Proiecte

Proiectul “Europe is Easy”

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în comuna Joseni, pe anul 2022

 

Ghidul solicitantului

Cerere de finanţare

Declaraţia solicitantului 1

Declaraţia solicitantului 2

Documente justificative

 

 1. Autoritatea Contractantă: Comuna Joseni prin Consiliul Local al Comunei Joseni, Comuna Joseni, nr.666, cod fiscal 4367990, tel. 0266-354003, fax 0371 604 229.

 2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a comnei Joseni.

 3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,

 • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 • Hotărârea nr. 36/2022 a Coniliului Local al Comunei Joseni, privind aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în comuna Joseni, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Se acordă finanţare nerambursabilă:

În cadrul acestui program în anul 2022 vor fi alocate sume, pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult, destinate:

 • construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;

 • conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;

 1. Condiții de participare:

 • Dosarul întocmit pentru obținerea sprijinului financiar trebuie să cuprindă obligatoriu avizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Comuna Joseni.

 • Cultele religioase au obligația să participe cu o contribuție proprie minimă de 10% 

 • Contribuția proprie minimă se calculează la valoarea finanțării/sumei alocate.

 • Contribuția proprie minimă trebuie să fie asigurată și justificată din devizul depus lângă cererea de finanțare.

 • Sumele alocate ca sprijin financiar vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat, cu informarea unității centrale de cult, după caz.

 • Documentele justificative trebuie depuse timp de cel mult 180 de zile după data virării sprijinului financiar. Totodată se recomandă depunerea documentelor justificative în termen de 30 de zile de la terminarea și recepția lucrării.

 • În cazul în care cererea de finanțare nu corespunde condițiilor de participare nu va fi selectat pentru finanțare. În acest sens propunem să citiți cu atenție cele înscrise în Ghidul solicitantului!

 1. Durata programului: anul 2022

 2. Locul și data limită de depunere a cererilor de finanțare:

Solicitantul va depune cererea de finanțare cu toate documentele anexate, în format electronic (format scanat pdf.) la adresa de e-mail: primjoseni@yahoo.com

Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare online: 29 iulie 2022, ora 12,00.

 1. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Comunei Joseni, biroul 15, precum şi de pe site-ul https://gyergyoalfalu.ro/proiecte. Persoana de contact: Gáll Rimoti Andrea Noémi, tel.: 0744 205 581, e-mail: primjoseni@yahoo.comPrimar

Gall Szabolcs