HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

2021

HCL nr. 1 Hotârâre privind numirea administratorului Societății Aquaserv Maros S.R.L

HCL nr. 2 Hotârâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții respectiv a grilei de salarizare a Operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, Societatea AQUASERV MAROS S.R.L

HCL nr. 3 Hotârâre privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2020 pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a anului 2020 din bugetul local la data de 31 decembrie 2020

HCL nr. 4 Hotârâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ADMINISTRATIVE PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI CASE COMUNITARE ÎN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 5 Hotârâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a creditului Rural IFN SA

HCL nr. 6 Hotârâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului a Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 7 Hotârâre pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021

HCL nr. 8 Hotârâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare pentru plata proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile programe din Fondul European de Dezvoltare Rurală

HCL nr. 9 Hotârâre privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2021 estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416-2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr. 10 Hotârâre privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2021-2022 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr. 11 Hotârâre privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Sövér Elek Joseni

HCL nr. 12 Hotârâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 13 Hotârâre privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu pentru furnizarea apei potabile și a serviciului de canalizare la nivelul comunei Joseni

HCL nr. 14 Hotârâre pentru modificarea regulamentului Serviciului public de salubrizare, anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 71/2019 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare prin concesiune în comuna Joseni și a anexei Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021

HCL nr. 15 Hotârâre privind aprobarea modelului contractului de voluntariat, al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr. 16 Hotârâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „CONSTRUIRE SENS GIRATORIU,COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 17 Hotârâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.800.00,00 lei  pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflate în derulare

HCL nr. 18 Hotârâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru extinderea rețelei electrice zona Bucin

HCL nr. 19 Hotârâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Extinderea rețelile electrice de medie și de joasă tensiune de la ”Postul de transformare nr. 6” existent la o distanță de aproximativ 150 m de la DN 13B, lângă drumul forestier Putna, până la vârful Bucin”

HCL nr. 20 Hotârâre pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 41/2014 privind aprobarea participării Comunei Joseni, prin Consiliul Local Josenei, în calitate de membru fondator la constituirea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munți Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás

HCL nr. 21 Hotârâre pentru aprobarea utilizării de către Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni excedentului din anii precedenți anului 2021 pentru acoperirea deficitului secțiunii de funcționare a anului 2020- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțare din venitul proprii și subvenții- la data de 31 decembrie 2020

HCL nr. 22 Hotârâre privind numirea persoanei pentru evidențierea situației datoriei publice locale în Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Comuna Joseni

HCL nr. 23 Hotârâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea  Aquaserv Maros S.R.L., Regulamentului și  Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni

HCL nr. 24 Hotârâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA ȘI EXTINDRE CAMIN CULTURAL „PETOFI SANDOR”

HCL nr. 25 Hotârâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare camera grătar rar la stația de epurare și extindere de rețea de apă, Comuna Joseni, jud. Harghita”

HCL nr. 26Hotârâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului intravilan aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 27 Hotârâre  privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

HCL nr. 28 Hotârâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului György Botond, ales pe lista UDMR și declararea ca vacant a locului deținut de acesta

HCL nr. 29 Hotârâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al sociatății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2021

 HCL nr. 30 Hotârâre privind aprobarea ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare de 1.800.000,00 lei pentru o perioadă de până la 5 ani în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflat în derulare și desemnarea persoanelor pentru semnarea contractului

HCL nr. 31 Hotârâre privind aprobarea intabulării parcului, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 32 Hotârâre privind construirea  comisiei de evaluare performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ–teritoriale Comuna Joseni

HCL nr. 33 Hotârâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N I. S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip: „Construire bază sportivă TIP 2, sat. Joseni nr. 1248, comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 34 Hotârâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru ZONA INDUSTRIALĂ ȘI AGRICOLĂ

 HCL nr. 35 Hotârâre pentru aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru aria de servire a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”AQUASERV MAROS-MUREȘ”, Anexa nr. 4 al Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 82/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni

HCL nr. 36 Hotârâre privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate preluate de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ciumani

 HCL nr. 37 Hotârâre privind aprobarea situației financiare, bilanțului contabil, a contului de prfofit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2020

