Hotarari

NR.1./2018 Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Construire trotuar dealungul DJ 126 in Comuna Joseni"

NR.2./2018 Hotarare privind aprobarea solicitarii de preluare al Sistemului de alimentare cu apa pentru satele Joseni si Borzont, situat in Comuna Joseni, judetul Harghita respectiv transmiterii acestuia din domeniul public al Judetului Harghita, in domeniul public al Comunei Joseni

NR.3./2018 Hotarare pentru aprobarea platii ratelor de leasing a autoturismului Dacia Logan MCV din capitolul 51.01.03 pana la aprobarea bugetului initial pe anul 2018 si a listei de investitie provizorie

NR.4./2018 Hotarare privind stabilirea salariilor de baza functionarilor publici si personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Joseni

NR.5./2018 Hotarare privind evaluarea performatelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Joseni, dl. Iszlai Barna Rudolf,

NR.6./2018 Hotarare privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile din Comuna Joseni, judetul Harghita

NR.7./2018 Hotarare privind aprobarea intabularii unor imobile proprietate publica al Comunei Joseni

NR.8./2018 Hotarare privind aprobarea retelei scolare pe anul scolar 2018-2019 pentru unitatile de invatamant preuniversitar din Comuna Joseni, judetul Harghita

NR.9./2018 Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pentru anul 2018, estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

NR.10./2018 Hotarare pentru revocarea Hotararii nr.84/2017 privind aprobarea asocierii Unitatii administrativ-teritoriale Joseni, prin Consiliul Local Joseni cu Unitatii administrativ teritoriala Judetul Harghita in vederea intretinerii de iarna a drumurilor judetene in perioada decembrie 2017 - ianuarie 2018

NR.11./2018 Hotarare privind aprobarea valorificarii masei lemnoase pusa in valoare din fondul forestier al comunei Joseni

NR.12./2018 Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unei camere cu suprafata de 30 mp., proprietatea publica al Comunei Joseni

NR.13./2018 Hotarare privind aprobarea bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021

NR.14./2018 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii al S.C. Kulturcentrum S.R.L. pentru anul 2018

NR.15./2018 Hotarare privind constituirea "Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utulitati publice pentru serviciul de alimentara cu apa si de canalizare GYERVÍZ"

NR.16./2018 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr.1 /2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Construire trotuar dealungul DJ 126 in Comuna Joseni"

NR.17./2018 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 72/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al investitiei, precum si a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie: "CONSTRUIREA UNEI SALI DE SPORT PENTRU LICEUL TEHNOLOGIC SÖVÉR ELEK DIN COMUNA JOSENI JUDETUL HARGHITA"

NR.18./2018 Hotarare privind aprobarea participarii in proiectul "Europa pentru Cetateni 2014-2020 Orase infratite - HELYI ÉRTÉKEK = EURÓPAI ÉRTÉKEK" si aprobarea cheltuielilor legate de proiect

NR.19./2018 Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea imobilului intravilan, teren cu constructii, in suprafata de 25.018 mp., proprietatea publica al Comunei Joseni

NR.20./2018 Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea concesionarii unui imobil cu suprafata de 25.018 mp. teren cu constructii in intravialan, proprietatea publica al Comunei Joseni

NR.21./2018 Hotarare privind aprobarea alipirii unor imobile

NR.22./2018 Hotarare privind acordarea unui drept de servitute si acces de trecere subterana pe terenul din domeniul public al Comunei Joseni in vederea exploatarii pe durata existentei liniei, in vederea alimentarii cu energie electrica a unor locuinte

NR.23./2018 Hotarare privind aprobarea intabularii unor drumuri, proprietate publica al Comunei Joseni

NR.24./2018 Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea a unui numar de sase sali din dispensarul uman din Comuna Joseni, ci a suprafata totala de 109,54 mp, evidentiat in CF.54915 Joseni, nr. cad.54915

NR.25./2018 Hotarare privind aprobarea studiului de opurtunitate pentru concesionarea salii de mese si bucatarie cu pivnita, cu o supr. totala de 435,15 mp, evidentiat in CF. 50630 Joseni, nr. cad. 50630

NR.26./2018 Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru consecionarea 13 terenuri extravilane, categoria faneata, proprietate privata al Comunei Joseni, cu suprafata totala de 14,27 Ha, evidentiat in CF nr. 50362 si 50363;

NR.27./2018 Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesioanrii a sase sali din dispenasarul uman din Comuna Joseni cu o suprafata totala de 109,54 mp., proprietatea publica al Comunei Joseni

NR.28./2018 Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unei sali de mese si bucatarie in pivnita, cu suprafata de 435.16 mp., proprietatea publica al Comunei Joseni

NR.29./2018 Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea concesionarii 13 terenuri extravilante categoria faneata propr privinta a Comunei Joseni cu suprafata totala de 14,27 Ha.

