comunei Joseni pe imobilul din CF. 50630 nr. cad. 50630

HCL nr.17 Hotărâre aprobarea situațiilor financiare (bilanț) și a contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare respectiv de dezvoltare, ale Comunei Joseni, întocmite la 31.12.20109

HCL nr.18 Hotărâre aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

HCL nr.19 Hotărâre aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5777/20107 încheiat cu S.C Ecodesign S.R.L și actualizarea valorii proiectului  „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare camera grătar rar la stația de epurare și extindere de rețea de apă, Comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr.20 Hotărâre aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentrdu anii 2021-2023