Decisions 2019

HCL Nr.1 Hotărâre privind utilizarea excedentului din anii precedenți anului 2018 pentru acorpeirea definitivă din excedentul bugetului local deficitul secţiunii de dezvoltare și bugetul instituțiilor publice și activități finanțate din venituri proprii și subvenții secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 31.12.2018

HCL Nr.2 Hotărâre privind aprobarea listei de investiție provizoriu până la aprobarea bugetului inițial pe anul 2019

HCL Nr.3 Hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire fermă avicolă cu stație condiționare și comercializare ouă la S.C. BFL Build Tehnology S.R.L

HCL Nr.4 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 31/2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL Nr.5 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 49/2018 privind aprobarea Regulamentului communal cu privire la organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza administrativ-teritorială al comunei Joseni, judeţul Harghita

HCL Nr.6 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 55/2018 privind stabilirea procentului de ocupare a terenului (POT) și coeficientului de utilizarea terenului (CUT) aplicabil pentru instituțiile publice la nivelul Comunei Joseni

HCL Nr.7 Hotarare privind prelungirea mandatului administratorului unic al Socieatii Comerciale Gyerviz Distrib Serv SRL din Gheorgheni si numirea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Joseni in Adunarea Generala a Actionarilor

HCL Nr.8 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 93/2018 privind aprobarea achizitionarii prin cumpararare al imobilului teren intravilan in suprafata de 300 mp.

HCL Nr.9 Hotarare privind aporbarea utilizarii excedentului anilor precedenti pentru acoperirea golurilor temporare de casa al sectiunii de functionare

HCL Nr.10 Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a listei cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari/F3 pentru obiectivul de investitie "Construire trotuar dealungul DJ 126 in Comuna Joseni"

HCL Nr.11 Hotarare privind aprobarea situatiei angajamentolor legale din care rezulta cheltuielile pentru investitii publice si a creditelor bugetare pana la aprobarea bugetului initial pe anul 2019

HCL Nr.12 Hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 5 din 19.02.2019 la Contractul de finantare nr. C0720RM00011572100163/24.10.2016 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National pentru Dezvoltare Rurala

HCL Nr.13 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 84/2018 privind aprobarea valorificarii masei lemnoase pusa in valoare din fondul forestier al Comunei Joseni

HCL Nr.14 Hotarare privind revocarea hotararii nr. 103/2018 pentru modificarea Hotararii nr.4/2018 privind stabilirea salariilor de baza, functionarilor publici si personalului contractual din aparatul propriu al primarului Comunei Joseni

HCL Nr.15 Hotarare pentru revocarea Hotararii nr. 2/2019 privind aprobarea listei de investitie provizoriu pana la aprobarea bugetului initial pe anul 2019

HCL Nr.16 Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "REABILITAREA $COLII GENERALE NR.1 GAÁL TAMÁS COMUNA JOSENI, SAT BORZONT nr.77, JUDETUL HARGHITA"

HCL Nr.17 Hotarare pentru revocarea Hotararii nr. 16/2019 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "REABILITAREA $COLII GENERALE NR.1 GAÁL TAMÁS COMUNA JOSENI, SAT BORZONT nr. 77. JUDETUL HARGHITA"

HCL Nr.18 Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "REABILITAREA $COLII GENERALE NR.1 GAÁL TAMÁS COMUNA JOSENI, SAT BORZONT nr. 77. JUDETUL HARGHITA"

HCL Nr.19 Hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL in vederea implementarii obiectivului de investitie: "Reabilitarea Scolii Generale nr. 1, Gaal Tamas din comuna Joseni. sat Borzont"

HCL Nr.20 Hotarare privind aprobarea Organigrameiei a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

HCL Nr.21 Hotarare privind aprobarea retelei scolare pe anul Scolar 2019-2020 pentru unitatile de invatamant preuniversitar din Comuna Joseni, judetul Harghita

HCL Nr.22 Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pentru anul 2019, estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioari

HCL Nr.23 Hotarare privind aprobarea bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

HCL Nr.24 Hotarare privind aprobarea majorarii valorii contractului de lucrari nr. 5777/2017 incheiat cu SC Ecodesign SRL in cadrul proiectului "EXTINDERE SI REABILITARE RETEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERA GRATAR RAR LA STATIA DE EPURARE SI EXTINDEREA RETEA DE APA, COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

HCL Nr.25 Hotarare privind aprobarea majorarii valorii investitiei si modificarii art. 1 din HCL nr.73/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici/devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie "REABILITARE TERMICA, RENOVARE SI EXTINDERE CAMIN CULTURAL COMUNA JOSENI, SAT BORZONT, JUDETUL HARGHITA"

HCL Nr.26 Hotarare privind aprobarea intabularii unor imobile proprietate publica al Comunei Joseni

HCL Nr.27 Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea a 3 terenuri extravilane, categoria faneata, proprietate privata al Comunei Joseni, cu suprafata totala de 6,7 Ha, evidentiat in CF nr.50362 si 50363;

HCL Nr.28 Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii a unei suprafete teren de 6,7 ha., proprietate privata al Comunei Joseni

HCL Nr.29 Hotarare privind aprobarea situatiei financiare, a bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, a raportului de activitate al consiliului de administratie al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 20l8

HCL Nr.30 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2019

HCL Nr.31 Hotarare privind aprobarea procedurii de autorizare si functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public al comunei Ioseni

HCL Nr.32 Hotarare pentru modificarea Actului constitutiv al societatii Gyerviz Distrib Serv S.R.L. din Gheorgheni

HCL Nr.33 pentru modificarea Hotararii nr. 10/2019 privind aprobarea devizului general actualizat si a listei cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari/F3 pentru obiectivul de investitie "Construire trotuar dealungul DJ 126 in Comuna Joseni"

HCL Nr.34 Hotarare privind propunerea de atribuire in proprietate a terenului in baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicata si modificata

HCL Nr.35 Hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Josenipe anul 2019

HCL Nr.36 Hotarare privind stabilirea salariilor de baza functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Joseni

HCL Nr.37 Hotarare pentru aprobarea Programului anual de finantare nerambursabila pentru programe, proiecte si actiuni culturale, sociale, sportive, precum si a Regulamentului privind procedurile sistemului de finantare Comunei Joseni a programelor, proiectelor si actiunilor Culturale, sociale si sportive

HCL Nr.38 Hotarare privind aprobarea majorarii valorii contractului de lucrari nr. 776/15.02.2019 incheiat cu SC Fortat Hause S.R.L in cadrul proiectului "REABILITAREA, AMENAJAREA SI DOTAREA CLADIRII SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"