NR.30./2018 Hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire agropensiune

NR.31./2018 Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

NR.32./2018 Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea nr. 4/2018 privind stabilirea salariilor de baza fincionariilor publici si personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Joseni

NR.33./2018 Hotarare privind constatarea incetarii de drept al mandatului de consilier local al domnului KIS LORÁND in urma demisiei

NR.34./2018 Hotarare privind validarea mandatului consilierului supleant dl. Székely Zoltán, ales la alegerile locale din 5 iunie 2016,

NR.35./2018 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 48/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

NR.36./2018 Hotarare privind aprobarea alipirii unor imobile

NR.37./2018 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al investitiei, precum si a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie: "REABILITARE TERMICA, RENOVARE SI EXTINDERE CAMIN CULTURAL COMUNA JOSENI, SAT BORZONT, JUDETUL HARGHITA" proiect nr. 81/2018, faza D.A.L.I

NR.38./2018 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie "REABILITAREA, AMENAJARE SI DOTAREA CLADIRII SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA".

NR.39./2018 Hotarare pentru aprobarea Programului anual de finantare nrembursabila pentru programe, proiecte si actiuni culturale, sociale, sportive, precum si a Regulamentului privind procedurile sistemului de finantare nerambursabila de la bugetul Comunei Joseni a programelor, proiectelor si actiunilor Culturale, sociale si sportive

NR.40./2018 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 38/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actializati pentru obiectivul de investitie "REABILITAREA, AMENAJAREA SI DOTAREA CLADIRII SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA".

NR.41./2018 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 27/2018 privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii a sase sali din dispensarul uman din Comuna Joseni ci o suprafata total de 109,54 mp., proprietatea publica al Comunei Joseni

NR.42./2018 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 38/2018 privind rectificarea bugetului local al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018 si estimari pentru anni 2019-2021

NR.43./2018 Hotarare privind aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli, al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2018

NR.44./2018 Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie REABILITAREA SI DOTAREA CLADIRII SCOLII "UJ EMELETES", COMUNA JOSENI, JUD. HARGHITA

NR.45./2018 Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate si a organizarii licitatiei publice deschise, in vederea concesionarii a unei suprafete de 680mp. teren intravilan, proprietatea privata al Comunei Joseni

NR.46./2018 Hotarare privind aprobarea raportului consiliului de administratie, a raportului comisiei de cenzori, a situatiilor financiare si a raportului de audit financiar a S.C.Alfamor S.A. pentru anul 2017

NR.47./2018 Hotarare aprobarea bilantului contabil, a raportului administratorului si a raportului auditorului independent asupra sitiatiilor financiare al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2017

NR.48./2018 Hotarare privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Joseni cu U.A.T Judetul Harghita, in vederea realizarii in comun a lucrarilor "Construire trotuar langa DJ 126 in comuna Joseni", pe parcursul anilor bugetari 2018 si 2019

NR.49./2018 Hotarare privind aprobarea Regulamentului communal cu privire la organizarea pasanatului precum si exploatarea pajistilor si a pasunirol de pe raza administrativ-teritoriala al comunei Joseni, judetul Harghita

NR.50./2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local al unitatii administrativ teritoriale Comunan Joseni pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021

NR.51./2018 Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 1.350,00 mii lei

NR.52./2018 Hotarare privind infiintarea operatorului regional al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, societatea Gyerviz Distrib Serv S.R.L.

NR.53./2018 Hotarare privind nesuportarea cheltuierilor pentru racordarea la reteaua de distributie de gaze naturale al Comunei Joseni localitatiile Joseni, Borzont, Bucin

NR.54./2018 Hotarare privind aprobarea asocierii U.A.T. Judetul Harghita, in vederea realizarii unui sistem de supraveghere video pe DJ 126

NR.55./2018 Hotarare privind stabilirea procentului de ocupare a terenului (POT) si coeficientului de utilizarea terenului (CUT) aplicabil pentru institutiile publice la nivelul Comunei Joseni

NR.56./2018 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 92/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2018

NR.57./2018 Hotarare nr.57 din 28.06.2018 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 1.350.000 lei,

NR.58/2018Hotarare privind aprobarea utilizarii fondului de rezerva

NR.59./2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021

NR.1./2017 Hotarare pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului anilor precedenti al deficitului sectiunii de functionare din 2016 al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii - a Liceului Tehnologic Sover Elek Joseni

NR.2./2017 Hotarare pentru aplobarea platii ratelor de lizing a autoturismului Dacia LogeLn MCV din capitolul 51.01.03 pana la aprobarrea bugetului initial pe anul 2017

NR.3./2017 Hotarare privind organizarea consiliului de administratie al S.C. KULTURCENTRUM S.R.L.

