Anunt: REFERENT, clasa III, grad profesional debutant

Vissza ide: Sunt Acasa

COMUNA JOSENI

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad professional debutant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Joseni la Compartimentul achiziții publice

Descrierea funcţiei: REFERENT, clasa III, grad profesional debutant

Condiţiile ocupării funcţiei

1.Studii: - medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

2. Experienţă în domeniu – vechime de muncă necesare exercitării funcţiei: - nu necesită

3.Condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Desfăşurarea concursului

1. Proba scrisă 24 aprilie 2017 orele 1000 proba

2. Proba interviu: 26 aprilie, ora 1000 interviul

Probele se vor susţine la sediul primăriei Comunei Joseni

Dosarul de înscriere trebuie să conţină

1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008( formularele de înscriere se poate solicita de la sediul Primăriei comunei Joseni)

2. Copia actului de identitate

3.Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice

4. Cazier judiciar

5. Curriculum Vitae

6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,Partea III-a, respectiv până la data de 12.04.2017.

Bibliografie

  1. Legea nr. 188/1999 – (r2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

  2. Legea nr.7/2004 – (r1), privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

  3. Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice ,cu modificările şi completările ulterioare;

  4. Hotărârea nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

  5. Legea nr. 99 / 2016 privind achiziţiile sectoriale;

  6. Legea nr. 100 / 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

  7. Legea nr. 101 / 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

  8. Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Detalii

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 şi vineri între orele 08:00-13:00,