HCL nr. 38 Hotărâre privind propunerea emiterii Ordinului Prefectului, cu privire la atribuirea în proprietate a terenului aferent casei de locuit, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată și modificată

HCL nr. 39Hotărâre  privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

HCL nr. 40 Hotărâre pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor  culturale

HCL nr. 41Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL nr. 42 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 62/2020 privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilelor terenuri intravilane, evidențiate în CF. 55688 în suprafață de 599 mp. și CF. 55723 în suprafață de 2.539 mp

HCL nr. 43Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 72/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HCL nr. 44 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 45 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 46 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

HCL nr. 47 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ȘI EXTINDERE CAMIN CULTURAL „PETOFI SANDOR”

HCL nr. 48 Hotărâre privind aprobarea semnării contractului de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate cu CEC BANK S.A

HCL nr. 49 Hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate „EXTINDEREA REȚELEI APĂ ȘI CANALIZARE în comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 50 Hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru PENSIUNE TURISTICĂ

HCL nr. 51 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021

HCL nr. 52 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

HCL nr. 53 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea desfășurării activităților comerciale și al serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Joseni

HCL nr. 54 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și     asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extinderea  rețelelor de apă și canalizare în localitatea Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 55 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

HCL nr. 56 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni 

HCL nr. 57 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă în vederea finanțării cheltuielilor de funcționare a unității administrativ teritoriale ”Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii”

HCL nr. 58 Hotărâre privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Joseni, județul Harghita

HCL nr. 59 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 39/2021 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni

HCL nr. 60 Hotărâre privind trecerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni a bunurilor rezultate în urma finalizării investiției „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare cameră grătar rar la stația de epurare și extindere rețea de apă, comuna Joseni, județul Harghita”

HCL nr. 61 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 30/2021 privind aprobarea ofertei de împrumut a CEC BANK S.A, în valoare de 1.800.000,00 lei pentru o perioadă de până la 5 ani

în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor europene de interes public local, aflate în derulare și desemnarea persoanelor pentru semnarea contractului

HCL nr. 62 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 32/2021 privind constituirea comisiei de evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale Comuna Joseni

 HCL nr. 63 Hotărâre privind darea în folosință gratuită a rețelei electrice aferente investiției ”Electrificarea satului Borzont - etapa I și etapa II”

HCL nr. 64 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

HCL nr. 65 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de achiziție a imobilelor de către U.A.T. Comuna Joseni

HCL nr. 66 Hotărâre privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al unui imobil în vecinătatea imobilului proprietatea Comunei Joseni, situat în comuna Joseni la nr. administrativ 1248

HCL nr. 67 Hotărâre privind aprobarea asocierii UAT Comuna Joseni cu UAT Județul Harghita în vederea realizării în comun a investiției „Construire sens giratoriu, comuna Joseni, județul Harghita” și aprobarea preluării dreptului de administrare asupra sectorului de drum județean DJ 126 de la km. 12+170 – 12+187, respectiv de la km. 12+217 – 12+243, împreună cu terenul aferent acestuia, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni

HCL nr. 68 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor imobile, proprietate privată al Comunei Joseni

HCL nr. 69 Hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli, al societății KULTUR CENTRUM S.R.L. pentru anul2021

HCL nr. 70 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

HCL nr. 71 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 51/2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum ți a taxelor speciale, pe anul 2021

HCL nr. 72 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni

 HCL nr. 73 Hotărâre privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilului situat în Comuna Joseni, nr. 1248, evidențiat în CF. 50836 Joseni, nr. cad. 50836 în suprafață de 2411 mp. compus din casa de locuit, anexe și teren aferent în suprafață de 2.411 mp

HCL nr. 74 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor drumuri, proprietate publică al Comunei Joseni

HCL nr. 75 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021

HCL nr. 76 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „REABILITARE GRĂDINIȚĂ „BOBITA” COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr. 77 Hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Joseni în AGA al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare „Aquaserv Maros – Mureș” pentru aprobarea tarifelor unice pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Joseni

 