NR.4./2017 Hotarare privind aprobarea Planulul de actiuni de interes local pentru anul 2017, estimate a se efectua pe raza comunei Joseni cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

NR.5./2017 Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Joseni cu unele localitati din judetul Harghita, in vederea infintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "G7-ENERGIA"

NR.6./2017 Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni pentru anul 2017

NR.7./2017 Hotarare privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

NR.8./2017 Hotarare pentru revocarea Hotararii nr. 73/2016 privind aprobarea acordarii unui drept de servitute de trecere subterana pe terenul din domeniul public al Comunei Joseni pentru Janosi Robert

NR.9./2017 Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrariror de interventii " REABILITAREA, AMENAJAREA SI DOTAREA CLADIRII SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA ", proiect nr. 499/2015, FAZA: D.A.L.I.

NR.10./2017 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a organigramei si a statului de functii al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2017

NR.11./2017 Hotarare privind aprobarea intabularii drumului pamannt Ölves, proprietate publica al Comunei Joseni

NR.12./2017 Hotarare pentru modificare hotararii nr. 64/2016 privind aprobarea valorificarii masei lemnoase pusa in valoare din fondul forestier al comunei Joseni

NR.13./2017 Hotarare pentru modificarea hotararii nr. 63/2016 aprobarea valorificarii masei lemnoase pusa in valoare din fondul forestier al comunei Joseni

NR.14./2017 Hotarare pentru modificarea hotararii nr. 62/2016 privind organizarea licitatiei publice in vederea concesionarii unei suprafete de 200 mp. teren din domeniul public al Comunei Joseni

NR.15./2017 Hotarare pentru modificarea hotararii nr. 60/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Amenajarea trotuarelor in zona centrala a comunei Joseni"

NR.16./2017 Hotarare pentru modificarea hotararii nr. 6l/2016 privind aprobarea Proiectului Tehnic si caietul de sarcini pentru obiectivul " Amenajarea trotuarelor in zona centrala a comunei Joseni"

NR.17./2017 Hotarare privind aprobarea inceperii demersurilor in vedere a realizarii proiectului: " CONSTRUIRE UNEI SALI DE SPORT PENTRU LICEUL TEHNOLOGIC "SOVER ELEK" DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA ", in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala

NR.18./2017 Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Szakács László Levente in urma demisiei

NR.19./2017 Hotarare privind validarea mandatului consilieriului supleant dl. Szekeres Ferenc, ales la alegerile locale din 5 iunie 2016,

NR.20./2017 Hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 2.000 mii lei

NR.21./2017 Hotarare privind aprobarea bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

NR.22./2017 Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unei suprafete de 4 mp. teren, proprietatea publica al Comunei Joseni

NR.23./2017 Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Joseni

NR.24./2017 Hotarare privind aprobarea infiintarii unui post suplimentar de sofer in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Joseni

NR.25./2017 Hotarare privind implementarea proiectului "REABILITAREA DRUMURILOR DE ACCES SI DE EXPLOATATIE AGRICOLA DIN COMUNA JOSENI, JUD. HARGHITA "

NR.26./2017 Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "MODERNIZARE SI CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.27./2017 Hotarare privind implementarea proiectului cu titlul " MODERNIZARE SI CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA "

NR.28./2017 Hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional cu S.C. Salubriserv S.R.L

NR.29./2017 Hotarare privind aprobarea raportului consiliului de administratie, a raportului comisiei de cenzori, a situatiilor financiare si raportului de audit financiar a S.C. Alfamor S.A. pentru anul 2016

NR.30./2017 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a S.C.ALFAMOR S.A. Joseni pentru anul 2017

NR.31./2017 Hotarare privind aprobarea dezmembrarii in doua parcele al imobilului extravilan evidentiat in C.F. nr. 50362 Joseni, proprietatea privata al Comunei Joseni

NR.32./2017 Hotarare privind pentru modificarea art. 2 a Hotararii nr. 35/2015 pentru aprobarea regulamentului privind conditiile de taiere si de toaletare a arborilor si arbustilor de pe domeniul public si privat al Comunei Joseni si construireAa Comisiei locale de avizare a taierilor arborilor si arbustilor

