Anunturi

2023

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în comuna Joseni, pe anul 2023

 

Ghidul solicitantului

Cerere de finanţare

Declaraţia solicitantului 1

Declaraţia solicitantului 2

Documente justificative:

 1. Autoritatea Contractantă: Comuna Joseni prin Consiliul Local al Comunei Joseni, Comuna Joseni, nr.666, cod fiscal 4367990, tel. 0266-354003, fax 0371 604 229.
 2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a comnei Joseni.
 3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârea nr. 36/2022 a Coniliului Local al Comunei Joseni, privind aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în comuna Joseni, cu modificările şi completările ulterioare.
 1. Se acordă finanţare nerambursabilă:

În cadrul acestui program în anul 2023 vor fi alocate sume, pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult, destinate:

 • construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;
 • conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;
 1. Condiții de participare:
 • Dosarul întocmit pentru obținerea sprijinului financiar trebuie să cuprindă obligatoriuavizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Comuna Joseni.
 • Cultele religioase au obligația să participe cu o contribuție proprie minimă de 10% 
 • Contribuția proprie minimă se calculează la valoarea finanțării/sumei alocate.
 • Contribuția proprie minimă trebuie să fie asigurată și justificată din devizul depus lângă cererea de finanțare.
 • Sumele alocate ca sprijin financiar vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat, cu informarea unității centrale de cult, după caz.
 • Documentele justificative trebuie depuse timp de cel mult 180 de zile după data virării sprijinului financiar. Totodată se recomandă depunerea documentelor justificative în termen de 30 de zile de la terminarea și recepția lucrării.
 • În cazul în care cererea de finanțare nu corespunde condițiilor de participare nu va fi selectat pentru finanțare. În acest sens propunem să citiți cu atenție cele înscrise în Ghidul solicitantului!
 1. Durata programului: anul 2023
 2. Locul și data limită de depunere a cererilor de finanțare:

Solicitantul va depune cererea de finanțare cu toate documentele anexate, în format electronic (format scanat pdf.) la adresa de e-mail: primjoseni@yahoo.com  

Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare online: 10. noiembrie 2023, ora 12,00.

 1. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Comunei Joseni, biroul 15, precum şi de pe site-ul https://gyergyoalfalu.ro/proiecte. Persoana de contact: Gáll Rimoti Andrea Noémi, tel.: 0744 205 581, e-mail: primjoseni@yahoo.com

 

Primar

Gall Szabolcs

Elaborarea PUG etapa I

Proiecte culturale 2023

Licitație publică pentri vânzarea masei lemnoase

ANUNTI 22.03.2023

Anunt privind dezbaterea publica

Atragem cu respect atenția locuitorilor asupra faptului că din 18 octombrie, pompierii voluntari vor efectua verificările anuale obligatorii ale caselor din fermele individuale. Cerem sprijin si sa primim colegii cu rabdare.

Cu stima:

Borsos Ferenc

In data de 17 iunie 2022 se va desfasura un exercițiu de incendiu in Comuna Joseni. Va multumin pentru intelegere!

Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal

de recensământ în vederea prestării serviciilor

aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI JOSENI

 ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 3 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Joseni;
 • Un număr de 5 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Joseni;
 • Un număr de 0 recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna; 
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Joseni;

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior
 • Colectarea datelor în teren:
  • autorecenzarea asistată (ARA): 03-15.05.2022
  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 05-17.05.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității Joseni (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)
 • In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT:

conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

 07.02.2022

Program anual de finantare nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale din Bugetul Comunei Joseni pe anul 2020