2020

HCL nr. 1 Hotărâre privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2019 pentru acoperirea deficitului anului 2019 din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venikturi proprii și subvenții la data de 31 decembrie 2019

HCL nr.2 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă al secțiunii de funcționare

HCL nr.3 Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al comunei Joseni

HCL nr.4 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică al Comunei Joseni

HCL nr.5 Hotărâre privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice și a creditelor bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2020

HCL nr.6 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din parteaFondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI,JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr.7 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr.8 Hotărâre privind participarea Comunei Joseni, în calitate de partener, în Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul nr. 4 ” Dezvoltare locală” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 20104-2021

HCL nr.9 Hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

HCL nr.10 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2020

HCL nr.11 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2020-2021 pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr.12 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020, estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr.13 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 81/20109 privind aprobarea primirii dreptului real de folosință gratuită de la Consiliul Județean Harghita, a terenului cu suprafața de 179 mp., situat de-a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile Kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție și care se află în domeniul publice al județului Harghita

HCL nr.14 Hotărâre privind mutarea tuturor rețelelor aeriene în subteran de-a lungul DN 13 și DJ 126 în Comuna Joseni, satele Joseni și Borzont

HCL nr.15 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Joseni

HCL nr.16 Hotărâre privind aprobarea înființării unui loc de joacă în intravilanul Comunei Joseni pe imobilul din CF. 50630 nr. cad. 50630

HCL nr.17 Hotărâre aprobarea situațiilor financiare (bilanț) și a contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare respectiv de dezvoltare, ale Comunei Joseni, întocmite la 31.12.20109

HCL nr.18 Hotărâre aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

HCL nr.19 Hotărâre aprobarea majorării valorii contractului de lucrări nr. 5777/20107 încheiat cu S.C Ecodesign S.R.L și actualizarea valorii proiectului  „Extindere și reabilitare rețea de canalizare cu amenajare camera grătar rar la stația de epurare și extindere de rețea de apă, Comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr.20 Hotărâre aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentrdu anii 2021-2023

HCL nr.21 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe durata stării de  urgență

HCL nr.22 Hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Comunei joseni, în situații excepționale

HCL nr.23 Hotărâre privind aprobarea retragerii unilaterale a UAT Comuna Joseni, județul Harghita, în calitate de membru fondator, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”GYERVÍZ” și implicit din Societatea Gyervíz Distrib Serv S.R.L

HCL nr.24 Hotărâre privind aprobarea preluării dreptului de administrare asupra terenului cu suprafața de 179 mp., situat de-a lungul tronsonului de drum județean DJ 126, între pozițiile kilometrice 12+390 – 12+445, aflat între platforma drumului și zona de protecție, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni

HCL nr.25 Hotărâre privind aprobarea situației financiare, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administrație al S.C Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2019

HCL nr.26 Hotărâre privind aprobarea repartizării profitului realizat de S.C Kulturcentrum S.R.L

HCL nr.27 Hotărâre privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

HCL nr.28 Hotărâre privind constituirea Asociației de dezvoltarea intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ”

HCL nr.29 Hotărâre privind înființarea operatorului general al serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L

HCL nr.30 Hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiție Reabilitarea, amenajarea și dotarea clădirii școlii ”Regi emeletes ” pentru sediul nou al Primăriei din comuna Joseni, județul Harghita

HCL nr.31 Hotărâre privind luarea act de anularea unor obligații fiscale

HCL nr.32 Hotărâre privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comun Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

HCL nr.33 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIREA TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI”

HCL nr.34 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr.35 Hotărâre privind implementarea proiectului ”AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII DIN COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr.36 Hotărâre privind aprobarea modificării și rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

HCL nr.37 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: REABILITAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII ȘCOLII ”UJ EMELETES”, COMUNA JOSENI, JUD. HARGHITA

HCL nr.38 Hotărâre pentru revocarea HCL nr. 5/2020 privind aprobarea situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiții publice și a creditelor bugetare până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2020

HCL nr.39 Hotărâre pentru revocarea HCL nr. 78/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020

HCL nr.40 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI”