NR.33./2017 Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitalii Planului Urbanistic General al comunei Joseni si al Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General, aprobat prin HCL Joseni nr. 41/2000

NR.34./2017 Hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA in valoare de 2.159.414,00 lei, reprezentand 35% din valoarea eligibila a investitiei de 6.169.754,29 lei, destinat realizarii investitiei publice de interes local, proiect: "EXTINDERE SI REABILITARE RETEA DE CANALIZARE CU AMENAJARE CAMERA GRATAR RAR LA STATIA DE EPURARE SI EXTINDEREA RETEA DE APA, COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.35./2017 Hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA in valoarea de 775,606,32 lei, reprezentand 35% din valoarea eligibila a investitiei in valoare de 2.216.018,06 lei, destinat realizarii investitiei publice de interes local, proiect: "REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA CLADIRII GRADINITEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.36./2017 Hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA in valoarea de 1.582.977,23 lei, reprezentand 35% din valoarea eligibila a investitiei in valoare de 4.522.792,09 lei, destinat realizarii investitiei publice de interes local, proiect: "MODERNIZARI DE DRUMURI LOCALE IN SATELE BORZONT SI JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.37./2017 Hotarare privind aprobarea bilantului contabil, araportului consiliului de administratie si a raportului asupra auditului sitiatiilor financiare al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2016,

NR.38./2017 Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a structurii organizatorice si functionale a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Joseni

NR.39./2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii si modificarii bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

NR.40./2017 Hotarare privind aprobarea rectificfarii si modificarii bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

NR.41./2017 Hotarare privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali

NR.42./2017 Hotarare privind stabilirea salriilor de baza functionarilor publici si personalului contractual din aparatul propriu primarului comunei Joseni

NR.43./2017 Hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C.KULTURCENTRUM S.R.L.

NR.44./2017 Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de acces pe poprietate publica sau privata a comunei Joseni, in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si unele masuri privind construirea de retele de comunicatii electronice

NR.45./2017 Hotarare privind aprobarea ocuparii temporare/definitive a terenului proprietatea publica a comunei Joseni in vederea realizarii investitiei "Dezvoltare retea cablu fibra optica in localitatile Toplita, Galautas, Sarmas, Subcetate, Remetea, Ditrau, Lazarea, Gheorgheni, Joseni din judelul Harghita"

NR.46./2017 Hotarare privind dizolvarea,lichidarea si radierea S.C. Alfamor S.A

NR.47./2017 Hotarare privind propunerea de atribuire in proprietate a terenului in baza art. 36 din Legea nr.18/1991, republicata si modificata

NR.48./2017 Hotarare privind propunerea de atribuire in proprietate a terenului in baza art. 36 din Legea nr.18/1991, republicata si modificata

NR.49./2017 Hotarare privind propunerea de atribuire in proprietate a terenului in baza art. 36 din Legea nr.18/1991, republicata si modificata

NR.50./2017 Hotarare privind propunerea de atribuire in proprietate a terenului in baza art. 36 din Legea nr.18/1991, republicata si modificata

NR.51./2017 Hotarare privind propunerea de atribuire in proprietate a terenului in baza art. 36 din Legea nr.18/1991, republicata si modificata

NR.52./2017 Hotarare privind propunerea de atribuire in proprietate a terenului in baza art. 36 din Legea nr.18/1991, republicata si modificata

NR.53./2017 Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare a autopompei cu tun ROMAN 8.135 F.A.123 aflat in proprietatea privata al Comunei Joseni

NR.54./2017 Hotarare privind aprobarea modificarii bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimari pentru anni 2018-2020

NR.55./2017 Hotarare revocarea hotararii nr. 3/2017 privind organizarea consiliului de administratie al S.C.KULTURCENTRUM S.R.L.

NR.56./2017 Hotarare pentru revocarea hotararii nr.79/2016 privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Joseni aporbat prin Hotarare Consiliului Local nr. 1/2016

NR.57./2017 Hotarare pentru revocarea hotararii nr. 80/2016 privind aprobarea intabularii si a ternului intravilan, in suprafata de 2914 mp., proprietate publica al Comunei Joseni

NR.58./2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

NR.59./2017 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al investitiei, precum si a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie: "REABILITARE SI DOTAREA CLADIRII ADMINISTRATIVE PENTRU INFIINTAREA UNEI CASE COMUNITARE DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA" proiect nr. 540/2017, faza D.A.L.I

NR.60./2017 Hotarare privind implementarea proiectului "REABILITAREA SI DOTAREA CLADIRII ADMINISTRATIVE PENTRU INFIINTAREA UNEI CASE COMUNITARE DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.61./2017 Hotarare privind achizitionarii prin cumparare al imobilului teren intravilan in suprafata de 10.000 mp.

NR.62./2017 Hotarare privind aprobrarea infiintarea unui cabinet medical scolar la Liceul Technologic Sövér Elek Joseni

NR.63./2017 Hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA

NR.64./2017 Hotarare privind aprobarea contractului de finantare nr. C0430F000011772100033 din octombrie 2017 pentru proiectul "MODERNIZARE SI CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.65./2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

NR.66./2017 Hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FONDULUI DE GARANTARE a Creditului Rural IFN SA in valoare de 2.382.935 lei, reprezentand 35% din valoarea elegibila a investitiei in valoare de 6.808.386,52 lei, destinat realizarii investitiei publice de interes local, proiect: "MODERNIZARE SI CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.67./2017 Hotarare privind aprobarea pretului de cumparare al imobilului teren intravilan, zona industriala in suprafata de 10.000 mp.

NR.68./2017 Hotarare privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprieteatea publica a Comunei Joseni

NR.69./2017 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie "REABILITAREA, AMENAJAREA SI DOTAREA CLADIRII SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA".

NR.70./2017 Hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL in vederea implementarii obiectivului de investitie: "REABILITAREA, AMENAJAREA SI DOTAREA CLADIRII SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA".

NR.71./2017 Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Joseni

NR.72./2017 Hotarare privind aporbarea indicatorilor tehnico-economici al investitiei, precum si Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie: "CONSTRUIREA UNEI SALI DE SPORT PENTRU LICEUL TEHNOLOGIC SÖVÉR ELEK DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.73./2017 Hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL in vederea implementarii obiectivului de investitie: "CONSTRUIREA UNEI SALI DE SPORT PENTRU LUCEUL TEHNOLOGIC SÖVÉR ELEK DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA".

NR.74./2017 Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea terenului intravilan in suprafata de 15.000 mp., proprietatea publica al Comunei Joseni

NR.75./2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimarii pentru anii 2018-2020

NR.76./2017 Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unei suorafete de 15.000 mp. teren intravilan, proprietea publica al Comunei Joseni

NR.77./2017 Hotarare privind propunerea de atribuire in proprietate a terenului in baza art.36 din Legea nr.18/1991, republicata si modificata

NR.78./2017 Hotarare pentru modificarea hotararii Nr.71/2017 privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Joseni

NR.79./2017 Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr.62/2017 privind aprobarea infiintarea unui cabinet medical scolar la Liceul Technologic Sövér Elek Joseni

NR.80./2017 Hotarare pentru revocarea Hotararii nr.55/2016 privind ocuparea temporara si definitiva a terenului aflat in domeniul public al Comunei Joseni, in vederea executarii lucrariilor de instalare a cablului cu fibra optica pe o lungime de 5.379 m

NR.81./2017 Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie: "MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC, COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.82./2017 Hotarare privind aprobarea Regulamentului consolidat si armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel judetean pentru localitatile membre ale ADI "Sistemului integrat de management al deseurilor" Harghita.

NR.83./2017 Hotarare privind aporbarea rectificarii bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

NR.84./2017 Hotarare privind aprobarea asocierii Unitatii administrativ-teritoriale Joseni, prin Consiliul Local Joseni cu Unitatea administrativ teritoriala Judetul Harghita in vederea intretinerii de iarna a drumurilor judetene in perioada decembrie 2017 - ianuarie 2018

NR.85./2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

NR.86./2017 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr.28/2017 privind aprobarea incheierii actului aditional cu S.C. Salubriserv S.R.L

NR.87./2017 Hotarare pentru modificarea hotararii nr.69/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie "REABILITAREA, AMENAJAREA SI DOTAREA CLADIRII SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.88./2017 Hotarare PENTRU MODIFICAREA HOTARARII NR. 70/2017 privind asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli , care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL in vederea implementarii obiectivului de investitie: "REABILITAREA, AEMNAJAREA SI DOTAREA CLADIRII SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

NR.89./2017 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr.41/2017 privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali

NR.90./2017 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 42/2017 privind stabilirea salariilor de baza functionarilor publici si presonalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Joseni

NR.91./2017 Hotarare pentru aprobarea modificarii Statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Joseni

NR.92./2017 Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2018