HCL nr.41 Hotărâre privind propunerea schimbării destinației a bazei materiale a Scolii Régiemeletes din spațiu de învățământ în sediu pentru Primăriei, spațiu pentru desfășurarea activităților administrative ale Primăriei, Consiliului Local Joseni și ale serviciului publice din subordine

HCL nr.42 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL „PETŐFI SANDOR”

HCL nr.43 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

HCL nr.44 Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Joseni

HCL nr.45 Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local Joseni nr. 15/2020, privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Joseni

HCL nr.46 Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate

pentru familii dezavantajate cu copii mici” finanțat prin Granturile  SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului ”Dezvoltare locală”, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel nr. 4 ”Dezvoltare locală”,

HCL nr.47 Hotărâre privind acordul asociatului Comuna Joseni dizolvarea, lichidarea, și radierea Societății Gyervíz Distrib Serv S.R.L.

HCL nr.48 Hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 12/2007 privind aprobarea Regulamentului de circulație a autovehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării, pe drumurile publice ale Comunei Joseni

HCL nr.49 Hotărâre privind aprobarea achiziționării prin cumpărare al imobilului teren intravilan în suprafață de 3.138 mp

HCL nr.50 Hotărâre privind aprobarea intabulării unor străzi, proprietatea publică al Comunei Joseni

HCL nr.51 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru obiectivul „EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERĂ GRĂTAR RAR LA STAȚIA DE EPURARE ȘI EXTINDEREA REȚEA DE APĂ, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr.52 Hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HCL nr.53 Hotărâre pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum și a Regulamentului privind procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

HCL nr.54 Hotărâre privind aprobarea modificării listei dotărilor din proiectul nr. 1/2019 „Reabilitarea Școlii Generale nr. 1 – Gaál Tamás, Comuna Joseni, sat Borzont nr. 77, județul Harghita” faza D.A.L.I -elaborat de S.C. Piramis Design S.R.L – Miercurea Ciuc

HCL nr.55 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020

HCL nr.56 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din pășunea proprietatea privata al Comunei Joseni

HCL nr.57 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 28/2020 privind constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „AQUASERV MAROS – MUREȘ

HCL nr.58 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 29/2020 privind înființarea operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L

HCL nr.59 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 41/2020 privind propunerea schimbării destinației a bazei materiale a Școlii Régi emeletes din spațiu de învățământ în sediu pentru Primărie, spațiu pentru desfășurarea activităților administrative ale Primăriei, Consiliului Local Joseni și ale serviciilor publice din subordine

HCL nr.60 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 44/2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Joseni

HCL nr.61 Hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020

HCL nr.62 Hotărâre privind aprobarea prețului de cumpărare al imobilelor terenuri intravilane, evidențiate în CF. 55688 în suprafață de 599 mp. și CF. 55723 în suprafață de 2.539 mp.

HCL nr.63 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: REABILITAREA ȘCOLII GENERALE Nr. 1 ”GAÁL TAMÁS”, DIN COMUNA JOSENI, SAT BORZONT, nr. 77, JUDEȚUL HARGHITA

HCL nr.64 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”
HCL nr.65 Hotărâre
privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020

HCL nr.66 Hotărâre privind demararea procedurii de selecție a administratorului unic al Societății Aquaserv Maros S.R.L

HCL nr.67 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

HCL nr.68 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 64/2020 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”;

HCL nr.69 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZĂRI DE DRUMURI LOCALE ÎN SATELE BORZONT ȘI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA”;

HCL nr.70 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

HCL nr.71 Hotărâre privind alegerea viceprimarului

HCL nr.72 Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HCL nr.73 Hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020.

HCL nr.74 Hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni.

HCL nr.75 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 41/2014 privind aprobarea participării Comunei Joseni, prin Consiliul Local Joseni, în calitate de membru fondator la constituirea  „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás

HCL nr.76 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Joseni.

HCL nr.77 Hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Joseni.

HCL nr.78 Hotărâreâ privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale  Comuna Joseni pe anul 2020

HCL nr.79 Hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local prin virări de credite al unității administrativ teritoriale  Comuna Joseni pe anul 2020

HCL nr.80 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021

HCL nr.81 Hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice  

HCL nr.82 Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Joseni și Comuna Suseni

HCL nr.83 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020